PDA

View Full Version : حرفه ای: نحوه اتصال به دیتابیس از تکنولوژی لایه ای Table adapterk1csharpdeveloper
شنبه 24 مهر 1389, 21:44 عصر
اول یک پروژه جدید ایجاد کنید سپس یک folder بنام DAL ایجاد کنید سپس داخل این folder باید add new item را زده یکdataset را add میکنیم سپس رایت کلیک کرده add table adapter را میزنیم سپس یک connection جدید بسازید و servername خود را پس از زدن dropdownlist مشخص کنید که خود سیستم اینکار را میکند و شما فقط انتخاب میکنید سپس add new database را میزنید و database خود را نیز مشخص میکنید و 2 بار next میزنید تا به قسمت choose a command type برسید که در اینجا use sql statements را میزنید چون گزینه های دیگر برای نوشتن storeprocedure میباشد سپس در قسمت enter sql statement باتن query builder را زده سپس فقط یکی از جدولهایتان را انتخاب و all columns را تیک کنید تا کلیه فیلدها انتخاب شوند سپس ok میکنید و next و سپس finish میکنید هم اکنون کار انجام شده است الان روی فرم خود یک data grid view و چند textbox , combo , button بیندازید سپس
پس از انداختن datagridview در proprty این کنترل رفته سپس datasource آن را زده و بدون اینکه add data project را بزنید از مسیر DAL جدول خود را انتخاب کنید که خود به خود اتصال برقرار میشود سپس برنامه را اجرا کنید تا اطلاعات fill شود.

در ادامه طریقه insert , update را نیز از همین روش با کمترین کد نویسی و با سرعت بالا این کارها را انجام میدهید