PDA

View Full Version : خطا در نمایش مدت زمان واکشی داده ها با استفاده از تصویرjavad_r_85
سه شنبه 25 مرداد 1390, 10:46 صبح
با سلام . در زمان واکشی اطلاعات از جدول مدتی طول می کشد که از یک تصویر در این مدت می خوام استفاده کنم با استفاده از مولتی ترد این کارو کردم


thPicUser = new Thread(new ThreadStart(LoadPicUser));
thFillUser = new Thread(new ThreadStart(FillUser));
thFillUser.Start();
thPicUser.Start();حالا چه طور می تونم وقتی که جدول پر شد تصویر را بردارم


public void FillUser()
{
DataTable dt = new DataTable();
dt = DAL.ConvertToDataTable.ToDataTable(objUser.GetUser sFull());
bsUser = new BindingSource();

dgvUser.AutoGenerateColumns = false;
bsUser.DataSource = dt;
thFillUser.Priority = ThreadPriority.Highest;
Invoke(new MethodInvoker(delegate { dgvUser.DataSource = bsUser; }));
bsUser.Sort = "U_LName ASC,U_FName ASC";
thFillUser.Abort();
thPicUser.Abort();

MessageBox.Show("Test");

}در کد بالا هم به خاطر وجود

Invoke(new MethodInvoker(delegate { dgvUser.DataSource = bsUser; }));


تردها نه بسته می شه نه تصویر پنهان می شه اگر این کد هم ننویسم استثناء میده