PDA

View Full Version : فرم سفارشamirb55
سه شنبه 12 مهر 1390, 09:06 صبح
سلام
یک جدول داریم که توش اطلاعات یک سری محصول هست .
میخواهیم در یک فرم asp این محصولات نمایش داده بشه بصورت چند ستونه یا صفحه بندی شده!
کاربر که وارد فرم میشه میتونه این محصولات رو تیک بزنه و تعداد مشخص کنه .
در پایین این صفحه اسم و آدرس و تلفن و ایمیل کاربر گرفته میشه و همچنین محصولاتی که انتخاب کرده با تعدادشون درج میشه در نهایت این اطلاعات به آدرسی ایمیل میشود و در یک جدول هم ذخیره میشود!

amirb55
سه شنبه 12 مهر 1390, 17:02 عصر
اگر کسی مینویسه این برنامه رو هزینه هم پرداخت میشه
آیدی یاهو amirb55
تلفن 09196071147

ya30ien2
سه شنبه 12 مهر 1390, 22:19 عصر
چرا تو سایت جستجو میکنی به طراحان سایت بگو واست انجام میدن

amirb55
چهارشنبه 13 مهر 1390, 00:22 صبح
سلام
خب من امیدوارم اینجا هم کسی باشه که این کار رو انجام بده
خرده کاری هست و نمیشه با طراح های شرکتی سایت وارد صحبت شد
فکر نکنم بیشتر از 1-2 ساعت وقت بگیره

sanay_esh
چهارشنبه 13 مهر 1390, 00:39 صبح
سلام و خسته نباشید
من میتونم ولی اصلا وقتشو ندارم که برنامه شما رو بنویسم و لی میتونم بهت راهنمایی کنم
خیلی ساده تر از اون چیزی هست که خودت فکر میکنی
اگه کمی اهل مطالعه و جستجو باشی میتونی خودت در عرض 1 روز بنویسی
همین

amirb55
چهارشنبه 13 مهر 1390, 01:46 صبح
سلام
ممنون دوست عزیز ... میدونم کاری نداره ... مساله اینه که من اصلا دات نت کار نکردم با این حال تونستم دیتا لیست رو بسازم !
فرم تماس با هم با vb ساختم
حالا باید مواردی که کاربر تو دیتا لیست تیک میزنه به فرم تماس اضافه بشه و ارسال بشه به ایمیل!
مرحله اضافه کردن موارد تیک خورده باید آخرین قدم باشه که اگر اربر پشیمان شد و تیک رو برداشت به یست اضافه نشه!
الان تو این قسمت گیر دارم
حالا اگر شما و یا دیگر دوستان یک نمونه برای این قضیه داشته باشد خودم میتوانم کاستومایزش کنم!

m.soleimani
چهارشنبه 13 مهر 1390, 02:07 صبح
سلام
ممنون دوست عزیز ... میدونم کاری نداره ... مساله اینه که من اصلا دات نت کار نکردم با این حال تونستم دیتا لیست رو بسازم !
فرم تماس با هم با vb ساختم
حالا باید مواردی که کاربر تو دیتا لیست تیک میزنه به فرم تماس اضافه بشه و ارسال بشه به ایمیل!
مرحله اضافه کردن موارد تیک خورده باید آخرین قدم باشه که اگر اربر پشیمان شد و تیک رو برداشت به یست اضافه نشه!
الان تو این قسمت گیر دارم
حالا اگر شما و یا دیگر دوستان یک نمونه برای این قضیه داشته باشد خودم میتوانم کاستومایزش کنم!

دوست عزیز توی این سایت کسی کد به شما نمیده با قوانین سایت منافات داره اگر کدی نوشتین این‌جا قرار بدین حتمن بهتون کمک میشه درستش کنید شاد و پیروز باشید./

amirb55
چهارشنبه 13 مهر 1390, 15:56 عصر
بابا ناسلامتی اینجا انجمن آموزشی هست!
اگر هم آموزشی نیست از نظر تجاری هم حساب کنید در خدمتم
کد رو هم به زودی میگذارم ببینم چی میشه

amirb55
چهارشنبه 13 مهر 1390, 18:48 عصر
سلام این هم کد
ابتدا کد فرم .
در اینجا یک دیتا لیست محتویات جدول را نمایش میدهد! برای هر ایتم یک چک باکس گذاشته ام .
سپس نام و ایمیل و متنی از کاربر گرفته میشود! و در نهایت با زدن دکمه ارسال ایمیل میشود
در حال حاضر فقط نام و ایمیل و متن کاربر ارسال میشود
میخواهم کاری کنم که هر آیتمی که تیک خورده بود هم اسمش مثلا به متن اضافه شود

<%@ Page Title="فروش آنلاین" Language="VB" MasterPageFile="~/MFarsi.master" AutoEventWireup="true" CodeFile="shopform1.aspx.vb" Inherits="Default2" %>
<asp:Content ID="Content3" ContentPlaceHolderID="head" Runat="Server">
<style type="text/css">

.style10
{
height: 544px;
}
</style>
</asp:Content>
<asp:Content ID="Content5" ContentPlaceHolderID="ContentPlaceHolder1" Runat="Server">
<table cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr>
<td width="780" valign="top" class="style10" align="center">

<div align="center">
<asp:SqlDataSource ID="ds" runat="server" ConnectionString="<%$ ConnectionStrings:dbsConnectionString %>"
SelectCommand="SELECT * FROM [products] "></asp:SqlDataSource>
</div>
<%-- Open the DataList control and set it for two columns, to be filled in horizontal order. --%>
<ASP:DataList id="DataList1" RepeatColumns="3" DataSourceID="ds" RepeatDirection= "Horizontal" runat="server">
<%-- Create a DataList control template named "ItemTemplate". --%>
<ItemTemplate>
<div style="padding:15,15,15,15;font-size:10pt;font-family:Tahoma;color:White; margin:0 auto; direction:rtl; border:dotted 1px;">
<img src="<%# DataBinder.Eval(Container.DataItem, "img")%> " />
<br>
<%# DataBinder.Eval(Container.DataItem, "name")%><br>
<b>قیمت کارت سخا: </b>
<%# DataBinder.Eval(Container.DataItem, "price_sakha") %><br>
<b>قیمت نقد: </b>
<%# DataBinder.Eval(Container.DataItem,"price_naghd", "{0:c}") %><br>
انتخاب: <asp:CheckBox ID="chkbox" runat="server" /><br />
<p>
</div>
</ItemTemplate>
</ASP:DataList>
</td>
</tr>
</table>
<table border="0" width="60%" align="right" cellpadding="2" cellspacing="2" style="direction: rtl;
text-align: right; font-family: Tahoma; font-size: 11px; line-height: 22px;">
<tr>
<td >
<font color="White"> نام و نام خانوادگی </font>
</td>
<td>
<asp:TextBox ID="txtname" runat="server" Width="200px" CssClass="text"
Font-Size="11px"></asp:TextBox>
<asp:RequiredFieldValidator ID="RequiredFieldValidator1" runat="server"
ControlToValidate="TXTName" ErrorMessage="*">*</asp:RequiredFieldValidator>
</td>
</tr>
<tr>
<td >
<font color="White"> پست الکترونیک </font>
</td>
<td>
<asp:TextBox ID="txtemail" runat="server" Width="200px" CssClass="text"></asp:TextBox>
<asp:RequiredFieldValidator ID="RequiredFieldValidator2" runat="server"
ControlToValidate="TXTEmail" ErrorMessage="*">*</asp:RequiredFieldValidator>
<asp:RegularExpressionValidator ID="RegularExpressionValidator1" runat="server"
ControlToValidate="TXTEmail" ErrorMessage="Email Format Fail"
ValidationExpression="\w+([-+.']\w+)*@\w+([-.]\w+)*\.\w+([-.]\w+)*">Email Format Fail</asp:RegularExpressionValidator>
</td>
</tr>

<tr>
<td valign="middle" >
<font color="White"> متن </font>
</td>
<td valign="middle">
<asp:TextBox ID="txtcomment" runat="server" Font-Names="tahoma"
Font-Size="11px" Rows="8"
TextMode="MultiLine" Width="338px"></asp:TextBox>

</td>
</tr>
<tr>
<td >
&nbsp;
</td>
<td align="left">
<asp:Button ID="Button1" runat="server" Text="ارسال" OnClick="Button1_Click" Style="padding: 3px;
width: 50px; cursor: pointer; height: 25px; border: 1px solid silver; text-align: center;
font-family: Tahoma; font-size: 11px;" />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
<div style="float: right;">
<asp:Label ID="LBLMesage" runat="server" ForeColor="White"></asp:Label>
</div>
</td>
</tr>
</table>

</asp:Content>
این قسمت کد ارسال ایمیل هست!

Imports System.Net.Mail
Imports System.Net
Imports System.Data
Imports System.Data.SqlClientPartial Public Class Default2
Inherits System.Web.UI.Page

Protected Sub Page_Load(ByVal sender As Object, ByVal e As EventArgs)
End Sub
Protected Sub Button1_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs)
Dim mail As New MailMessage()
Dim a As String
Dim b As String
'set the addresses
'mail.To.Add("info@slslsl.com")
mail.To.Add("hatami@slslsl.com")
mail.From = New MailAddress(txtemail.Text)
'set the content
mail.Subject = "خرید اینترنتی"
mail.Body = "name : " & txtname.Text & "<br />subject : خرید اینترنتی <br />" & "email : " & txtemail.Text & "<br />"
mail.Body = mail.Body & "<br /> Text: " & txtcomment.Text
mail.IsBodyHtml = True
'send the message
Dim smtp As New SmtpClient("mail.slslsl.com")

'to authenticate we set the username and password properites on the SmtpClient
smtp.Credentials = New NetworkCredential("form@slslsl.com", "password")
' smtp.Port = 587

Try
smtp.Send(mail)
LBLMesage.Text = "پیام شما با موفقیت ارسال شد"
txt.Text = ""
txtcomment.Text = ""
txtemail.Text = ""
txtname.Text = ""

Catch ex As Exception
LBLMesage.Text = ex.Message()

End Try
End Sub
End Class

amirb55
جمعه 15 مهر 1390, 21:07 عصر
یعنی واقعا تو این انجمن کسی نیست جواب سوال من رو بدونه ؟!
من که گفتم پولی هم باشه مشکل ندارم و هزینه رو پرداخت میکنم
کد رو هم گذاشتم
فکر میکنم اگر کسی به برنامه نویسی تسلط داشته باشه و دلش هم بخواد کمک کنه بیشتر از 5 دقیقه هم وقت نمیگیره!

hjran abdpor
شنبه 16 مهر 1390, 20:47 عصر
با سلام دوست عزیز.
شما از یک حلقه Foreach استفاده کنید و کاربر هر مقداری را تیک زد را در یک متغییری یا هر هر چیز دیگه بریزد .
دراین مورد به زبان انگلیسی یا فارسی جستجو کن.

j_naroogha@yahoo.com
شنبه 16 مهر 1390, 20:55 عصر
دوست گرامی مگه جواب بالا مشکل شما رو حل نکرد؟

amirb55
یک شنبه 17 مهر 1390, 00:17 صبح
میشه کد رو بنویسید؟
for each مال ویژوال بیسک هست ؟

m.soleimani
یک شنبه 17 مهر 1390, 01:45 صبح
یعنی واقعا تو این انجمن کسی نیست جواب سوال من رو بدونه ؟!
من که گفتم پولی هم باشه مشکل ندارم و هزینه رو پرداخت میکنم
کد رو هم گذاشتم
فکر میکنم اگر کسی به برنامه نویسی تسلط داشته باشه و دلش هم بخواد کمک کنه بیشتر از 5 دقیقه هم وقت نمیگیره!


using Microsoft.VisualBasic;
using System;
using System.Collections;
using System.Collections.Generic;
using System.Data;
using System.Diagnostics;
using System.Net.Mail;
using System.Net;
using System.Data.SqlClient;public partial class Default2 : System.Web.UI.Page
{

protected void Button1_Click(object sender, System.EventArgs e)
{
MailMessage mail = new MailMessage();
string a = null;
string b = null;
//set the addresses
//mail.To.Add("info@slslsl.com")
mail.To.Add("hatami@slslsl.com");
mail.From = new MailAddress(txtemail.Text);
//set the content
mail.Subject = "خرید اینترنتی";
mail.Body = "name : " + txtname.Text + "subject : خرید اینترنتی " + "email : " + txtemail.Text + "";
mail.Body = mail.Body + " Text: " + txtcomment.Text;
mail.IsBodyHtml = true;
//send the message
SmtpClient smtp = new SmtpClient("mail.slslsl.com");

//to authenticate we set the username and password properites on the SmtpClient
smtp.Credentials = new NetworkCredential("form@slslsl.com", "password");
// smtp.Port = 587

try {
smtp.Send(mail);
LBLMesage.Text = "پیام شما با موفقیت ارسال شد";
txt.Text = "";
txtcomment.Text = "";
txtemail.Text = "";
txtname.Text = "";

} catch (Exception ex) {
LBLMesage.Text = ex.Message();

}
}
}


اگر مشکلی داشت خبر بدین شاد و پیروز باشید./

si6arp
یک شنبه 17 مهر 1390, 06:52 صبح
برای انجام پروژه میتونی با من تماس بگیری
آیدی یاهو : milad.csharp
Goodluck

amirb55
یک شنبه 17 مهر 1390, 08:22 صبح
using Microsoft.VisualBasic;
using System;
using System.Collections;
using System.Collections.Generic;
using System.Data;
using System.Diagnostics;
using System.Net.Mail;
using System.Net;
using System.Data.SqlClient;public partial class Default2 : System.Web.UI.Page
{

protected void Button1_Click(object sender, System.EventArgs e)
{
MailMessage mail = new MailMessage();
string a = null;
string b = null;
//set the addresses
//mail.To.Add("info@slslsl.com")
mail.To.Add("hatami@slslsl.com");
mail.From = new MailAddress(txtemail.Text);
//set the content
mail.Subject = "خرید اینترنتی";
mail.Body = "name : " + txtname.Text + "subject : خرید اینترنتی " + "email : " + txtemail.Text + "";
mail.Body = mail.Body + " Text: " + txtcomment.Text;
mail.IsBodyHtml = true;
//send the message
SmtpClient smtp = new SmtpClient("mail.slslsl.com");

//to authenticate we set the username and password properites on the SmtpClient
smtp.Credentials = new NetworkCredential("form@slslsl.com", "password");
// smtp.Port = 587

try {
smtp.Send(mail);
LBLMesage.Text = "پیام شما با موفقیت ارسال شد";
txt.Text = "";
txtcomment.Text = "";
txtemail.Text = "";
txtname.Text = "";

} catch (Exception ex) {
LBLMesage.Text = ex.Message();

}
}
}


اگر مشکلی داشت خبر بدین شاد و پیروز باشید./

سلام
ممنون از توجه شما ... اما من تغییری در این کد نمیبینم ؟ این همون کدخود من نیست ؟!
شاید هم هنوز چشمم درست باز نشده!

amirb55
یک شنبه 17 مهر 1390, 08:25 صبح
برای انجام پروژه میتونی با من تماس بگیری
آیدی یاهو : milad.csharp
Goodluck

ممنون از توجه شما ... آف گذاشتم

amirb55
یک شنبه 17 مهر 1390, 09:20 صبح
For Each chkbox As CheckBox In DataList1
If chkbox.Checked = True Then
a = a + 1
End If
Next
من این کد رو اضافه کردم اما ارور میدهد
Compilation Error
Description: An error occurred during the compilation of a resource required to service this request. Please review the following specific error details and modify your source code appropriately.

Compiler Error Message: BC32023: Expression is of type 'System.Web.UI.WebControls.DataList', which is not a collection type.

m.soleimani
یک شنبه 17 مهر 1390, 18:18 عصر
میشه کد رو بنویسید؟
for each مال ویژوال بیسک هست ؟

بر اساسی این پست فکر کردم که با وِیژوال بیسیکش مشکل داری این‌جا هم که بخش سی‌شارپ هست که تاپیک زدی پس کد رو برات تبدیل کردم به سی‌شارپ تا دیگه با فورایچ مشکل نداشته باشی.


سلام
ممنون از توجه شما ... اما من تغییری در این کد نمیبینم ؟ این همون کدخود من نیست ؟!
شاید هم هنوز چشمم درست باز نشده!

بله این همون کد ویژوال بیسیک شماست گویا چشماتون مشکلی نداره


For Each chkbox As CheckBox In DataList1
If chkbox.Checked = True Then
a = a + 1
End If
Next
من این کد رو اضافه کردم اما ارور میدهد
Compilation Error
Description: An error occurred during the compilation of a resource required to service this request. Please review the following specific error details and modify your source code appropriately.

Compiler Error Message: BC32023: Expression is of type 'System.Web.UI.WebControls.DataList', which is not a collection type.
ولی بر اساس این پست شما مطمئن شدم که شما متوجه نشدین که توی بخش سی‌شارپ دارین با کدهای vb.net کلنجار می‌رین که فکر نکنم نتیجه مناسبی داشته باشه توی بخش مربوطه بپرسین شاد و پیروز باشید./

amirb55
یک شنبه 17 مهر 1390, 22:58 عصر
لطفا ادمین محترم این پست را به بخش وی بی انتقال بدهد

amirb55
دوشنبه 18 مهر 1390, 13:58 عصر
foreach به این شکل در برنامه قرار دادم مشکل حل شد!


For Each dli As DataListItem In DataList1.Items
Dim chk As CheckBox = DirectCast(dli.FindControl("chkbox"), CheckBox)
If chk.Checked Then
sefaresh += (chk.Text + "<br />")
End If
Next
البته برای متن هر چک باکس هم اسم محصول را بایند کردم

<asp:CheckBox ID="chkbox" runat="server" Text='<%# Eval("name") %>' />