PDA

View Full Version : سوال: سوال در مورد RadComboBox تلریکfakhravari
یک شنبه 26 شهریور 1391, 13:56 عصر
با سلام
گرا بعد هر کلیک روی یکی از ایتم های RadComboBox خطا میدهد.
ولی اگر با کلید پیمایش صفحه کلید بالا پایین کنید و روی ایتم مورد نظر Enter بزنید مشکلی نیست:اشتباه:

ehsan7007
یک شنبه 26 شهریور 1391, 14:00 عصر
چه خطایی؟
من ازش استفاده می کنم ، ولی به چنین چیزی بر نخوردم.

fakhravari
یک شنبه 26 شهریور 1391, 14:21 عصر
برای مثال من برای پر کردن از این استفاده میکنم.
public static void FillDdl(RadComboBox RadComboBox1, string TableName, string TextField, string ValueField)
{
try
{
RadComboBox1.Items.Clear();

SqlDataReader myReader;
SqlConnection connection = new SqlConnection(Config.Connection);
string CmdText = String.Format("SELECT {0}, {1} FROM {2}", TextField, ValueField, TableName);
SqlCommand command = new SqlCommand(CmdText, connection);
command.CommandType = CommandType.Text;
command.CommandTimeout = 1000000;
if (connection.State == ConnectionState.Closed)
{ connection.Open(); }
myReader = command.ExecuteReader(CommandBehavior.CloseConnect ion);
while (myReader.Read())
{
RadComboBox1.Items.Add(new RadListBoxItem(myReader[TextField].ToString(), myReader[ValueField].ToString()));
}

RadComboBox1.ValueMember = ValueField;
RadComboBox1.DisplayMember = TextField;

if (RadComboBox1.Items.Count > 0)
{ RadComboBox1.SelectedIndex = 0; }
}
catch { throw new Exception("خطا در اجرای دستورات پر کردن DropDownList1"); }
}
RadComboBox1 پر میکنه اما بعد انتخاب یک رکورد این اخطار میده
Unable to cast object of type 'Telerik.WinControls.UI.RadListBoxItem' to type 'Telerik.WinControls.UI.RadComboBoxItem'.

fakhravari
یک شنبه 26 شهریور 1391, 14:47 عصر
اینو خراب گذاشته بودم
RadComboBoxItem