PDA

View Full Version : سوال: حذف فلیلد هاi-nostalgic
چهارشنبه 28 فروردین 1392, 11:43 صبح
با توجه به عکس زیر می خواهیم customer id 5 را null کنیم بااین شرط که account id نال نباشد
اگر نال بود کل سطر را پاک کند.
شرط نال بودن را چه طور در دیتا بیس برسی کنیم؟

102961

Mahmoud.Afrad
چهارشنبه 28 فروردین 1392, 12:16 عصر
is null و is not null برای چک null بودن یا نبودن.
@@ROWCOUNT برای اینکه ببینی آپدیت انجام شده یا نه اگر نه delete .

UPDATE tbl SET CustomerID=NULL WHERE CustomerID=5 AND AccountID is not null
IF (@@ROWCOUNT = 0)
BEGIN
DELETE FROM tbl WHERE CustomerID=5 AND AccountID is null
END