PDA

View Full Version : تبدیل String به Datatablealirzn
چهارشنبه 05 تیر 1392, 21:28 عصر
من یک متغیر String دارم با فرمت زیر و میخوام Split کنم و درون یک DataTable قرار بدم. بهتریم راه چیه؟ ممنون"<BarcodeTranslationTypes BarcodeTranslationTypeID=\"1\" DiscountLevelTypeID=\"0\" MailClassTypeID=\"1\" MailTypeID=\"1\" BarcodeTranslationCode=\"1\" Description=\"FIRST CLASS LETTERS NONE\" /><BarcodeTranslationTypes BarcodeTranslationTypeID=\"2\" DiscountLevelTypeID=\"0\" MailClassTypeID=\"1\" MailTypeID=\"2\" BarcodeTranslationCode=\"2\" Description=\"FIRST CLASS FLATS NONE\" /><BarcodeTranslationTypes BarcodeTranslationTypeID=\"3\" DiscountLevelTypeID=\"0\" MailClassTypeID=\"3\" MailTypeID=\"1\" BarcodeTranslationCode=\"3\" Description=\"STANDARD CLASS LETTERS NONE\" /><BarcodeTranslationTypes BarcodeTranslationTypeID=\"4\" DiscountLevelTypeID=\"1\" MailClassTypeID=\"3\" MailTypeID=\"1\" BarcodeTranslationCode=\"4\" Description=\"STANDARD CLASS LETTERS BMC\" /><BarcodeTranslationTypes BarcodeTranslationTypeID=\"5\" DiscountLevelTypeID=\"2\" MailClassTypeID=\"3\" MailTypeID=\"1\" BarcodeTranslationCode=\"5\" Description=\"STANDARD CLASS LETTERS SCF\" /><BarcodeTranslationTypes BarcodeTranslationTypeID=\"6\
" DiscountLevelTypeID=\"0\" MailClassTypeID=\"3\" MailTypeID=\"2\" BarcodeTranslationCode=\"6\" Description=\"STANDARD CLASS FLATS NONE\" /><BarcodeTranslationTypes BarcodeTranslationTypeID=\"7\" DiscountLevelTypeID=\"1\" MailClassTypeID=\"3\" MailTypeID=\"2\" BarcodeTranslationCode=\"7\" Description=\"STANDARD CLASS FLATS BMC\" /><BarcodeTranslationTypes BarcodeTranslationTypeID=\"8\" DiscountLevelTypeID=\"2\" MailClassTypeID=\"3\" MailTypeID=\"2\" BarcodeTranslationCode=\"8\" Description=\"STANDARD CLASS FLATS SCF\" />"

fakhravari
چهارشنبه 05 تیر 1392, 21:39 عصر
Datatable ستون هاش درست كنيد .
بعد با يك حلقه داده هارو بريزيد درDatatable

alirzn
چهارشنبه 05 تیر 1392, 21:46 عصر
ممنون از زاهنمایی. اما واسه split کزدن string یک راه efficient میخوام.

alirzn
چهارشنبه 05 تیر 1392, 23:42 عصر
Here is the solution:

string a = "<BarcodeTranslationTypes BarcodeTranslationTypeID=\"1\" DiscountLevelTypeID=\"0\" MailClassTypeID=\"1\" MailTypeID=\"1\" BarcodeTranslationCode=\"1\" Description=\"FIRST CLASS LETTERS NONE\" /><BarcodeTranslationTypes BarcodeTranslationTypeID=\"2\" DiscountLevelTypeID=\"0\" MailClassTypeID=\"1\" MailTypeID=\"2\" BarcodeTranslationCode=\"2\" Description=\"FIRST CLASS FLATS NONE\" /><BarcodeTranslationTypes BarcodeTranslationTypeID=\"3\" DiscountLevelTypeID=\"0\" MailClassTypeID=\"3\" MailTypeID=\"1\" BarcodeTranslationCode=\"3\" Description=\"STANDARD CLASS LETTERS NONE\" /><BarcodeTranslationTypes BarcodeTranslationTypeID=\"4\" DiscountLevelTypeID=\"1\" MailClassTypeID=\"3\" MailTypeID=\"1\" BarcodeTranslationCode=\"4\" Description=\"STANDARD CLASS LETTERS BMC\" /><BarcodeTranslationTypes BarcodeTranslationTypeID=\"5\" DiscountLevelTypeID=\"2\" MailClassTypeID=\"3\" MailTypeID=\"1\" BarcodeTranslationCode=\"5\" Description=\"STANDARD CLASS LETTERS SCF\" /><BarcodeTranslationTypes BarcodeTranslationTypeID=\"6\" DiscountLevelTypeID=\"0\" MailClassTypeID=\"3\" MailTypeID=\"2\" BarcodeTranslationCode=\"6\" Description=\"STANDARD CLASS FLATS NONE\" /><BarcodeTranslationTypes BarcodeTranslationTypeID=\"7\" DiscountLevelTypeID=\"1\" MailClassTypeID=\"3\" MailTypeID=\"2\" BarcodeTranslationCode=\"7\" Description=\"STANDARD CLASS FLATS BMC\" /><BarcodeTranslationTypes BarcodeTranslationTypeID=\"8\" DiscountLevelTypeID=\"2\" MailClassTypeID=\"3\" MailTypeID=\"2\" BarcodeTranslationCode=\"8\" Description=\"STANDARD CLASS FLATS SCF\" />";
a = "<Root>" + a + "</Root>";
StringReader theReader = new StringReader(a);
DataSet theDataSet = new DataSet();
theDataSet.ReadXml(theReader);

return theDataSet.Tables[0];