PDA

View Full Version : سوال: چرا وقتی رشته ی کوئری را به StimulReport ارسال می کنیم عمل می کند اما با DataTable نه ؟farzad3333
چهارشنبه 10 مهر 1392, 17:48 عصر
سلام دوستان
من برای گزارشگیری از نرم افزار Stimul Report استفاده می کنم و موقع طراحی داخل خود Designer جدول اصلی رو بصورت select * from aghsat انتخاب و فیلدهاش رو یکی یکی در مکان های مورد نظر قرار دادم حالا من می خوام روی گزارشم از داخل برنامه شرط بزارم مثل select * from aghsat where u_id=1 مشکل اینجاست که وقتی من این شرط رو بکمک کدهای زیر به گزارشم ارسال می کنم جواب مورد نظر رو میده :
Stimulsoft.Report.Dictionary.StiSqlSource source = report.Dictionary.DataSources[0] as Stimulsoft.Report.Dictionary.StiSqlSource;
source.SqlCommand = "select * from aghsat where u_id=1";
report.Compile();
StiWebViewer1.Report = report;
اما وقتی من می خواهم یک دیتاتیبل یا دیتاسورس رو به گزارشم ارسال کنم همون مقدار اولیه ی کل اطلاعات رو نشون میده و نتیجه ی مورد نظر من رو نمی ده
string reportpath = HttpContext.Current.Server.MapPath(string.Empty);
StiReport report = new StiReport();
report.Load(reportpath + @"\\Report\User2.mrt");
report.Dictionary.Databases.Clear();
report.Dictionary.Databases.Add(new Stimulsoft.Report.Dictionary.StiSqlDatabase("Connection", constring));
SqlConnection Connection = new SqlConnection(constring);
SqlCommand Command = new SqlCommand("select * from aghsat where u_id=1", Connection);
Command.CommandType = CommandType.Text;
Connection.Open();
DataSet ds = new DataSet();
SqlDataAdapter da = new SqlDataAdapter(Command);
da.Fill(ds);
report.RegData(ds);
report.Compile();
StiWebViewer1.Report = report;
به نظر شما علت چی میتونه باشه؟