PDA

View Full Version : جدا سازی تصویر اعدادmsabori
یک شنبه 21 مهر 1392, 16:43 عصر
سلام
من تعدادی زیادی تصویر از اعداد 1 تا 9 دارم که می خوام این تصاویر را در طلب جداسازی کنم

یعنی تصاویر مربوط به عدد 1 را در یک ماتریس و تصاویر مربوط به عدد 2 را در یک ماتریس و .... کسی ایده ای به ذهنش می رسه
از چه دستوری در مطلب باید استفاده کنم؟

مصطفی ساتکی
دوشنبه 22 مهر 1392, 08:48 صبح
سلام
من با MATLAB کار نمی کنم فقط C++.
در ضمن بارها در سایت توضیح داده شده .
لینک 1 (http://barnamenevis.org/showthread.php?409391-%D8%AD%D8%B0%D9%81-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%85%D8%AA%D9%86-%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1)
لینک2 (http://barnamenevis.org/showthread.php?380097-%D8%AA%D8%B4%D8%AE%DB%8C%D8%B5-%D9%85%D8%AA%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1)