PDA

View Full Version : تستر دما در AVRbehzad_vb.net
یک شنبه 19 مرداد 1393, 10:08 صبح
سلام

از ورودی دریافت می شود و دمای محیط توسط یک کولر و هیتر کنترل می شود real در یک پروسه مقدار دما به صورت
می خواهیم اگر دما از 30 درجه کمتر بود هیتر روشن شود و کولر خاموش شود و اگر دما از 50بیشتر بود هیتر خاموش
.و کولر روشن شود

از این حالت خارج می شود esc مقدار ماکزیمم و مینیمم را وارد کرده و با کلید enter با کلید
اضافه و کم کردن میزان دما است که در برنامه ذکر شده که هر کدام از این شستی ها به downو up و منظور از
کدام پورت های میکرو متصل است
نیز به عنوان استارت برنامه می باشد set و شستی


سورس ضمیمه شده

122128