PDA

View Full Version : جمع دو ماتریس n*nzahra_zapata
چهارشنبه 03 خرداد 1385, 08:25 صبح
با استفاده از روش تقسیم وغلبه ،دو ماتریس n*n را با هم جمع کنید.

touraj
پنج شنبه 04 خرداد 1385, 18:00 عصر
یعنی چی تقسیم و غلبه؟ دو ماتریس n*n به راحتی به صورت درایه به درایه با هم جمع میشن دیگه.

zahra_zapata
جمعه 05 خرداد 1385, 06:16 صبح
منظور از روش تقسیم و غلبه همان روش divide and conquerاست. با این روش هر ماتریس رو به 4قسمت مساوی تقسیم می کنیم وهر کدام از این قسمت ها رو به 4 قسمت تقسیم می کنیم .به همین ترتیب ادامه می دیم تا به تک عنصری برسیم (درایه) و تک عنصری های هر ماتریس(درایه نظیر به نظیرهر دو ماتریس)را با هم جمع می کنیم و با استفاده از روش بازگشتی همین کار رو ادامه می دهیم وترکیب می کنیم.
در اینجا فرض می کنیم که n=2^k است.