PDA

View Full Version : سوال: value does not fall within the expected rangemahlake
چهارشنبه 21 آبان 1393, 13:04 عصر
با سلام خدمت دوستان عزیز...
وقتی میخوام فرم ۶ ام رو ببندم این ارور رو میده میشه راهنمایی کنید که این پیغام چه دلیل هایی میتونه داشته باشه؟
value does not fall within the expected rangeاگر لازم هست لطفا بفرمایید تا عکس یا خوده پروژه را بگذارم... یا بخشی از کد را...
این صفحه یک برنامه کوچکی از پینت هست که نقاشی های کشیده شده را در هاست ذخیره میکنه..
قبلا ارور نداشت...
نمیدونم چی شده..

Mori Bone
چهارشنبه 21 آبان 1393, 13:23 عصر
سلام. با چه کدی فرمتون رو میبندین. حتما یه نمونه جدید می سازید ازش

shahnam sha
چهارشنبه 21 آبان 1393, 16:30 عصر
سلام دوست عزيز
معمولا با اين ارور در زماني مواجه ميشيم که مقدار ورودي به يک تابع يا يک متد بيشتر يا کمتر از مقداري باشد که براي آن تعريف شده باشد به فرض يک تابعي اگر با اعداد بزرگتر از صفر کار کند و به آن يک عدد منفي بدهيم با اين ارور مواجه خواهيم شد.

mahlake
پنج شنبه 22 آبان 1393, 13:34 عصر
با تشکر از وقتی که برای بنده میگذارید:
این کل کدی هست که من نوشته ام...
البته ارور به صورت خود به خود به وجود آمده بود و از بین هم رفته است.
میخواستم که دلیل آن را بدانم:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;
using System.Drawing.Drawing2D;
using System.Drawing.Imaging;
using System.Net;


namespace rahrocyclet
{
public partial class Form6 : Form
{
public Form6()
{
InitializeComponent();
}
int X;
int Y;
Bitmap bmp_image;
Graphics g;


private void فایلجدیدToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)
{
if (MessageBox.Show("از ایجاد فایل جدید اطمینان دارید؟", "", MessageBoxButtons.YesNo, MessageBoxIcon.Information) == DialogResult.Yes)
New_file();
}
public string codena;
private void ذخیرهعکسToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)
{
//pictureBox1.Image.Save("C:\\emza\\"+codena+".jpg", ImageFormat.Jpeg);
WebClient client = new WebClient();
string uploadWebUrl = "http://<b>localhost:11380</b>/upload.aspx?path=" + "Images\\emza" + "\\" + "Pic";
string fileName = codena+".jpg";
client.UploadFile(uploadWebUrl, fileName);
codena = label1.Text = "C:\\emza\\" + codena + ".jpg";
common.labelemza = label1.Text.Trim();
Form1 far = new Form1();
far.addres = codena;

}


private void خروجToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)
{
Form1 far = new Form1();
far.addres = codena;
Close();
}


private void Form6_Load(object sender, EventArgs e)
{
New_file();
}
void New_file()
{
bmp_image = null;
bmp_image = new Bitmap(pictureBox1.Width, pictureBox1.Height);
g = Graphics.FromImage(bmp_image);
g.SmoothingMode = SmoothingMode.HighQuality;
g.FillRectangle(Brushes.White, new Rectangle(0, 0, bmp_image.Width, bmp_image.Height));
pictureBox1.Image = bmp_image;
}


private void pictureBox1_MouseClick(object sender, MouseEventArgs e)
{
try
{
if (e.Button == MouseButtons.Left)
{
X = e.X;
Y = e.Y;
}
pictureBox1.Image = bmp_image;
}
catch (Exception err)
{
MessageBox.Show(err.Message);
}
}


private void pictureBox1_MouseDown(object sender, MouseEventArgs e)
{
X = e.X;
Y = e.Y;
}


private void pictureBox1_MouseMove(object sender, MouseEventArgs e)
{
try
{
if (e.Button == MouseButtons.Left)
{


Brush B = new SolidBrush(Color.Black);
Pen p = new Pen(B, 5);
Point p1 = new Point(X, Y);
Point p2 = new Point(e.X, e.Y);
g.DrawLine(p, p1, p2);
X = e.X;
Y = e.Y;
}
pictureBox1.Image = bmp_image;
}
catch (Exception err)
{
MessageBox.Show(err.Message);
}
}
}
}