PDA

View Full Version : فرم های mdi با محدودیتmansoor_csharp
جمعه 19 خرداد 1385, 09:40 صبح
من می خواهم برنامه ای MDI داشته باشم ولی اگر بر روی یک منو کلیک کنم تا زمانی که یک فرم از آن باز است فرم دیگری باز نشود ولی بتوان از فرم های دیگر باز کرد چگونه می توانم اینکار را انجام داد؟

once4ever
جمعه 19 خرداد 1385, 10:14 صبح
شما ابتدای اینکه فرم اصلیت mdi باز میشه از اون فرم فرزند بساز ولی نشون نده ( ()show نکن)
تو رویداد کلیک منو بنویس
اگه همچین فرو فرزندی وجود داشت: اونو نمایش بده و اکتیو کن
اگه وجود نداشت: پس دوباره یه new با همون اسم بساز و نمایش بده.

mansoor_csharp
جمعه 19 خرداد 1385, 11:52 صبح
چطور می توانم بفهمم که چنین فرم فرزندی وجود دارد یا نه؟