PDA

View Full Version : گزارش باDataReportمطهر
شنبه 27 دی 1382, 18:17 عصر
در گزارش گیری با DataReportمی خواهم اطلاعاتی از بانک چاپ شود که کاربر تعیین می کند . مثلا کاربر تاریخ را وارد نماید و تمام گزلرشات مربوط به این تاریخ جاپ شود . برای این کار از کد زیر استفاده کردم ولی با مشکل برخوردم.
اگر راه بهتری سراغ دارید لطفا کمک کنید.

Private sub command1_Click

dim strsql as string
Dim txtdate as string
txtdate=text1.text
strsql="SELECT * from tbl Where Date=txtdat"
DataEnvironment1.rscommand1.open strsql
DataReport1.show
End sub
وقتی DataReport1را می بندم و دوباره تاریخ را وارد می کنم با مشکل مواجه می شوم

jannati
یک شنبه 28 دی 1382, 07:37 صبح
دوست عزیز از کد زیر استفاده کنید:If DataEnvironment1.rsCommand28.State = adStateOpen Then
DataEnvironment1.rsCommand28.Close
End If
DataEnvironment1.rsCommand28.open "select * from gozaresh1,ersal2 where ersal2.dat<=" & dat2 & " and ersal2.dat>=" & dat1 & "
DataEnvironment1.rsCommand28.Requery

DataReport28.Show