PDA

View Full Version : آموزش: نحوه استفاده از سازنده خصوصی در کلاس های تو در توirpersian20
جمعه 02 مرداد 1394, 16:18 عصر
سلام،
مثال زیر نحوه استفاده از سازنده Private را نشان می دهد.

using System;
namespace typeOfClasess
{
public class PrivateConstructor
{
private int _id;
private PrivateConstructor(int id) { _id = id; }
public int Get() { return _id; }
public class Nested
{
public PrivateConstructor CreateInstance(int id) { return new PrivateConstructor(id); }
}
}
class Program
{
static void Main(string[] args)
{
PrivateConstructor.Nested x = new PrivateConstructor.Nested();
PrivateConstructor Create = x.CreateInstance(12);
Console.WriteLine(Create.Get());

Console.ReadLine();
}
}
}

RmeXXXXXXXXX
شنبه 03 مرداد 1394, 16:09 عصر
ممنون:
شاید مهم ترین استفاده سازنده های خصوصی کنترل روی ساخت شی می باشد.
کلاس های Singleton از سازنده خصوصی استفاده میکنند. از این گونه کلاس ها در هر برنامه فقط یک نمونه وجود دارد. و توانایی ایجاد نوع های دیگر یا تعویض یا حذف تنها شی موجود نیز وجود ندارد.

public sealed class Singleton{
private static readonly Singleton _instanc= new Singleton();
public static Singleton Instance{get{return _instance;}}

private Singleton(){}

// سایر متدهای غیر استاتیک
}