PDA

View Full Version : اشکال در تغییر استاندارد در فایل هگر میکروکنترلرjoojoo0065
شنبه 07 اردیبهشت 1398, 21:59 عصر
مهندسین گرامی درود،
بنده یک فایل هگز دارم مربوط به میکروکنترلر، قبلا مشابه این فایل ها رو باز می کردم و بعضی کلمات رو با رعایت اصول تغییر می دادم و سیو میکردم و بعد پروگرام میکردم روی آی سی، حالا یک فایل دارم که وقتی باز میکنم و می خوام بعضی کلامات رو تغییر بدم با کوچکترین تغییری دیگه با پروگرام کردن فایل روی میکرو دیگه میکرو درست کار نمیکنه!!
قسمتی از فایل هگز رو میگذارم
مثلا در همین قسمتی که از فایل هگز گذاشتم به جای IRAN میگذارم IRAQ دیگه برنامه بعد از پروگرام جواب نمیده!!چرا؟؟؟؟
لطفا اگر اطلاعات دارید ممنون میشم کمک کنید

”- ح¯–‚sdUF8.$ 'èd
d ب z 1
, penlon pi FULL v3.35 ƒ £ '7GWgw‡—§·ا BORNA ( IRAN ) Designed By: – S%u D%u F%u P%u S%u D%uF%u P%u = A B C Delay: Coil Error ! %u (+%u) Enter License: Frequency Pulse Width Delay Integ.W Ground Speed Iron Reject BackLight Contrast Volume Tone Password About OFF ON <!> + +%u %u Old Password : Wrong Password ! New Password : Confirm Password Password Changed High Power ! Press OK ! ? Serial Number: %0X%0X Balancing ID: FE: NON-FE: FERRO: %c%u ے _ ! -%u ! Sensitivity: Coil Error %u.%u Power Off Low Battery €ہ -NAN INF
„ Iژ گ ’ ” – !ک "ڑ #œ $‍ % '¢ *¤ :´ ;¶ <¸ =؛ >¼ P¾ Qہ Rآ Sؤ Tئ eط ³ ³ ’ ³ £ « '³ /³ 1ہ 3³ 5آ 8³ :آ Fآ I³ Kظ Wظ c³ e³ g³ i³ k³ m³ v }$ ّ”î'ï»ٌàُ؟ه؟ّل¨•¤·§¤؟ً“` à“` âمُà…‘•‘ —aً¥‘µ‘گگ؟ًگ
’—ل÷ûًدïïي؟èàî؟ہàشà”أ؛“ ھ“èپùپ6—èƒùƒ „àگà—ٌ÷èپلp!ً…àگà—ٌ÷èپâp! ًٹàگà—ٌ÷èپنp!ً„لگà—ٌ÷èپèp !ًˆâگà—ٌ÷èپàq!ً€هگà—ٌ÷èپà r!ً€êگà—ٌ÷èپàt!ً€ن‘à—ٌ÷è àx!ً€è’à—ٌ÷éپلp!ً€à•à—ٌ éپâp!ً€àڑà—ٌ÷éپنp!ً€à”ل— ٌ÷éپèp!ً€àکâ—ٌ÷éپàq!ً€àگه ٌ÷éپàr!ً€àگê—ٌ÷éپàtAً€àگ —ٌ÷€àگê—ٌ÷"–•ààê“ à”¯#à‘"à0 ًLہ ‘#ھ0Hً ‘=ھ0,ًنوًàN_8ôïمِàْ“ê“نéٍà ïمِàْ“ê“نêٍàْ“ê“à‘#ے'f'w' ”@)à‘=”‌(”@)ٍf'w'”@)ôf'w'”@)€ل ”‌%d–¯م¶à”َ#à‘Mà0!ô à´à”َ#à‘Nà0!ô¢à´à”َ#ہ ‘"،01ô à”س#¥ë²àہ¥ى²à”$•¤à°à”[)f'w'ïPًHoOOكثà‘f ے'f'w'مPےOoOO”°(¯ç°à€àگà”°(é_ OoOO“o“ے“ï“ â°à”W)¯‘؟‘ڈ‘ں‘”’)ôلàہàà •àنà“| à‘;à01ًààà“° à“± ہà‘:à0)ً®àêًîXç½”؟#¦ي²à”$"$3$لàà“ ‘،1طôà‘ًàëYùO پ°à§‎؟ïًىZùOàپًàç‎ےïêû.?à ï_à“لدٌ”ژ(ن2®لًْëàًàOلàà“ ‘¯0ًKءààà“z à‘à“ïïٌàèù à“Cً“D^›ہ^کہ^ڑهèà“z à‘z àdà“z à‘z àtل÷ ‘C°‘Duق*کشrق*ڑ …àگà—ٌ÷à‘لPà“à09ً …àگà—ٌ÷ٍدààن½ه½à‘z àdà“z à‘z àtل÷ہگx ذگy à‘z àdà“z à‘z àtل÷à‘x ً‘y à“7ً“8à‘z àdà“z à‘z àtل÷à‘x ً‘y à“9ً“:à‘z àdà“z à‘z àtل÷à‘x ً‘y à“;ً“<à‘z àdà“z à‘z àtل÷à‘x ً‘y à“=ً“>à‘z àdà“z à‘z àtل÷à‘x ً‘y à“?ً“@à‘z àdà“z à‘z àtل÷à‘x ً‘y à“Aً“Bمêن½âàه½à‘¯و´àًàîے ûہ‚ر‚à‘â_¯و´àًàîےêû ‘7°‘8 ƒ±ƒà‘ن^¯و´àًàîےêû ‘9°‘: ƒ±ƒà‘و]¯و´àًàîےêû ‘;°‘< ƒ±ƒà‘è\¯و´àًàîےêû ‘=°‘> ƒ±ƒà‘ê[¯و´àًàîےêû ‘?°‘@ ƒ±ƒà‘ىZ¯و´àًàîےêû ‘A°‘B ƒ±ƒ ‘®0 ُïàêà“ …àگà—ٌ÷à‘لPà“à09ً …àگà—ٌ÷ٍدس¤^²@”V‚àگà—ٌ÷à ‘ï_à“°خààà“نàà“ ‘£6ً\ہà‘âP

joojoo0065
دوشنبه 23 اردیبهشت 1398, 00:14 صبح
کسی نمی تونه کمک کنه؟

seyed saeed
سه شنبه 25 تیر 1398, 07:57 صبح
مهندسین گرامی درود،
بنده یک فایل هگز دارم مربوط به میکروکنترلر، قبلا مشابه این فایل ها رو باز می کردم و بعضی کلمات رو با رعایت اصول تغییر می دادم و سیو میکردم و بعد پروگرام میکردم روی آی سی، حالا یک فایل دارم که وقتی باز میکنم و می خوام بعضی کلامات رو تغییر بدم با کوچکترین تغییری دیگه با پروگرام کردن فایل روی میکرو دیگه میکرو درست کار نمیکنه!!
قسمتی از فایل هگز رو میگذارم
مثلا در همین قسمتی که از فایل هگز گذاشتم به جای IRAN میگذارم IRAQ دیگه برنامه بعد از پروگرام جواب نمیده!!چرا؟؟؟؟
لطفا اگر اطلاعات دارید ممنون میشم کمک کنید

”- ح¯–‚sdUF8.$ 'èd
d ب z 1
, penlon pi FULL v3.35 ƒ £ '7GWgw‡—§·ا BORNA ( IRAN ) Designed By: – S%u D%u F%u P%u S%u D%uF%u P%u = A B C Delay: Coil Error ! %u (+%u) Enter License: Frequency Pulse Width Delay Integ.W Ground Speed Iron Reject BackLight Contrast Volume Tone Password About OFF ON <!> + +%u %u Old Password : Wrong Password ! New Password : Confirm Password Password Changed High Power ! Press OK ! ? Serial Number: %0X%0X Balancing ID: FE: NON-FE: FERRO: %c%u ے _ ! -%u ! Sensitivity: Coil Error %u.%u Power Off Low Battery €ہ -NAN INF
„ Iژ گ ’ ” – !ک "ڑ #œ $‍ % '¢ *¤ :´ ;¶ <¸ =؛ >¼ P¾ Qہ Rآ Sؤ Tئ eط ³ ³ ’ ³ £ « '³ /³ 1ہ 3³ 5آ 8³ :آ Fآ I³ Kظ Wظ c³ e³ g³ i³ k³ m³ v }$ ّ”î'ï»ٌàُ؟ه؟ّل¨•¤·§¤؟ً“` à“` âمُà…‘•‘ —aً¥‘µ‘گگ؟ًگ
’—ل÷ûًدïïي؟èàî؟ہàشà”أ؛“ ھ“èپùپ6—èƒùƒ „àگà—ٌ÷èپلp!ً…àگà—ٌ÷èپâp! ًٹàگà—ٌ÷èپنp!ً„لگà—ٌ÷èپèp !ًˆâگà—ٌ÷èپàq!ً€هگà—ٌ÷èپà r!ً€êگà—ٌ÷èپàt!ً€ن‘à—ٌ÷è àx!ً€è’à—ٌ÷éپلp!ً€à•à—ٌ éپâp!ً€àڑà—ٌ÷éپنp!ً€à”ل— ٌ÷éپèp!ً€àکâ—ٌ÷éپàq!ً€àگه ٌ÷éپàr!ً€àگê—ٌ÷éپàtAً€àگ —ٌ÷€àگê—ٌ÷"–•ààê“ à”¯#à‘"à0 ًLہ ‘#ھ0Hً ‘=ھ0,ًنوًàN_8ôïمِàْ“ê“نéٍà ïمِàْ“ê“نêٍàْ“ê“à‘#ے'f'w' ”@)à‘=”‌(”@)ٍf'w'”@)ôf'w'”@)€ل ”‌%d–¯م¶à”َ#à‘Mà0!ô à´à”َ#à‘Nà0!ô¢à´à”َ#ہ ‘"،01ô à”س#¥ë²àہ¥ى²à”$•¤à°à”[)f'w'ïPًHoOOكثà‘f ے'f'w'مPےOoOO”°(¯ç°à€àگà”°(é_ OoOO“o“ے“ï“ â°à”W)¯‘؟‘ڈ‘ں‘”’)ôلàہàà •àنà“| à‘;à01ًààà“° à“± ہà‘:à0)ً®àêًîXç½”؟#¦ي²à”$"$3$لàà“ ‘،1طôà‘ًàëYùO پ°à§‎؟ïًىZùOàپًàç‎ےïêû.?à ï_à“لدٌ”ژ(ن2®لًْëàًàOلàà“ ‘¯0ًKءààà“z à‘à“ïïٌàèù à“Cً“D^›ہ^کہ^ڑهèà“z à‘z àdà“z à‘z àtل÷ ‘C°‘Duق*کشrق*ڑ …àگà—ٌ÷à‘لPà“à09ً …àگà—ٌ÷ٍدààن½ه½à‘z àdà“z à‘z àtل÷ہگx ذگy à‘z àdà“z à‘z àtل÷à‘x ً‘y à“7ً“8à‘z àdà“z à‘z àtل÷à‘x ً‘y à“9ً“:à‘z àdà“z à‘z àtل÷à‘x ً‘y à“;ً“<à‘z àdà“z à‘z àtل÷à‘x ً‘y à“=ً“>à‘z àdà“z à‘z àtل÷à‘x ً‘y à“?ً“@à‘z àdà“z à‘z àtل÷à‘x ً‘y à“Aً“Bمêن½âàه½à‘¯و´àًàîے ûہ‚ر‚à‘â_¯و´àًàîےêû ‘7°‘8 ƒ±ƒà‘ن^¯و´àًàîےêû ‘9°‘: ƒ±ƒà‘و]¯و´àًàîےêû ‘;°‘< ƒ±ƒà‘è\¯و´àًàîےêû ‘=°‘> ƒ±ƒà‘ê[¯و´àًàîےêû ‘?°‘@ ƒ±ƒà‘ىZ¯و´àًàîےêû ‘A°‘B ƒ±ƒ ‘®0 ُïàêà“ …àگà—ٌ÷à‘لPà“à09ً …àگà—ٌ÷ٍدس¤^²@”V‚àگà—ٌ÷à ‘ï_à“°خààà“نàà“ ‘£6ً\ہà‘âP
سلام
فایلی که شما گذاشتید اصلا هگز نیست
داخل فایل هگز یک سری عدد در مبنای 16 هست و هیچ متنی وجود نداره

seyed saeed
سه شنبه 25 تیر 1398, 07:58 صبح
شبیه به این
:020000040800F2
:10000000C0060020590100086101000863010008D2
:1000100000000000000000000000000000000000E0
:100020000000000000000000000000006501000862
:1000300000000000000000006701000871130008C4
:100040006B010008000000006B0100086B01000854
:100050006B0100086B0100086B0100086B010008D0
:10006000000000006B0100086B0100086B01000834
:100070006B0100086B0100086B0100080000000024
:100080006B01000800000000000000006B01000888
:100090006B0100086B0100086B0100086B01000890
:1000A0006B0100086B0100086B0100086B01000880
:1000B0006B01000800F002F800F03EF80CA030C818
:1000C000083824182D18A246671EAB4654465D46D4
:1000D000AC4201D100F030F87E460F3E0FCCB64660
:1000E0000126334200D0FB1AA246AB4633431847E1
:1000F000D4270000F4270000103A02D378C878C152
:10010000FAD8520701D330C830C101D504680C6059
:10011000704700000023002400250026103A01D378
:1001200078C1FBD8520700D330C100D50B607047AF
:100130001FB51FBD10B510BD00F094FE1146FFF7AE
:10014000F7FF01F04FF900F0ACFE03B4FFF7F2FF48