PDA

View Full Version : ایجاد session با مقدار hostname از webapisanaz.dadkhah
یک شنبه 07 دی 1399, 21:08 عصر
سلام در حالت معلوم در صورتی که از app کانکشنی به sql server ایحاد کنیم مقدار hostname سیتستم ایحاد کننده به شماره Session مرتبط می شود
اما در صورتی که webapi باشد با توجه به اینکه کلیه اتصالات از سرور صورت میگبرد تمامی hostname ها اسم سرور را دارد
در چه صورت می شود هنگام ایحاد کانکشن از سرور مقدار hostyname را هم ست کرد