PDA

View Full Version : چاپ عکسaliandel2003
شنبه 15 دی 1386, 00:50 صبح
من می خواهم یک عکس را در یک صفحه چند بار زیر هم یا در چند نقطه از صفحه چاپ کنم شما کدی دارین
#C

iranrose63
شنبه 15 دی 1386, 13:30 عصر
برای چاپ عکس میتونی از کد زیر استفاده کنی


PrintDocument printDialog1 = new PrintDocument();
PageSetupDialog pageSetupDialog1 = new PageSetupDialog();
private void button4_Click(object sender, EventArgs e)
{
printDialog1.Document = new PrintDocument();
pageSetupDialog1.Document = printDialog1.Document;
if (printDialog1.ShowDialog() == DialogResult.OK)
{
pageSetupDialog1.PrinterSettings = printDialog1.PrinterSettings;
if (pageSetupDialog1.ShowDialog() == DialogResult.OK)
{
printDialog1.Document.PrintPage += new PrintPageEventHandler(ImagePrintItNow);
printDialog1.Document.Print();
}
}
}
//*****************************
void ImagePrintItNow(object sender, PrintPageEventArgs e)
{
e.Graphics.DrawImage(pictureBox1.Image, 10, 10);
}

به جای 10و10 میتونی نقطه مورد نظرت برای چاپ عکس رو قرار بدی