PDA

View Full Version : مشکل در ثبت دیتا در بانکmsafvati
سه شنبه 30 بهمن 1386, 09:09 صبح
با سلام
من در هنگام ثبت دیتا در بانک اطلاعاتی با یک مشکل مواجه شدم.
از دوستان درخواست می کنم بندرو راهنمایی کنند


Warning: odbc_do() [function.odbc-do (http://127.0.0.1:8080/function.odbc-do)]: SQL error: [Microsoft][ODBC Microsoft Access Driver] Syntax error in INSERT INTO statement., SQL state 37000 in SQLExecDirect in E:\MAS\Prj2\Local path\MASRegCod\MASReg.php on line 119

Code :<?php
$connectionstring = odbc_connect("User", "", "");
$query ="insert into tblReguser values(";
$query = $query."'".$_GET['txt1']."',";
$query = $query."'".$_GET['txt2']."',";
$query = $query."'".$_GET['txt3']."',";
$query = $query."'".$_GET['txt4']."',";
$query = $query."'".$_GET['txt5']."',";
$query = $query."'".$_GET['txt6']."',";
$query = $query."'".$_GET['txt7']."',";
$query = $query."'".$_GET['txt8']."',";
$query = $query."'".$_GET['txt9']."',";
$query = $query."'".$_GET['txt10']."',";
$query = $query."'".$_GET['txt11']."',";
$query = $query."'".$_GET['txt12']."',";
$query = $query."'".$_GET['txt13']."',";
$query = $query."'".$_GET['txt14']."',)";
#echo $query;
$result = odbc_do($connectionstring, $query);
if ($Result == 1)
echo "ÔãÇ ÈÇ ãæÝÞíÊ ÏÑ ÓíÓÊã ßÇÑíÇÈí ßÔæÑí ËÈÊ ÔÏíÏ " ;
odbc_close($connectionstring);
?>


line 119 : $result = odbc_do($connectionstring, $query);


با تشکر

reza_rad
چهارشنبه 01 اسفند 1386, 11:48 صبح
کد شما یک کاما اضافه دارد.
اینو تست کنید:

<?php
$connectionstring = odbc_connect("User", "", "");
$query ="insert into tblReguser values(";
$query = $query."'".$_GET['txt1']."',";
$query = $query."'".$_GET['txt2']."',";
$query = $query."'".$_GET['txt3']."',";
$query = $query."'".$_GET['txt4']."',";
$query = $query."'".$_GET['txt5']."',";
$query = $query."'".$_GET['txt6']."',";
$query = $query."'".$_GET['txt7']."',";
$query = $query."'".$_GET['txt8']."',";
$query = $query."'".$_GET['txt9']."',";
$query = $query."'".$_GET['txt10']."',";
$query = $query."'".$_GET['txt11']."',";
$query = $query."'".$_GET['txt12']."',";
$query = $query."'".$_GET['txt13']."',";
$query = $query."'".$_GET['txt14']."')";
#echo $query;
$result = odbc_do($connectionstring, $query);
if ($Result == 1)
echo "ÔãÇ ÈÇ ãæÝÞíÊ ÏÑ ÓíÓÊã ßÇÑíÇÈí ßÔæÑí ËÈÊ ÔÏíÏ " ;
odbc_close($connectionstring);
?>