PDA

View Full Version : مقاله: طریقه نصب PHP - نگارش 2oxygenws
شنبه 03 مرداد 1383, 16:15 عصر
مقدمات نصب PHP (مشترک در تمامی حالات)
آخرین نسخهء PHP را از سایت رسمی PHP به آدرس http://www.php.net می گیریم. (توجه کنید که نسخهء installer را نگیرید.)
فایل فشرده را باز کرده و در شاخهء دلخواه (در اینجا c:\php) می ریزیم.
به شاخهء c:\php رفته و شاخه ای با نام tmp و شاخه ای با نام uptmp بسازید. (این نام ها اختیاری هستند)
فایل php.ini-recommended که در شاخهء c:\php وجود دارد را با notepade باز کرده، register_globals را پیدا کرده و مقدار جلوی آن را on کنید. سپس متغیر upload_tmp_dir را پیدا کرده و مقدار c:\php\uptmp را در جلوی آن قرار دهید و متغیر session.save_path را نیز پیدا کرده و مقدار c:\php\tmp را جلوی آن بنویسید.

نصب PHP 4 روی IIS به صورت CGI
فایل php.ini-recommended را باز کرده، extension_dir را جستجو کنید و مقدار جلوی آن را به c:\php\extensions تغییر دهید و سپس متغیر cgi.force_redirect را پیدا کرده، ";" جلوی آن را حذف کنید و مقدار آن را برابر با صفر قرار دهید.
فایل php.ini-recommended را به php.ini تغییر نام داده و در شاخهء ویندوز خود بریزید.
در IIS خود به برگهء Home Directory رفته و سپس روی دکمهء configuration کلیک کنید. در قسمت App Mapping مقادیر زیر را وارد کنید:


Executable : C:\php\php.exe
Extension : .php

سرور را دوباره راه اندازی کنید.

نصب PHP 5 روی IIS به صورت CGI
فایل php.ini-recommended را باز کرده، extension_dir را جستجو کنید و مقدار جلوی آن را به c:\php\ext تغییر دهید، سپس علامت ";" را از جلوی خط extension=php_mysql.dll بردارید و سپس متغیر cgi.force_redirect را پیدا کرده، ";" جلوی آن را حذف کنید و مقدار آن را برابر با صفر قرار دهید.
فایل libmysql.dll که در شاخهء c:\php وجود دارد را در شاخهء ویندوز خود کپی کنید.
فایل php.ini-recommended را به php.ini تغییر نام داده و در شاخهء ویندوز خود بریزید.

در IIS خود به برگهء Home Directory رفته و سپس روی دکمهء configuration کلیک کنید. در قسمت App Mapping مقادیر زیر را وارد کنید:


Executable : C:\php\php-cgi.exe
Extension : .php

سرور را دوباره راه اندازی کنید.

نصب PHP 4 روی IIS به صورت ISAPI
فایل‌هاى c:\php\php4ts.dll و c:\php\sapi\php4isapi.dll و c:\php\dlls\*.dll را در شاخه system ویندوز خود ذخیره کنید.
فایل php.ini-recommended را باز کرده، extension_dir را جستجو کنید و مقدار جلوی آن را به c:\php\extensions تغییر دهید و سپس متغیر cgi.force_redirect را پیدا کرده، ";" جلوی آن را حذف کنید و مقدار آن را برابر با صفر قرار دهید.
فایل php.ini-recommended را به php.ini تغییر نام داده و در شاخهء ویندوز خود بریزید.

در IIS خود به برگهء Home Directory رفته و سپس روی دکمهء configuration کلیک کنید. در قسمت App Mapping مقادیر زیر را وارد کنید:


Executable : C:\{WIN_DIR}\system\php4isapi.dll
Extension : .php

سپس به برگهء ISAPI رفته و مقادیر زیر را وارد کنید:


Filter Name : php
Executable : C:\{WIN_DIR}\system\php4isapi.dll

سرور را دوباره راه اندازی کنید.

نصب PHP 5 روی IIS به صورت ISAPI
فایل php.ini-recommended را باز کرده، extension_dir را جستجو کنید و مقدار جلوی آن را به c:\php\ext تغییر دهید، سپس علامت ";" را از جلوی خط extension=php_mysql.dll بردارید و سپس متغیر cgi.force_redirect را پیدا کرده، ";" جلوی آن را حذف کنید و مقدار آن را برابر با صفر قرار دهید.
فایل php.ini-recommended را به php.ini تغییر نام داده و در شاخهء ویندوز خود بریزید.
فایل های php5isapi.dll و php5ts.dll که در شاخهء c:\php وجود دارد را در شاخهء system ویندوز خود کپی کنید.
فایل libmysql.dll که در شاخهء c:\php وجود دارد را در شاخهء ویندوز خود کپی کنید.

در IIS خود به برگهء Home Directory رفته و سپس روی دکمهء configuration کلیک کنید. در قسمت App Mapping مقادیر زیر را وارد کنید:


Executable : C:\{WIN_DIR}\system\php5isapi.dll
Extension : .php

سپس به برگهء ISAPI رفته و مقادیر زیر را وارد کنید:


Filter Name : php
Executable : C:\{WIN_DIR}\system\php5isapi.dll

سرور را دوباره راه اندازی کنید.

نصب PHP 4 روی Apache به صورت CGI
فایل php.ini-recommended را باز کرده، extension_dir را جستجو کنید و مقدار جلوی آن را به c:\php\extensions تغییر بدهید و سپس نام فایل را به php.ini تغییر داده و به شاخهء نصب Apache منتقل کنید.
در شاخه ‌ای که Apache را نصب کرده‌اید، زیرشاخه‌ای به نام \conf وجود دارد که در آن می‌ توانید فایل httpd.conf که مربوط به پیکربندی این برنامه است را بیابید. با یک notepad می‌ توانید این پرونده را باز کرده و تغییرات زیر را اعمال کنید.
در بخشی که ScriptAlias ها معرفی شده‌اند، سطر زیر را وارد می‌کنیم:


ScriptAlias /php/ "c:/php/"

به قسمت AddType application رفته و سطر زیر را می نویسیم:


AddType application/x-httpd-php .php

در بخش Action application هم این خط اضافه می ‌شود:


Action application/x-httpd-php "/php/php.exe"

در جلوی مقدار DirectoryIndex مقادیر دلخواه برای index شدن رو قرار می دهیم، خط شما چیزی مشابه زیر خواهد شد:


DirectoryIndex index.html index.htm index.html.var index.php

سرور را دوباره راه اندازی کنید.

نصب PHP 5 روی Apache به صورت CGI
فایل php.ini-recommended را باز کرده، extension_dir را جستجو کنید و مقدار جلوی آن را به c:\php\ext تغییر بدهید، سپس علامت ";" را از جلوی خط extension=php_mysql.dll بردارید و نام فایل را به php.ini تغییر داده و به شاخهء نصب Apache منتقل کنید.
فایل libmysql.dll که در شاخهء c:\php وجود دارد را در شاخهء ویندوز خود کپی کنید.

در شاخه ‌ای که Apache را نصب کرده‌اید، زیرشاخه‌ای به نام \conf وجود دارد که در آن می‌ توانید فایل httpd.conf که مربوط به پیکربندی این برنامه است را بیابید. با یک notepad می‌ توانید این پرونده را باز کرده و تغییرات زیر را اعمال کنید.
در بخشی که ScriptAlias ها معرفی شده‌اند، سطر زیر را وارد می‌کنیم:


ScriptAlias /php/ "c:/php/"

به قسمت AddType application رفته و سطر زیر را می نویسیم:


AddType application/x-httpd-php .php

در بخش Action application هم این خط اضافه می ‌شود:


Action application/x-httpd-php "/php/php-cgi.exe"

در جلوی مقدار DirectoryIndex مقادیر دلخواه برای index شدن رو قرار می دهیم، خط شما چیزی مشابه زیر خواهد شد:


DirectoryIndex index.html index.htm index.html.var index.php

سرور را دوباره راه اندازی کنید.

نصب PHP 4 روی Apache2 به صورت Module
فایل php.ini-recommended را باز کرده، extension_dir را جستجو کنید و مقدار جلوی آن را به c:\php\extensions تغییر بدهید و سپس نام فایل را به php.ini تغییر داده و به شاخهء نصب Apache منتقل کنید.
فایل‌هاى c:\php\php4ts.dll و c:\php\sapi\php4isapi.dll و c:\php\sapi\php4apache2.dll را در شاخه modules در شاخهء نصب Apache ذخیره کنید.
در شاخه ‌ای که Apache را نصب کرده‌اید، زیرشاخه‌ای به نام \conf وجود دارد که در آن می‌ توانید فایل httpd.conf که مربوط به پیکربندی این برنامه است را بیابید. با یک notepad می‌ توانید این پرونده را باز کرده و تغییرات زیر را اعمال کنید.

در بخشی که LoadModule ها معرفی شده‌اند، سطر زیر را وارد می‌کنیم:


LoadModule php4_module modules/php4apache2.dll

به قسمت AddType application رفته و سطر زیر را می نویسیم:


AddType application/x-httpd-php .php

در جلوی مقدار DirectoryIndex مقادیر دلخواه برای index شدن رو قرار می دهیم، خط شما چیزی مشابه زیر خواهد شد:


DirectoryIndex index.html index.htm index.html.var index.php

سرور را دوباره راه اندازی کنید.

نصب PHP 5 روی Apache2 به صورت Module
فایل php.ini-recommended را باز کرده، extension_dir را جستجو کنید و مقدار جلوی آن را به c:\php\ext تغییر بدهید و سپس نام فایل را به php.ini تغییر داده و به شاخهء نصب Apache منتقل کنید.
فایل‌هاى c:\php\php5ts.dll و c:\php\php5isapi.dll و c:\php\php5apache2.dll را در شاخه modules در شاخهء نصب Apache ذخیره کنید.
در شاخه ‌ای که Apache را نصب کرده‌اید، زیرشاخه‌ای به نام \conf وجود دارد که در آن می‌ توانید فایل httpd.conf که مربوط به پیکربندی این برنامه است را بیابید. با یک notepad می‌ توانید این پرونده را باز کرده و تغییرات زیر را اعمال کنید.

در بخشی که LoadModule ها معرفی شده‌اند، سطر زیر را وارد می‌کنیم:


LoadModule php5_module modules/php5apache2.dll

به قسمت AddType application رفته و سطر زیر را می نویسیم:


AddType application/x-httpd-php .php

در جلوی مقدار DirectoryIndex مقادیر دلخواه برای index شدن رو قرار می دهیم، خط شما چیزی مشابه زیر خواهد شد:


DirectoryIndex index.html index.htm index.html.var index.php

سرور را دوباره راه اندازی کنید.

امید متقی راد
OXYGEN Web Solutions
http://www.oxygenws.com

پانویس:
1- توصیهء اکید من در این زمان، استفاده از "نصب PHP 5 روی Apache2 به صورت Module" می باشد.
2- Apache را می توانید از سایت رسمی این نرم افزار به آدرس http://httpd.apache.org دریافت کنید.
3- تمامی نصب ها مخصوص ویندوز می باشند.
4- احتمال وجود اشکال یا نقص در توضیحات وجود دارد.
5- دخل و تصرف در این مطلب وانتشار آن، مجاز نمی باشد. (انتشار بدون هیچگونه تصرفی مجاز است)
6- احتمال تکمیل شدن این مقاله وجود دارد، آخرین نسخه را می توانید از اوایل آگوست 2004 به بعد، از سایت www.iranphp.net دریافت کنید.

rezadogar
جمعه 27 شهریور 1383, 13:08 عصر
دوست عزیز لطف کنید فایل های زیر را که خود شما با آن جواب گرفتید برای دانلود بگذارید
php.ini
httpd.conf
من از روش " نصب PHP 5 روی Apache2 به صورت Module " تک تک راهنمایی های شما را انجام دادم ولی موفق نشدم ( روی WinXP پرفشنال - برنامه سرور آپاچی را هم قبلا با موفقیت نصب کردم)
اگر لازمه که سیستم عامل لینوکس باشه لطفا اطلاع دهید

oxygenws
جمعه 27 شهریور 1383, 13:33 عصر
می شه بگید مشکلتون دقیقا چیه؟؟ با چی مشکل دارید؟! چه اشکالی می گیره، شاید بتونیم با هم رفعش کنیم :)

rezadogar
جمعه 27 شهریور 1383, 13:53 عصر
قبل از نصب پی اچ پی سرور آپاچی رو متوقف کردم و سپس راهنمایی های شما را انجام دادم بعد که خواستم سرور را مجدادا راه اندازی کنم این خطا را دریافت کردم
The requested operation has failed!
درحالی که قبلل از نصب پی اچ پی تست کردم دست بود

jirjirakk
جمعه 27 شهریور 1383, 14:21 عصر
:flower: تشکر امید جان :)

oxygenws
جمعه 27 شهریور 1383, 15:12 عصر
سلام،

دوست عزیز، روی my computer راست کلیک کنید و manage رو انتخاب کنید. در بخش event viewer و application events (فکر کنم این بود، شرمنده الان تو ویندوز نیستم که برات چک کنم) رو انتخاب کن و ببین برای آپاچی چه اشکال هایی نوشته. اون اشکالات رو اینجا بنویس تا بتونیم رفعش کنیم :)
اگر از خطی از httpd.conf اشکال گرفته، لطف کن اون خط رو اینجا بنویس. مرسی.

موفق باشید، امید

rezadogar
جمعه 27 شهریور 1383, 16:53 عصر
oxygenws عزیز لازم میدونم بگم که قبل از نصب آپاچی و پی اچ پی برنامه easyphp1-7 را نصب کرده بودم و قبل از اینکه شروع به نصب آپاچی و پی اچ پی کنم برنامه easyphp1-7 را آنیستال کردم
این همevent viewer که درخواست کرده بودی

Event Type: Error
Event Source: Apache Service
Event Category: None
Event ID: 3299
Date: 2004/08/23
Time: 08:20:47 ق.ظ
User: N/A
Computer:********
Description:
The Apache service named D:\PROGRA~1\EASYPH~1\Apache\apache.exe reported the following error:
>>> [Mon Aug 23 08:20:47 2004] [warn] pid file d:/program files/easyphp1-7/apache/logs/httpd.pid overwritten -- Unclean shutdown of previous Apache run? <<<
before the error.log file could be opened.
More information may be available in the error.log file. .

For more information, see Help and Support Center at http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp.

oxygenws
جمعه 27 شهریور 1383, 17:39 عصر
حدس من:
شما easyphp رو نصب کرده بودید و در حالیکه سرور آپاچی مربوط به اون در حال اجرا بوده، اون رو uninstall کردید که همین باعث شده درست حذف نشه. ساده ترین راه اینه که easyphp رو دوباره نصب کنید و بعد از خاموش کردن آپاچی و حذف اون از systray جناب easyphp رو uninstall کنید.
البته راه های دیگه ای هم داره که اگه بلدی انجام بده، من توضیح نمی دم، چون هم احتمالات زیاده و هم توضیح دادنش طول می کشه :) ، خلاصهء مطلب اینه که سرور --قبلی-- الان اجرا می شه!!! یا چیزی تو همین مایه ها

موفق باشید، امید

rezadogar
جمعه 27 شهریور 1383, 18:05 عصر
oxygenws عزیز از راهنماییتان بسیار متشکرم

Moharram
چهارشنبه 01 مهر 1383, 21:56 عصر
واقعا ممنون
عالی بود

fakher
جمعه 24 مهر 1383, 01:29 صبح
آقا من هر چه دنبال برگه home directory در iis گشتم نتیجه ای نداشت. منظورتان از home directory و configuration در iis چیست؟

oxygenws
جمعه 24 مهر 1383, 01:59 صبح
من خودم چند وقتیست رو ویندوز نیستم، امیدوارم دوستان ویندوزی دقیقا بهتون بگن که این برگه کجاست.

Peyman_Ranjbar
جمعه 27 آذر 1383, 03:33 صبح
iis->default website properties->home directory

astarawork
شنبه 04 آذر 1385, 23:28 عصر
ممنون خیلییییییییییییییی زیاذ

mahan2112
دوشنبه 23 بهمن 1385, 03:38 صبح
سلام و خسته نباشید
من میخواستم که پی هچ پی شماره 5 را ضبط کنم و فکر میکنم که به همانصورتی که شما نوشته بودید ضبط کردم.
php5 بصورت ISAPI
و php5 appache2 بصورت Module
متاسفانه وقتی میخواهم Appache را فعال کنم این خطا مشاهده میشود.
فایلی را همراه این امیل ضمیمه میکنم.

اگر امکان دارد مرا راهنمایی کنید خیلی ممنون

oxygenws
دوشنبه 23 بهمن 1385, 10:05 صبح
متن خطا کاملا گویا است. میگه ServerRoot رو بد تنظیم کردی و وجود نداره! آدرس فایلی که داخلش ServerRoot هست رو هم نوشته.

jome ramezani
یک شنبه 10 تیر 1386, 12:24 عصر
هنگام تلاش برای connect
شدن به پایگاه داده خطای
Call to undefined function mysql_connect()
دریافت میکنم لطفا مرا راهنمایی کنید

oxygenws
یک شنبه 10 تیر 1386, 15:16 عصر
اکستنشن mysql رو نصب/فعال نکردی.

mazoolagh
سه شنبه 20 آذر 1386, 23:29 عصر
طبق دستورالعمل نصب php 5.2.5 برای iis 5.1 روی winxp sp2 بصورت isapi عمل کردم. دستورات php بهیچوجه پردازش نمیشن و عینا" به خروجی منتقل میشن. بدون هیچ پیام خطایی.
البته بصورت اسکریپت قابل اجرا هستن ولی از طریق iis نه!

alih988
شنبه 26 دی 1388, 02:23 صبح
به نام خدا

سلام خدمت شما.

آموزش نصب و کانفیگ PHP5 در ویندوز ویستا و همچنین 7 و IIS7 رو میتونید توی لینک زیر به صورت کامل و با عکس مشاهده کنید.

http://www.maniacomputer.com/WebServer/InstallingPHPonIIS7.html