پرسش ها و پاسخ های متدوال برنامه نویس

در این بخش پاسخ سوالات خود را در مورد چگونگی کارکرد سایت، خواهید یافت. برای یافتن مطلب مورد نظر، از لینک ها یا جعبه جستجوی زیر استفاده کنید.

استفاده عمومی تالار

قابلیت تنظیمات و پروفایل

خواندن و نوشتن مطالب

Searching

How do I search for something?

The simplest way to search is to use the global search bar at the top of every page. This will allow you to search all available content types. If you want to use a more advanced search, you can use the Advanced Search option.

Advanced Search Operators

There are various search operators that will work when you search (you can of course use multiple operators in a single query)...

AND

The AND operator allows you to search for documents that must contain multiple keywords.
Example: hello AND world

OR

The OR operator allows you to search for documents that contain at least one keyword.
Example: hello OR world

NOT

The NOT operator allows you to search for documents that contain at least one keyword, not not others.
Example: hello -world

Group

Grouping allows you to group keywords together with various other operators.
Example: (hello world)

Phrase

Wrapping keywords in quotes will allow you to search for literal phrases.
Example: "hello world"

Proximity

You can specify a proximity search that tells the search engine that you only want documents if a keyword is within xx words of another keyword. In the example below, we only care about results that have the word "hello" within 10 words of the word "world".
Example: "hello world"~10

Quorum

Quorum matching is a bit of fuzzy logic with your search. In the example below, the query is asking for documents that have at least 2 of the 4 words contained in them.
Example: "hello world earth universe"/2

Strict Order

If you only want search results that contain documents with a certain word before another word, you can do so with the strict order operator.
Example: hello << world

Exact Form

To search for exact forms of keywords, you can do so with this operator.
Example: raining =cats and =dogs

Start & End Operators

The start and end operator allows you to find documents that start or end with something specific.
Example (anything that starts with the word): ^hello
Example (anything that ends with the word): world$
This search system was built with Sphinx for vBulletin 4.

Analytics

This site utilizes Google Analytics to track users, which has code generated by Better Google Analytics.

جستجوی راهنما

این گزینه را در صورتی انتخاب کنید که مایلید تا جستجوی شما علاوه بر محتوای پرسش ها و پاسخ های متدوال، در عنوان آنها نیز انجام شود.

Select an option here to specify how you would like your search query to be treated. 'Any words' will return the most numerous but possibly least relevant results, while 'Complete phrase' will return only results that contain exactly what you are searching for.