تالار: Native Code

بخش های فرعی تاپیک ها / پاسخ ها  آخرین پست

  1. برای شروع یک بخش فرعی را انتخاب کنید.

    عملیات تالار:

    آمار انجمن:

    • تاپیک: 14,126
    • پست: 64,045
    1. عملیات تالار:

      آمار انجمن:

      • تاپیک: 1
      • پست: 1
    2. عملیات تالار:

      آمار انجمن:

      • تاپیک: 4
      • پست: 5
    3. عملیات تالار:

      آمار انجمن:

      • تاپیک: 4
      • پست: 7
    4. عملیات تالار:

      آمار انجمن:

      • تاپیک: 9
      • پست: 12
    5. پرسش های خود در زمینه برنامه نویسی بر روی سکوی iOS (ویژه محصولات Apple) را در این بخش مطرح کنید.

      عملیات تالار:

      آمار انجمن:

      • تاپیک: 208
      • پست: 586
    6. پرسشهای خود درباره برنامه نویسی در Windows Phone و Net Compact Framework. را دراین بخش مطرح کنید.

      عملیات تالار:

      آمار انجمن:

      • تاپیک: 521
      • پست: 1,833
    7. پرسشهای خود درباره برنامه نویسی در Symbian OS را در این بخش مطرح کنید.

      عملیات تالار:

      آمار انجمن:

      • تاپیک: 108
      • پست: 478
  2. در این بخش می‌توانید سوالات خود درباره برنامه نویسی در Delphi و راهکارهای آن بحث و گفتگو کنید.

    مدیرها:

    1. Mahmood_M,
    2. Mask,
    3. یوسف زالی

    عملیات تالار:

    آمار انجمن:

    • تاپیک: 30,411
    • پست: 167,505
    1. مباحث مرتبط با ADO, BDE, DBExpress, SDAC, DBISAM و DataSnap

      مدیرها:

      1. Mahmood_M,
      2. Mask,
      3. یوسف زالی

      عملیات تالار:

      آمار انجمن:

      • تاپیک: 5,683
      • پست: 31,807
    2. مباحث مرتبط با کامپوننت های تولید شده توسط شرکت های 3rd Party مثل: EhLib, DevExpress, TMS, VCLSkin؛ و توسعه کامپوننت

      مدیرها:

      1. Mahmood_M,
      2. Mask,
      3. یوسف زالی

      عملیات تالار:

      آمار انجمن:

      • تاپیک: 3,003
      • پست: 15,428
    3. مباحث مرتبط با QuickReport, Rave, Report Builder, FastReport و Crystal Reports در دلفی

      مدیرها:

      1. Mahmood_M,
      2. Mask,
      3. یوسف زالی

      عملیات تالار:

      آمار انجمن:

      • تاپیک: 1,995
      • پست: 8,777
    4. مباحت مرتبط با نرم افزارهای تحت شبکه، و مجموعه کامپوننت های Indy

      مدیرها:

      1. Mahmood_M,
      2. Mask,
      3. یوسف زالی

      عملیات تالار:

      آمار انجمن:

      • تاپیک: 826
      • پست: 5,269
    5. IntraWeb, WebSnap, WebBroker, ISAPI, CGI، و WebServices

      مدیرها:

      1. Mahmood_M,
      2. Mask,
      3. یوسف زالی

      عملیات تالار:

      آمار انجمن:

      • تاپیک: 391
      • پست: 1,934
    6. مباحث مرتبط با Kylix ، کتابخانه CLX، FreePascal، و Lazarus

      مدیرها:

      1. Mahmood_M,
      2. Mask,
      3. یوسف زالی

      عملیات تالار:

      آمار انجمن:

      • تاپیک: 38
      • پست: 219
    7. مباحث و نکات مرتبط با محیط توسعه دلفی، مجموعه Expertها و Wizardهای موجود، و توسعه IDE با استفاده از Tools API

      مدیرها:

      1. Mahmood_M,
      2. Mask,
      3. یوسف زالی

      عملیات تالار:

      آمار انجمن:

      • تاپیک: 277
      • پست: 1,253

    8. مقالات مرتبط با Delphi از جمله مطالب مرتبط با برنامه نویسی در آن، مباحث مرتبط با کامپوننتها و ابزارها و ... در این بخش قرار میگیرند.

      مدیرها:

      1. Mahmood_M,
      2. Mask,
      3. یوسف زالی

      عملیات تالار:

      آمار انجمن:

      • تاپیک: 130
      • پست: 720
    9. در این بخش می‌توانید درباره برنامه نویسی در Delphi Prism بحث و گفتگو کنید. Delphi Prism نام جدید محصولی است که بجای Delphi for .Net توسط CodeGear ارائه شده است.

      مدیرها:

      1. Mahmood_M,
      2. Mask,
      3. یوسف زالی

      عملیات تالار:

      آمار انجمن:

      • تاپیک: 482
      • پست: 2,098
    10. تمامی مباحث مرتبط با دلفی و پاسکال که در سایر گروه های جای نمی گیرند، مثل VCL، Windows API، توابع دلفی، دستور زبان، و غیره

      مدیرها:

      1. Mahmood_M,
      2. Mask,
      3. یوسف زالی

      عملیات تالار:

      آمار انجمن:

      • تاپیک: 9,823
      • پست: 57,091
  3. عملیات تالار:

    آمار انجمن:

    • تاپیک: 15,207
    • پست: 70,907
    1. مباحث مربوط به برنامه نویسی با ویژوال سی و win32,MFC

      عملیات تالار:

      آمار انجمن:

      • تاپیک: 1,892
      • پست: 6,751
    2. سوالات خود درباره محیط برنامه نویسی GTK یا GTK+‎ و wxWidget را در این بخش مطرح کنید.

      عملیات تالار:

      آمار انجمن:

      • تاپیک: 78
      • پست: 262
    3. در این بخش می‌توانید درباره برنامه نویسی در C++‎ Builder و راهکارهای آن بحث و گفتگو کنید.

      عملیات تالار:

      آمار انجمن:

      • تاپیک: 763
      • پست: 2,610

    4. سوالات خود درباره برنامه نویسی C و ++C را در این بخش مطرح کنید.

      عملیات تالار:

      آمار انجمن:

      • تاپیک: 11,000
      • پست: 53,796
    5. سوالات خود درباره محیط برنامه نویسی QT یا Qtopia یا محصولات وابسته به QT را در این بخش مطرح کنید.

      عملیات تالار:

      آمار انجمن:

      • تاپیک: 1,453
      • پست: 7,180
    6. مباحث و گفتگوهای فنی درباره خانواده C در این بخش مطرح می شوند.

      عملیات تالار:

      آمار انجمن:

      • تاپیک: 21
      • پست: 308
  4. سوالات خود درباره برنامه نویسی در VB6 و قبل از آن را در این بخش مطرح کنید.

    عملیات تالار:

    آمار انجمن:

    • تاپیک: 27,992
    • پست: 161,974

    1. مقالات مرتبط با برنامه نویسی VB در این بخش قرار داده میشود.

      عملیات تالار:

      آمار انجمن:

      • تاپیک: 33
      • پست: 1,032