خندانک ها

Explanation

خندانک ها تصاویر کوچک گرافیکی هستند که برای نشان دادن هیجانات یا احساسات استفاده می شوند. اگر شما از ایمیل یا چت اینترنتی استفاده می کنید شما احتمالا با مفهوم خندانکها آشنا هستید. رشته های استاندارد مشخص بصورت خودکار به خندانک تبدیل می شوند. اگر مفهوم خندانک ها را نمی گیرید ،‌سرتان را به یک طرف خم کنید و با استفاده از قوه تخیل مفهوم رشته نوشته شده را درک خواهید کرد.

اگر می خواهید خندانک ها را در پستی که می زنید غیر فعال کنید ، شما می توانید حالت "ناتوان کردن خندانک ها در تاپیک" را در هنگام زدن پست غیرفعال کنید. این کار بویژه در هنگامی که شما کدی را تایپ می کنید و نمی خواهید ;) به خندانک تبدیل شود مفید است.

لیست خندانک ها

عبارت جهت تایپ
نتیجه گرافیکی نمایشی
به معنی
 • اصلی
 • :گیج:
  گیج
  گیج
 • :بامزه:
  بامزه
  بامزه
 • :کف:
  کف کرده!
  کف کرده!
 • :بوس:
  بوس
  بوس
 • :متفکر:
  متفکر
  متفکر
 • :لبخند:
  لبخند گشاده!
  لبخند گشاده!
 • :اشتباه:
  اشتباه
  اشتباه
 • :چشمک:
  چشمک
  چشمک
 • :تشویق:
  تشویق
  تشویق
 • :ناراحت:
  ناراحت
  ناراحت
 • :عصبانی:
  عصبانی
  عصبانی
 • :لبخندساده:
  لبخند
  لبخند
 • :افسرده:
  افسرده
  افسرده
 • :عصبانی++:
  خیلی عصبانی
  خیلی عصبانی
 • :شیطان:
  شیطان
  شیطان
 • :متعجب:
  متعجب
  متعجب
 • :گریه:
  گریه
  گریه
 • :قلب:
  قلب
  قلب
 • :قهقهه:
  قهقهه
  قهقهه
 • :خجالت:
  خجالت
  خجالت