الگوریتمی که بزرگترین عدد موجود در یک آرایه nعنصری را بیابد

Printable View