آیا کلاس مفهومی این مدل Object رو درست دارم می کشم؟(تو رو خدا جواب بدین)

Printable View