فهمیدن کامپوننت یا پنجره فرم بودن با داشتن هندل.

Printable View