نمایش نتایج 1 تا 3 از 3

نام تاپیک: تو DataGrideبه روز و درج نمیکنه

 1. #1

  Question تو DataGrideبه روز و درج نمیکنه

  سلام.
  این کد مشگلش چیه ؟
  فقط حذف رو تو بانک ذخیره میکنه.
  واسه بقیش خطا می ده
  publicpartialclassForm1 : Form
  {
  privateDataSet ObjDataSet = newDataSet();
  privateSqlConnection SqlConnection1 = newSqlConnection();
  privateSqlDataAdapter SqlDataAdapter1 = newSqlDataAdapter();
  public Form1()
  {
  InitializeComponent();
  this.SqlConnection1.ConnectionString = "Data Source= . ;Initial Catalog=Dad;Integrated Security=True";
  this.SqlDataAdapter1.SelectCommand = newSqlCommand("SELECT * FROM Register", this.SqlConnection1);
  this.SqlDataAdapter1.Fill(this.ObjDataSet, "Re");
  this.dataGridView1.DataSource = ObjDataSet;
  this.dataGridView1.DataMember = "Re";

  //Initialize UPDATE Command.
  this.SqlDataAdapter1.UpdateCommand = newSqlCommand("UPDATE Register SET Fname = @FName, LName = @LName WHERE ID = @id", this.SqlConnection1);
  this.SqlDataAdapter1.UpdateCommand.Parameters.AddWithV alue("@FName", typeof(string)).SourceColumn = "Field1";
  this.SqlDataAdapter1.UpdateCommand.Parameters.AddWithV alue("@LName", typeof(string)).SourceColumn = "Field2";
  this.SqlDataAdapter1.UpdateCommand.Parameters.AddWithV alue("@id", typeof(int)).SourceColumn = "ID";
  //Initialize INSERT Command.
  this.SqlDataAdapter1.InsertCommand = newSqlCommand("INSERT INTO Register (FName, LName) VALUES (@FName, @LName)", this.SqlConnection1);
  this.SqlDataAdapter1.InsertCommand.Parameters.AddWithV alue("@field1", typeof(string)).SourceColumn = "FName";
  this.SqlDataAdapter1.InsertCommand.Parameters.AddWithV alue("@field2", typeof(string)).SourceColumn = "LName";
  //Initialize DELETE Command.
  this.SqlDataAdapter1.DeleteCommand = newSqlCommand("DELETE FROM Register WHERE ID = @id", this.SqlConnection1);
  this.SqlDataAdapter1.DeleteCommand.Parameters.AddWithV alue("@id", typeof(int)).SourceColumn = "ID";
  this.dataGridView1.Columns["ID"].Visible = false;
  this.dataGridView1.Columns["FName"].HeaderText = "ں«ê";
  this.dataGridView1.Columns["LName"].HeaderText = "هںêیéی";


  }
  privatevoid button1_Click(object sender, EventArgs e)
  {
  this.SqlDataAdapter1.Update(ObjDataSet, "Re");
  }
  }


 2. #2

  this.SqlDataAdapter1.UpdateCommand = newSqlCommand("UPDATE Register SET Fname = @FName, LName = @LName WHERE ID = @id", this.SqlConnection1);
  this.SqlDataAdapter1.UpdateCommand.Parameters.AddW ithValue("@FName", typeof(string)).SourceColumn = "Field1";
  this.SqlDataAdapter1.UpdateCommand.Parameters.AddW ithValue("@LName", typeof(string)).SourceColumn = "Field2";
  this.SqlDataAdapter1.UpdateCommand.Parameters.AddW ithValue("@id", typeof(int)).SourceColumn = "ID";

  در کد بالا بجای Field1 و Field2 بگذارید FName و LName

 3. #3
  یه سئوال
  چرا از this اینهمه استفاده شده
  لزورمی داشته؟

قوانین ایجاد تاپیک در تالار

 • شما نمی توانید تاپیک جدید ایجاد کنید
 • شما نمی توانید به تاپیک ها پاسخ دهید
 • شما نمی توانید ضمیمه ارسال کنید
 • شما نمی توانید پاسخ هایتان را ویرایش کنید
 •