صفحه 1 از 4 123 ... آخرآخر
نمایش نتایج 1 تا 40 از 135

نام تاپیک: نكاتی در مورد برنامه نويسي در Visual Basic

 1. #1

  نكاتی در مورد برنامه نويسي در Visual Basic

  ابتدا کار باADO رو می گم:
  برای استفاده از تکنولوژی ADO باید Refrence اون رو به پروژه اضافه کنید. روش:
   
  Project - Refrence - Microsoft Actixiv Data Object
  نحوه ارتباط پایگاه داده Access با Visual Basic از طریق کد نویسی:
  * شی Adodc

  Adodc1.ConnectionString = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" & App.Path & "\DataBaseName.mdb"
  Adodc1.CommandType = adCmdTable
  Adodc1.RecordSource = "TableName"
  Adodc1.Refresh
  ConnectionString: اتصال به انواع مختلف بانک اطلاعاتی هستش. مثل Access - SQL - Oracle - ODBC و...
  حالت کلی:
  Provider="Provider Code" ; DataSource = "DataSource"
  Data Source: رشته ای هستش حاوی آدرس بانک اطلاعاتی تویه حافظه جانبی.
  CommandType: نوع جستجو در بانک اطلاعاتی رو مشخص می کنه که خاصیت مهمش adCmdTable هستش که جهت اتصال به جدول هستش. برای جستجوی SQL باید این مقدار رو با ثابت adCmdText مقدار دهی کنیم.

  • نمونه کد برای ثابت adCmdText یا جستجو از طریق SQL:

   Adodc1.ConnectionString = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" & App.Path & "\DataBaseName.mdb"
   Adodc1.CommandType = adCmdText
   Adodc1.RecordSource = "Select * FORM TableName"
   Adodc1.Refresh
  DataBaseName: نام بانک اطلاعاتی
  TableName: نام جدول
  ثابت adCmdTable : یک جدول
  آخرین ویرایش به وسیله اوبالیت به بو : چهارشنبه 18 اردیبهشت 1387 در 02:57 صبح


 2. #2

  Lightbulb ارتباط بانک اطلاعاتی با Visual Basic

  نحوه ارتباط پایگاه داده Access با Visual Basic از طریق کد نویسی:
  * شی ADODB :
  برای این کار باید یک رابط ایجاد کنیم تا با بانک اطلاعاتی وصل بشیم. رابطهامون متغیرهامون هستن.
  Dim Cnn As New ADODB.Connection
  متغیر Cnn رابط ما شد. با استفاده شی Connection می تونیم با پایگاه داده وصل بشیم. حالا باید با دستور Open بانک رو باز کنیم:
  Cnn.Open(ConnectionString)
  Cnn: متغیر رابط
  ConnectionString :اتصال به انواع مختلف بانک اطلاعاتی هستش. مثل Jet- SQL Server - Oracle - ODBC و...
  حالا باید به جداول یانک ارتباط برقرار کنیم. یه متغیر برای اتصال به اسم Rst.
  Dim Rst As New ADODB.Recordset
  باز کردن جدول با دستور Open صورت میگیره:

  Rst.Open(TableName,Connection,CursorType,LockType, Option)
  *** نکته: حتماً هر فایلی یا هر بانکی که باز میشه حتماً باید بسته بشه. دستور بستن :
  Close
  اتصال به بانک:

  Dim Cnn As New ODODB.Connection
  Dim Rst As New ODODB.Recordset
  Cnn.Open ( "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0 ; DataSource= & App.Path & \DataBaseName")
  Rst.Open(TableName,Cnn,addOpenKeyset,adLockOptimis tic,adCmdTable
  .
  .
  .
  Rst.Close
  Cnn.Close
  Set Rst = Nothing
  Set Cnn = Nothing
  با Source و ConnectionString آشنا شدیم. حالا Cursor Type.
  CursorType: نوع دسترسی شما به Recordset رو بیان می کنه که با یکسری ثابت مقداری دهی میشه.

  • adOpenForwardOnly: فقط Recordset خواندنی
  • adOpentStatic : یک Recordset استاتیک در اختیار شماست یعنی هر تغییری که انجام بدین در بانک اعمال نمیشه!
  • adOpenDynamic: یه Recordset کامل و پویا رو در اختیارتون قرار می ده.
  LockType: یک نوع Permission برای Recordset اختیار می کنین.
  • adLockReadOnly: اجازه ایجاد رکورد جدید رو ندارید. فقط مشاهده.
  • adCmdtext: تویه پست قبلی توضیح دادم.
  • adCmdTable : تویه پست قبلی توضیح دادم.
  • adLockOptimistic: هنگام Update کردن Recordset رو قفل می کنه.
  آخرین ویرایش به وسیله اوبالیت به بو : چهارشنبه 18 اردیبهشت 1387 در 02:58 صبح

 3. #3

  Lightbulb ارتباط بانک اطلاعاتی با Visual Basic

  نحوه ارتباط پایگاه داده Access با Visual Basic از طریق کد نویسی:
  متدهای Recordset:

  متدهایی هستن که به شما امکان پردازش رویه رکوردها رو می ده.
  * شی Adodc :
  اضافه کردن رکورد جدید:
  Adodc1.Recordeset.AddNew
  رفتن به رکورد دلخواه:
   Adodc1.Recordset.Move (RecordNumber)
  حذف:
  Adodc1.Recordset.Delete
  اولین رکورد :
  Adodc1.Recordset.MoveFirst
  رکورد قبلی:
  Adodc1.Recordset.MovePrevious
  رکورد بعدی :
  Adodc1.Recordset.MoveNext
  آخرین رکورد :
  Adodc1.Recordset.MoveLast
  رسیدن به اولین فیلد - {Begin Of File} :
   Adodc1.Recordset.BOF
  رسیدن به آخرین فیلد - {End Of File} :
   Adodc1.Recordset.EOF
  ذخیره یک رکورد جدید:
   Adodc1.Recordset.Update 
  ذخیره اطلاعات رکورد به صورت فایل :
   Adodc1.Recordset.Save  
  جستجو :


  Adodc1.Recordset.Find(Criteria As String,SkipRecords As Long,Search Direction As SearchDirectionEnum=adSearchForward,[Start])

  • Criteria As String: عبارت مورد جستجو
  • SkipRecord: شروع از رکورد شماره N (پرش از رکورد)
  • SearchDirection: مسیر جستجو
  آخرین ویرایش به وسیله اوبالیت به بو : چهارشنبه 18 اردیبهشت 1387 در 02:59 صبح

 4. #4

  Lightbulb ارتباط بانک اطلاعاتی با Visual Basic

  نحوه ارتباط پایگاه داده Access با Visual Basic از طریق کد نویسی:
  متدهای Record Set

  * شی ADODB :


  بعد از باز کردن Recordset جهت پردازش رکورد ها از روش های زیر استفاده می کنیم:


  اضافه کردن رکورد جدید:


   Rst.AddNew
  حذف:


   Rst.Delete 
  رفتن به رکورد دلخواه:


  Rst.Move (RecordNumber) 
  اولین رکورد :


   RST.MoveFirst 
  رکورد قبلی:


   RST.MovePrevious
  رکورد بعدی :


   Rst.MoveNext 
  آخرین رکورد :


  Rst.MoveLast 
  رسیدن به اولین فیلد - {Begin Of File} :  Rst.BOF 
  رسیدن به آخرین فیلد - {End Of File} :  Rst.EOF 
  ذخیره یک رکورد جدید:


  Rst.Update 
  ذخیره اطلاعات رکورد به صورت فایل :


  Rst.Save 
  جستجو :   Rst.Find(Criteria As String,SkipRecords As Long,Search Direction As SearchDirectionEnum=adSearchForward,[Start]) 

  • Criteria As String: عبارت مورد جستجو
  • SkipRecord: شروع از رکورد شماره N (پرش از رکورد)
  • SearchDirection: مسیر جستجو
  آخرین ویرایش به وسیله اوبالیت به بو : چهارشنبه 18 اردیبهشت 1387 در 02:59 صبح

 5. #5

  Arrow ارتباط بانک اطلاعاتی با Visual Basic

  نحوه ارتباط پایگاه داده Access با Visual Basic از طریق کد نویسی:
  ویرایش :
  برای ویرایش یک رکورد ابتدا باید رکورد مورد نظر رو جستجو کنیم و سپس مقادیر اون در فیلدهای مختلف رو تغییر بدیم.

  Dim Cnn As New ADODB.Connection
  Dim Rst As New ADODB.Recordset
  .
  .
  .
  Do While Not (Rst.EOF)
  If Rst!FirstName = Trim(FirstNameTxt.Text) Then
  Rst!LastName = Str(LastName.Text)
  Rst!Telephone = Val(PhoneNumberTxt.Text)
  End If
  Wend
  Rst.Close
  Set Rst = Nothing
  آخرین ویرایش به وسیله اوبالیت به بو : چهارشنبه 18 اردیبهشت 1387 در 03:01 صبح

 6. #6

  Arrow ارتباط بانک اطلاعاتی با Visual Basic

  ذخیره عکس در پایگاه داده Access


  Private Sub CmdNew_Click()
  Adodc1.Recordset.AddNew
  End Sub
  Private Sub CmdNew_Click()
  CommonDialog1.Filter = "(*.JPG)|*.JPG"
  If CommonDialog1.Filename <> "" Then
  Image1.LoadPicture = (CDMain.Filename)
  End If
  End Sub

  Private Sub CmdSave_Click()
  Call CmdOpen
  Adodc1.Recordset.Update
  Adodc1.Refresh
  End Sub


  ذخیره عکس در پایگاه داده باعث بالا رفتن حجم پایگاه داده میشه و از سرعت دسترسی به اطلاعات یک رکورد کاسته میشه. پس توصیه میشه که عکس رو در پایگاه داده ذخیره نکنید!
  آخرین ویرایش به وسیله اوبالیت به بو : چهارشنبه 18 اردیبهشت 1387 در 03:02 صبح

 7. #7

  Arrow تعیین حدود دسترسی کاربران

  برای دسترسی کاربران به یک سری فعالیت ها باید یک روال بسازیم تا تمام امکانات را در اختیار کاربران قرار دهد.
  مثال:
  • مدیر : اجازه ثبت نام، ویرایش، اخراج دانش آموزان را دارد.
  • معاون: اجازه ثبت نام، ویرایش دانش آموزان را دارد.
  • دفتردار : اجازه ویرایش دانش آموزان را دارد.
   Option Explicit
  Public AddNew As Boolean
  Public Delete As Boolean
  Public Edit As Boolean
  Public GroupTypeName As String
  Public Sub GroupType()
  'Access Type
  If GroupTypeName = "Admin" Then
  AddNew = True
  Delete = True
  Edit = True
  End If
  If GroupTypeName = "Assistant" Then
  AddNew = True
  Edit = True
  Delete = False
  End If
  If GroupTypeName = "BookKeeper" Then
  AddNew = False
  Edit = True
  Delete = False
  End If
  End Sub

  یک مثال برای فهم بیشتر.
  فایل های ضمیمه فایل های ضمیمه
  آخرین ویرایش به وسیله اوبالیت به بو : جمعه 01 شهریور 1387 در 13:17 عصر

 8. #8

  Lightbulb جستجو با Find

  « مقدمه »
  برای جستجو در پایگاه داده ابتدا باید به اولین رکورد مراجعه شود. بعدش باید فیلد مورد نظر با مقدار مورد جستجو مقایسه بشه. این کاراونقدر ادامه پیدا می کنه تا به آخرین رکورد برسه. در انجا جواب جستجو مقداریست منطقی. یا عنصر مورد نظر ما پیدا میشه(True) یا پیدا نمیشه (False) که باید برای این دو حالت ما کدهایی رو بنویسیم تا کاربر متوجه بشه که آیا جستجوی با موفقیت انجام شده یا نه!
  جستجو با استفاده از Find :
  Find یک Recordset از شی ADODC و ADODB هستش که این امکان رو فراهم می کنه تا شما در بانک اطلاعاتی شروع به جستجو نمایید.
  حالت کلی در شی ADODC:
  Adodc1.Recordset.Find(Criteria As String,SkipRecords As Long,Search Direction As SearchDirectionEnumadSearchForward,[Start])

  حالت کلی در شی ADODB:
  Rst.Find(Criteria As String,SkipRecords As Long,Search Direction As SearchDirectionEnumadSearchForward,[Start])

  Criteria As String: عبارت مورد جستجو
  SkipRecord: شروع از رکورد شماره N (پرش از رکورد)
  SearchDirection: مسیر جستجو
  آخرین ویرایش به وسیله اوبالیت به بو : چهارشنبه 18 اردیبهشت 1387 در 03:03 صبح

 9. #9

  Arrow جستجو با Find

  برنامه ای برای فهم بیشتر.
  فایل های ضمیمه فایل های ضمیمه

 10. #10

  Lightbulb جستجو با Seek

  این جستجو بیشتر شبیه به SQL (تاحدودی(!)) هستش که شما در اینجا قادرین با استفاده از عملگرهای رابطه ای یک جستجو رو انجام بدین.
  توجه: این جستجو زمانی امکان پذیر هستش که جدول ما دارای ایندکس (Index) باشه که در پستهای بعدی بهش اشاره می شه.
  عملگرهایی که در این جستجو استفاده می شن به شرح زیر هستن:
  = ، > ، < ، =< ، =>
  استفاده از این عملگرها باید درون " " انجام بگیره و بعد از گذاشتن کاما (,) دو باره درون " " عبارت مورد شرط رو می نویسیم.
  Rst.Seek "=" , "123456789"

  رکوردی که فیلد اون برابر شماره 123456789 باشه جستجو میشه.

 11. #11

  Lightbulb جستجو با SQL

  جستجو با استفاده از دستورات SQL زماني امكان پذير هستش كه شما به زبان SQL مسلط باشين پس بايد اون رو ياد بگيريد.
  ما براي استفاده از دستورات SQL بايد خاصيت CommandType رو برابر adCmdText قرار بديم و بعددرقسمت RecordSource دستورات SQL رو بنويسيم.
  Adodc1.CommandType = adCmdText
  Adodc1.RecordSource = SQL Code
  آخرین ویرایش به وسیله اوبالیت به بو : پنج شنبه 19 اردیبهشت 1387 در 13:55 عصر

 12. #12

  Lightbulb مفهوم Index

  Index چیست؟ و به چه دردی می خوره؟:
  عمل Index کردن در بانک اطلاعاتی باعث میشه که جستجو در بانک سریع تر انجام بشه. Index میاد رکورد ها رو بر اساس یک فیلد به صورت نزولی یا صعودی مرتب می کنه. با Index کردن ترتیب رکوردها به هم نمی خوره ولی فایلی Indexدار ایجاد میشه که براساس اون فیلد Index شده مرتب شده. مثلاً رکورد زیر:
  شماره رکورد، نام، نام خانوادگی، سن
  1 - روح الله ، عطایی ، 25
  2 - علی ، علی زاده ، 28
  3 - علیرضا ، نیکبخت ، 27
  4- وحید ، طالب لو ، 25
  5 - افشین ، قطبی ، 43
  6 - کریم ، باقری ، 36
  حالا این جدول پس از Index شدن سن بازیکنان به صورت زیر در میاد:

  شماره رکورد ، سن
  1 - 25
  4 - 25
  3 - 27
  2 - 28
  6 - 36
  5 - 43
  آخرین ویرایش به وسیله اوبالیت به بو : پنج شنبه 19 اردیبهشت 1387 در 13:52 عصر

 13. #13

  Lightbulb چگونه مي توانيم Index را در بانك اطلاعاتي اعمال كنيم؟

  مسير زير:
  Add-Ins - Visual Data Manager

  در پنجره Visual Data Manager مسير:
  File - Open DataBase - Microsoft Access

  و بانك اطلاعاتي رو انتخاب مي كنيم.
  حالا جدول مورد نظر رو Select و بعدش روش RC مي كنيم(RC=Right Click) و از منوي ظاهر شده Design رو كليك مي كنيم. حالا از اينجا به بعد آسونه فيلدهايي رو كه مي خواين ايندكس بشن رو انتخاب مي كنيم.

  در Index كردن ما مي توانيم Index را براساس چند فيلد انجام دهيم.
  • ابتدا Index براساس فيلد اول و بعد فيلد دوم و تا آخرين فيلد Index شده.
  هر جدول بيشتر از 10 Index نمي تونه داشته باشه!!
  آخرین ویرایش به وسیله اوبالیت به بو : شنبه 11 خرداد 1387 در 15:26 عصر

 14. #14

  Arrow جستجو با SQL

  نمونه. برنامه جستجويي كه به وسيله يه دستور SQL كار مي كنه
  فایل های ضمیمه فایل های ضمیمه

 15. #15

  كنترل DataGrid

  DataGrid كنترلي هستش كه امكان ويرايش، افزايش ركورد، حذف و مشاهده چندين ركورد رو رو به صورت همزمان فراهم مي كنه براي همين ترفدارايه زيادي داره.
  Project - Components - Microsoft DataGrid Control 6.0

  فارسي كردن ستون هاي عنوان:
  بعد از اتصال به Adodc از طريق Properties رويه DataGrid كليك راست و بعد گزينه Edit رو انتخاب. حالا دوباره RC مي كنين و بعد رويه Insert كليك. (به تعداد فيلدهاتون) بعد از تكميل دوباره RC و اين دفعه Properties رو كليك مي كنيم و تو تب Columns ستون مورد نظر رو انتخاب مي كنيم در قسمت Caption يك نام فارسي و در قسمت DataField به فيلد دلخواهمون تو بانك اطلاعاتي وصل مي كنيم.

  يه مثال:
  فایل های ضمیمه فایل های ضمیمه

 16. #16

  Arrow كنترل DataList

  مسير:
  Project - Component - Microsoft DataList Control 6.0

  بيشتر براي نشون دادن ليست تك ستوني از مقادير فيلد ها در جدول هستش. نكته مهم اينه كه ايتصفاده از اين كنترل محدوديت براي حافظه نداره يعني هرچقدر هم ركورد داشته باشين بازم مي تونين نمايش بدين.
  براي اينكه در استفاده از اين كنترل راحت باشين اول از همه ركورداتون رو Sort كنين بعد از DataList نشون بدين تا كاربر خيالش از بابت مرتب بودن راحت باشه.
  فایل های ضمیمه فایل های ضمیمه

 17. #17

  Arrow كنترل DataCombo

  مسير:
  Project - Component - Microsoft DataCombo Control 6.0

  علت اينكه تويه اسم كامپوننت ها ميبينيد نوشته Control 6.0 به اين دليل هستش كه مفاهيم پايگاه داده و بانك اطلاعاتي در اين زبان بعد از نسخه 6.0 ويژوال بيسيك مطرح شد.
  كنترلي از نوع List و متني و از خانواده آرايه هاست با ويژگي سازگاري با پايگاه داده و طرز كارش شبيه كنترل DataList هستش ولي به صورت Combo عمل مي كنه يعني ديگه احتياجي نيستش كه فضايي به اندازه ي DataList تويه فرم اشغال بكنه.
  تنها كاربردي كه داره اينه كه در فيلدهايي كه تعداد مقاديرشون كم هستش كاربرد داره.
  مثل تعيين جنسيت (زن،مرد) يا رشته تحصيلي (كامپيوتر، حسابداري، مكانيك و...) يا سال تحصيلي (اول، دوم، سوم و...)!

  برنامه ضميمه شد
  فایل های ضمیمه فایل های ضمیمه
  آخرین ویرایش به وسیله اوبالیت به بو : شنبه 11 خرداد 1387 در 15:27 عصر

 18. #18

  Arrow كنترل MSHFlexGrid

  بدليل نا مقيد بودن كنترل FlexGrid با بانك اطلاعاتي، در نتيجه نمي توان از آن در فرم هاي بانك اطلاعاتي استفاده كرد. براي همين از كنترلDataGrid و يا MSHFlexGrid و حتي ListView استفاده مي كنيم. كنترل DataGrid در اين پست توضيح داده شده.
  كنترل MSHFlexGrid:
  مسير:
  Project - Component - Microsoft Hierarchical Flex Grid Control 6.0 (OLEDB)

  كنترلي هستش مانند كنترل DataGrid كه امكان مشاهدع چندين ركرود رو دارا هستش.
  جهت اتصال به بانك اطلاعاتي خاصيت Data Source رو مورد استفاده قرار بدين.
  برنامه جهت آشنايي بيشتر با اين كنترل.
  فایل های ضمیمه فایل های ضمیمه
  آخرین ویرایش به وسیله اوبالیت به بو : دوشنبه 06 خرداد 1387 در 18:55 عصر

 19. #19

  Arrow بررسي چند شرط در جدول بانك اطلاعاتي

  شايد سوال خيلي ها باشه. مي تونيد ازش به صورت هاي مختلفي استفاده كنيد.
  مثل نام و نام خانوادگي ، نام كلاس و نام مدرسه و ...
  مي تونيد اين برنامه رو با برنامهاي كه در پست تعیین حدود دسترسی کاربران گذاشته شده تلفيق كنيد و يه طرح نو با ابتكار خودتون بسازين.
  *برگرفته از تايپيك:https://barnamenevis.org/showthread.php?t=96352
  فایل های ضمیمه فایل های ضمیمه

 20. #20

  Arrow ثبت ساعت و تاريخ ميلادي سيستم در بانك اطلاعاتي

  ثبت ساعت و تاريخ ميلادي سيستم در بانك اطلاعاتي
  فایل های ضمیمه فایل های ضمیمه

 21. #21

  Lightbulb نحوه فیلتر سازی

  مي تونيد بوسيله عمل فيلترسازي يك شراطي رو براي برخي ركورد ها در نظر گرفت تا ركورد هاي واجد شرايط نمايش داده بشن و ركوردهاي اضافي نمايش داده نشن.
  مثلاً مي تونيد كاري كنيد كه دانش آموزاني كه داراي معدل 16 به بالا هستن نمايش دادن بشن. تقريباً همون كار پرس و جو (Query) رو انجام مي ده ولي در يه محيط برنامه نويسي HL(زبان برنامه نويسي غير پايگاه داده اي)

  Adodc1.Recordset.Filter = "FieldName =' " + InputValue + " ' "
  Adodc1.Recordset.Filter = " FieldName like '" & InputValue & "*'"

  FieldName: نام فيلد مورد نظر در بانك اطلاعاتي
  InputValue : مقدار ورودي هستش كه از طريق دستورات ورودي (InputBox) يا كنترل هاي ورودي مثل TextBox وارد ميشه.

 22. #22

  Arrow فیلترسازی یک بانک اطلاعاتی

  نكته: از فيلترسازي ميشه براي جستجو هم استفاده هم كرد اما هميشه جواب 100درصد رو به ما نميده و باعث به نمايش درومدن گروهي ركوردها ميشه

  اين برنامه اطلاعات رو بر حسب نام فيلتر مي كنه
  فایل های ضمیمه فایل های ضمیمه

 23. #23

  Arrow مرتب سازی ركورد هاي یک بانک اطلاعاتی

  شما به وسيله مرتب سازي مي تونيد ركوردهاتون رو بر اساس يكي از فيلدها مرتب كنيد. دستورش خيلي ساده هستش:

  Adodc1.Recordset.Sort = "FieldName"

  FieldName: نام فيلد جدول بانك اطلاعاتي
  فایل های ضمیمه فایل های ضمیمه

 24. #24

  Arrow بازكردن بانك Password دار

  براي باز كردن يك بانك Password دار فقط و فقط احتياج به يك خط كد هستش. به كد زير دقت كنيد:

  Adodc1.ConnectionString = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" DataBase Address ; Password=DataBasePassword"

  DataBase Address : آدرس بانك اطلاعاتي شما هستش
  DataBasePassword: نام رمزي هستش كه شما براي بانكتون اعمال كردين.

 25. #25

  Lightbulb افزودن یک ایندکس

  با مفهوم Index و اعمال Index در بانك اطلاعاتي آشنا شديم.
  براي فعال كردن يه Index در يك جدول بايد از متدAppend استفاده كنيم.

  Dim DB As DataBase
  Dim NewIndex As New Index
  Set DB = OpenDataBase ("DataBaseAddress.mdb")
  NewIndex.Name = "IndexName"
  NewIndex.Fields = "FieldName"
  NewIndex.Uniqe = False
  DB.TableDefs ("TableName").Indexes.Append NewIndex
  MsgBox "ايندكس فعال شد." , vbInformation , "پيام"
  DB.Close

  DataBaseName.mdb: نام بانك اطلاعاتي هستش
  IndexName: نام Index ما هستش كه قرار در مجموعه Indexes (ايندكس هاي جدول) اضافه بشه
  FieldName: ايندكس رو برحسب اون فيلد مورد نظر مي سازه.
  NewIndex.Uniqe = False: باعث ميشه تا از ورود داده هاي تكراري تويه ايندكس جلوگيري بشه
  در خطي كه متد Append نوشته شده NewIndex (همون متغير بالايي) رو به جدول (TableName) از بانك اطلاعاتي (DataBaseName.mdb) اضافه مي كنه.

 26. #26

  Lightbulb فعال كردن يك Index

  نكته: در ايندكس سازي جدول ها، براي هر جدول فقط بايد از يك ايندكس استفاده كنيد.
  من تويه پست مفهوم Index گفتم كه ميشه از چندين ايندكس در جدول استفاده كرد. ولي تويه نكته گفتم كه يكبار ميشه ايندكس ساخت. چرا؟
  منظور اين هستش كه اگر ما ايندكسي رو قبلاً ساخته باشيم ديگه نمي تونيم همون ايندكس رو دوباره بسازيم و دوباره ازش استفاده كنيم چون سيستم Error مي ده. چاره چيه؟ بايد قبل از اجراي برنامه اون ايندكس رو فعال كنيم. براي فعال كردن يك ايندكس بايد از خاصيت Index استفاده كنيم.

  Dim DB As DataBase
  Dim RS As Recordset
  Set DB = OpenDataBase ("DataBaseName.mdb")
  Set Rs = OpenRecordst ("TableName")
  Rs.Index = "IndexName")

  DataBaseName.mdb: نام بانك اطلاعاتي هستش.
  TableName: نام جدول بانك اطلاعاتي هستش.
  Index: خاصيتي هستش كه ما از اون براي فعال سازي ايندكسي كه قبلاً ايجاد كرديم استفاده مي كنيم.
  IndexName: ايندكسي هستش كه ما قبلاً اون رو ايجاد كرديم.
  آخرین ویرایش به وسیله اوبالیت به بو : شنبه 11 خرداد 1387 در 15:25 عصر

 27. #27

  Lightbulb حذف يك Index

  در پست مفهوم Index گفتم كه Indexها در يك مجموعه اي جمع مي شن كه بهش مجموعه Indexes ميگيم و اين رو هم گفتم كه هر جدولي مي تونه فقط تا 10 تا Index داشته باشه.
  اگر ما خواستيم كه ايندكسي رو از مجموعه Indexهايي كه ساختيم حذف كنيم از متد Delete استفاده مي كنيم:

  DB.TableDefs ("TableName").Indexes.Delete "IndexName"

  TableName: نام جدولي هستش كه ما ميخوايم Index رو از اون حذف كنيم.
  Delete: متد هستش.
  IndexName: نام ايندكسي هستش كه قبلاً ايجاد كرديم و مي خوايم حذفش كنيم.

 28. #28

  Lightbulb جستجو با Seek

  با مفهوم جستجو با Seek در پست جستجو با Seek آشنا شديم.اين جستجو بر اساس فيلدي كه Index شده باشه انجام مي پذيره.
  مثال:

  Dim DB As DataBase
  Dim Rs As Recordset
  Set DB = OpenDataBase ("DataBaseName.mdb")
  Set Rs = OpenRecordset ("TableName")
  Rs.Index = "IndexName")
  Rs.Seek "=" , 18

  DataBaseName.mdb: نام پايگاه داده يا بانك اطلاعاتي
  TableName: نام جدول مورد نظر كه يكي از فيلدهاي اون قبلاً Index شده
  IndexName: ايندكسي كه قبلاً ايجاد شده.

  يا:

  Rs.Seek "=" , "Ali"

  يا:

  Rs.Seek ">1369/06/10"

 29. #29

  Lightbulb مفهوم فايل - File

  Filing System
  در ابتدا سيستم ذخيره و بازيابي بانك اطلاعاتي توسط سيستم فايلينگ انجام مي شد.
  يعني داده هايي كه درون فيلدها به صورت ركورد ذخيره شده بود به صورت يك فايل متني ذخيره مي شد.(بعداً فايل دودويي بوجود مياد) يعني هر ركوردي درون يك فايل ذخيره مي شد. اين نوع ذخيره سازي باعث به وجود اومدن Redundancy (بروز افزونگي) در سيستم فايل مي شد. مثلاً در يك ركوردي اگر فيلدي Computer Software مقدارش بود و در ركورد ديگري همان فيلد مقدار Computer Sftware Engeening وجود داشت باعث بوجود اومدن يك افزونگي در نحوه بازيابي(جستجو يا بازكردن) فايل مي شد. كه بعد ها پايگاه داده رابطه اي بوسيله ادگارد فرانك كاد با نمونه برداري از مجموعه ها در رياضي ساخته شد.
  فايل:
  مجموعه ركورد هايي هستن كه در كنار هم يك فايل رو تشكيل مي دن.

  مراحل دسترسي به فايل:  در كار با فايل بايد 5 تا مرحله رو انجام بديم:
  • تعريف متغيري به عنوان اشاره گر به فايل (در پاسكال)
  • ايجاد ارتباط بين اشاره گر مورد نظر و فايل فيزيكي در حافظه جانبي(هارد، فلش، فلاپي و ...)
  • باز كردن فايل
  • پردازش فايل
  • بستن فايل
  گزينه اول در پاسكال هستش كه براي دسترسي به فايل متني، نوع دار و بدون نوع به صورت زير تعريف مشه:  Var FP : Text ;
  Var FP Fileof Longint;
  Var FP File;

  اما ما در Visual Basic همچين چيزي رو نداريم.  ما براي دسترسي به فايل به دو چيز نياز داريم:
  • آدرس فايل
  • موقعيت فايل
  آدرس فايل: آدرس(Path) دقيقي هستش كه ما بايد به برنامه بديم تا اون فايل رو از حافظه جانبي پيدا كنه و موقعيتش رو بدست بياره.  موقعيت فايل: شماره اي هستش كه توسط تابع ()FreeFile پيدا ميشه. از اين تابع مي شه به دو صورت استفاده كرد:


  • استفاده از يك متغير از نوع Integer
  • استفاده از FreeFile در دستور
  كه هيچ فرقي با هم نمي كنن چون هر فايلي شماره مخصوص خودش رو داره و اگر از تابع FreeFile استفاده بشه محال هستش كه دو فايل با يك شماره باز بشن.  بازكردن، پردازش و بستن
  پردازش: يعني عمليات خواندن و نوشتن (اطلاعات جديد، ويرايش اطلاعات قبلي، افزودن) در يك فايل.

  براي اينكه يك فايل پردازش بشه بايد اون فايل باز بشه يعني اطلاعات اون خونده بشه بعد پردازش بشه و بعد حتماً بايد بسته بشه.
  نكته: هر فايلي كه باز ميشه حتماً بايد بسته بشه چون ممكنه اطلاعات درونش آسيب ببينن.


  آخرین ویرایش به وسیله اوبالیت به بو : یک شنبه 12 خرداد 1387 در 23:29 عصر

 30. #30

  Lightbulb حالات دسترسي به فايل

  فايل ها در Visual Basic دو دسته هستن:
  • ترتيبي Sequintial File
  • تصادفي Random File
  كه ما با اين دو نوع فايل سروكار داريم.
  يك نوع فايل به اسم Binary(فايل دودويي) داريم كه جزء فايل هاي تصادفي محسوب ميشه.

  براي باز كردن يك فايل و انجام عمليات روي فايل بايد از يكي از 5 حالتي كه Visual Basic در اختيار ما قرار داده استفاده كنيم:
  • Input: باز كردن يك فايل ترتيبي جهت خواندن. اشاره گر در ابتداي فايل قرار ميگيره.
  • Output: باز كردن يك فايل ترتيبي جهت نوشتن. اگر فايل وجود نداشته اون رو ايجاد مي كنه. اشاره گر در ابتداي فايل قرار ميگيره. (حذف اطلاعات قبلي و از نو نوشتن)
  • Append: باز كردن يك فايل ترتيبي جهت نوشتن. اگر فايل وجود نداشته باشه اون رو در مسير مورد نظر ايجاد مي كنه و شاره گر در انتهاي فايل قرار ميگيره. (بدون حذف اطلاعات قبلي)
  • Random: باز كردن يك فايل تصادفي. اگر فايل وجود نداشته باشه ايجاد ميش. اشاره گر در ركوردي كه مي خواهيم اطلاعات نوشته بشن قرار ميگيره. زماني استفاده ميش كه بخواهيم يك ركورد رو در جايي معين از فايل ذخيره كنيم (بدون حذف اطلاعات قبلي)
  • Binary: باز كردن فايل دودويي. در صورت عدم وجود فايل اون رو ايجاد مي كنه.
  نكته 1: در تمامي اين حالات فايل اگر وجود نداشته باشه به صورت خودكار در مسير مورد نظر ايجاد ميشه به غير از حالت Input!
  نكته 2: از Random برا باز كردن يك فايل ترتيبي ميشه استفاده كرد.( اصلاً براي همين ايجاد شده بدليل كندي فايل ترتيبي)
  نكته 3: منظور از اشاره گر همون مكان نما (ماوس) هستش.

 31. #31

  Arrow باز كردن فايل ترتيبي و تصادفي - دستور Open

  شكل كلي دستور:

  Open FilePath For Mode Access AccessType As FileNumber Len = Width

  Open: كلمه كليدي جهت باز كردن فايل
  FilePath: آدرس دقيق فايل (با پسوند) كه اشاره گر جهت پيدا كردن موقعيت فايل به آدرس فايل ميره.
  For: كلمه كليدي
  Mode: حالات دسترسي به فايل
  Access: كلمه كليدي


  AccessType: نوع دسترسي به فايل با مشخصات زير:
  • Shared: در شبكه كاربران مي توانند همزمان يك فايل رو باز كنند.
  • Lock Read: كاربر فايل رو فقط مي تونه بخونه
  • Lock Write: كاربر اجازه ويرايش يا تغييرات رو در فايل دارند.
  • Lock Read Write: كاربر مي تونه فايل رو بخونه بنويسه
  AS: كلمه كليدي
  FileNumber: شماره فايل كه بوسيله تابع ()FreeFile بدست مياد ( توضيحات:مفهوم فايل - File)
  Len: كلمه كليدي
  Width: طول يك ركورد از فايل رو تعيين مي كنه.
  به هر سطر در فايل ركورد مي گن.
  باز كردن يك فايل ترتيبي جهت خواندن:

  Open "C:\Student.txt" For Input As #FreeFile Len = 7

  اين فايل قبلاً در مسير "C:\Student.txt" وجود داشته در غير اينصورت پيغام خطا صادر ميشه و يك ركورد به طول 7 رو مي خونه.
  باز كردن يك فايل ترتيبي جهت نوشتن (پاك شدن اطلاعات قبلي):

  Open "C:\Student.txt" For Output As #FreeFile Len = 7

  اگر فايلي با اين نام از قبل بوده اطلاعاتش رو پاك مي كنه و اشاره گر رو در ابتداي فايل نگه مي داره و اجازه نوشتن يك ركوردي به طول 7 رو صادر مي كنه.
  باز كردن يك فايل ترتيبي جهت نوشتن (بدون پاك شدن اطلاعات قبلي):

  FileNumber = FreeFile
  Open "C:\Student.txt" For Append As #FileNumber Len = 7
  Print #FileNumber, "Obalit"
  Close #FileNumber

  من در اينجا يك متغير FileNumber از نوع Integer تعريف كردم و مقدارش رو برابر تابع ()FreeFile قرار دادم.
  فايل Student.txt رو باز مي كنه و بدون اينكه اطلاعات قبلي اون رو پاك كنه اون رو باز مي كنه و اجازه نوشتن ركوردي به طول 7 رو صادر مي كنه و بوسيله دستور Print درون فايل كلمه Obalit رو مي نويسه. و در انتها بوسيله دستور Close فايل رو ميبنده.
  باز كردن يك فايل تصادفي:
  براي باز كردن يك فايل تصادفي بايد حالات دسترسي به فايل به صورت Random باشه. فايل تصادفي زماني به د مي خوره كه دسترسي ما به فايل به صورت مستقيم باشه يعني بوسيله آدرس دقيق فايل (آدرس + ركورد مورد نظر) ما بخواهيم يه فايل رو باز كنيم.
   Open "C:\Student.txt" For Random As #FreeFile Len = RecordWidth

  بوسيله اين دستور ميشه اطلاعات فايل tudent.txt به صورت تصادفي خواند.
  معمولاً براي نوشتن (ثبت ركورد) از اين حالت استفاده مي شه.
  آخرین ویرایش به وسیله اوبالیت به بو : سه شنبه 14 خرداد 1387 در 14:39 عصر

 32. #32

  Arrow پردازش فايل ترتيبي - دستورات نوشتن

  هر فايلي كه باز ميشه براي پردازش اون دو حالت وجود داره:
  • يا براي خوندن اطلاعاتش باز شده
  • يا براي نوشتن اطلاعات جديد باز شده
  اطلاعات = ركورد
  خواندن فايل
  براي خواندن فايل بايد حالت دسترسي به فايل Input باشه تا بشه اطلاعاتش رو خوند. دستوري كه ميشه باهاش اطلاعاتش رو خوند دستور Line Input هستش.
  شكل كلي اين دستور:

  Line Input #FileNumber , InputString

  Line Input: كلمه كليدي جهت خواندن فايل
  FileNumbe: شماره فايل
  InputString: رشته اي هستش كه قراره خونده بشه.
  چون فايل ما ترتيبي هستش نميشه به يك ركورد خاصي اشاره كرد اگر فايل 500 ركورد داشت و ما بخواهيم به ركورد 239 بريم بايد 500 ركورد رو خوند پس براي خوندن اطلاعات يك ركورد تمامي ركورد ها بايد خونده بشن. عيب اين نوع فايل سنگيني و كندي اون هستش كه علتش همين هستش.

  حالا من مي خوام اطلاعات فايل Student.txt رو بخونم و در يه متغير به اسم strInput قرار بدم و سپس در يك TextBox اونا رو بريزم:

  Dim strInput As String
  Dim FileNumber As Integer
  FileNumber = FreeFile
  Open "C:\Student.txt" For Input As #FileNumber
  Do While Not EOF(FileNumber)
  Line Input #FileNumber, strInput
  Loop
  Close #FileNumber
  PassageTxt.Text = strInput


  نوشتن فايل

  براي نوشتن فايل دو راه وجود داره:
  • استفاده از دستور Print
  • استفاده از دستور Write
  دستور Print:
  از دستور Print براي نوشتن تويه فايل ترتبي استفاده ميشه.
  شكل كلي دستور:

  Print #FileNumber , OutputString

  Print: كلمه كليدي جهت نوشتن در فايل ترتيبي
  FileNumber: شماره فايل ترتيبي
  OutputString: رشته يا عبارتي كه قرار نوشته بشه در فايل ترتيبي
  حالا من مي خوام اطلاعات يه TextBox رو در يه متغير به اسم strOutput قرار بدم و سپس در فايل Student.txt اونا رو بريزم:

  Dim strOutput As String
  Dim FileNumber As Integer
  FileNumber = FreeFile
  Open "C:\Student.txt" For Output As #FileNumber
  strOutput = PassageTxt.Text
  Print #FileNumber, strOutput
  Close #FileNumber

  دستور Write:
  از دستور Write هم ميشه براي نوشتن اطلاعات در يك فايل متني هم استفاده كرد و دقيقاً مثل دستور Print هست با يكسري تفاوت كه فيلدها در دستور Write با كاما (,) از هم جدا ميشن و درون دوتا دبل كوتيشن (" ") و مقادير تاريخ و منطقي درون دوتا علامت شارپ (#) قرار ميگيرن.

  String Value : " Barnamenevis.ORG "
  DateValue : #10/3/1387#
  Boolean : #True# OR #False#

  شكل كلي دستور:

  Write #FileNumber , OutputString

  Write: كلمه كليدي جهت نوشتن در فايل ترتيب
  FileNumber: شماره فايل ترتيبي
  OutputString: ليست خروجي ها كه قراره در فايل ترتيبي نوشته بشن.
  آخرین ویرایش به وسیله اوبالیت به بو : شنبه 11 خرداد 1387 در 18:31 عصر

 33. #33

  Arrow بستن فايل ترتيبي - دستور Close

  هر فايلي كه باز ميشه حتماً بايد بسته بشه حالا چه بخواد پردازش بشه چه بخواد نشه حتماً بايد بسته بشه.
  با استفاده از دستور Close ميشه يك فايل ترتيبي و تصادفي رو بست.
  شكل كلي دستور:
  Close #FileNumber

  Close: لمه كليدي جهت بستن فايل ترتيبي يا تصادفي
  FileNumber شماره فايل
  در برنامه اي ممكن هست كه ما 4 تا 5 تا فايل ترتيي يا تصادفي رو باز كنيم شايد هم در برخي مواقع 20 تا فايل. براي بستن تك تك اين فايل ها شايد معقول به نظر نرسه كه n تا دستور Close نوشت. براي همين اگر بخواهيم تمامي فايل هاي ترتيبي يا تصادفي رو ببنديم از دستور Close به صورت تنها استفاده مي كنيم:

  Close

  اون موقع تمام فايل ها بسته مي شن.

 34. #34

  Arrow پردازش فايل تصادفي - دستورات خواندن و نوشتن

  جهت كار با فايل تصادفي بايد ما طول ركورد و شماره ركورد فايل مورد نظر را بدونيم در غير اينصورت ما نمي تونيم فايل رو پردازش كينم به دليل اينكه برنامه با اين فرمول مي تونه ابتداي يك ركورد رو حدس بزنه:
  طل ركورد * شماره ركورد

  دستور Get:
  براي خواندن از فايل تصادفي بايد از دستور Get استفاده كنيم.
  شكل كلي دستور:
  Get #FileNumber , RecordNumber,InputString

  Get: دستور خواندن در فايل تصادفي
  FileNumber: شماره فايل تصادفي
  RecordNumber: شماره ركورد كه قراره اطلاعات از اونجا خونده بشه.
  InputString: متغيري كه قراره اطلاعات درون فايل توش ريخته بشه.
  خواندن اطلاعات يك فايل:
   Open "C:\Student.txt" For Random As #FileNumber Len = 3
  For Counter = 1 To 3
  Get #FileNumber, Counter, strInput
  Next Counter
  Close #FileNumber

  دستور Put:
  براي نوشتن در يك فايل تصادفي ما از دستور Put استفاده مي كنيم.
  شكل كلي دستور:
  Put #FileNumber , RecordNumber , OutputString

  Put: دستور جهت نوشتن در فايل به صورت تصادفي
  Filenumber: شماره فايل تصادفي
  RecordNumber: شماره ركوردي كه قراره توش اطلاعات نوشته بشه
  Outputstring: متغير يا رشته اي هستش كه قراره جايه RecordNumber جايگزين بشه.
  نوشتن اصلاعات در يك فايل:
   Open "C:\Student.txt" For Random As #FileNumber Len = 15
  Put#FileNumber, 3, "Barnamenevis.ORG"
  Close #FileNumber

  عبارت Barnamenevis.ORG در ركورد شماره 3 نوشته ميشه.

 35. #35

  Question UDT

  مفهوم:
  بعضي اوقات منه برنامه نويس احتياج به يه نوع داده (DataType) جديدي دارم كه تو انواع داده هاي ويژوال بيسيك تعبيه نشده يعني اون چيزي كه من مي خوام نيست. بوسيله UDT مي شه يه نوع داده اي جديد ساخت.
  شكل كلي:

  Type UDTName
  Element's
  .
  .
  .
  End Type
  Varaible of UDT

  نوع داده جديد بايد تو Declarations بخش General تعريف بشه.
  Type: كلمه كليدي كه دستور ساخت هستش.
  UDTName: يك نام منحصر به فرد براي نوع داده جديدمون انتخاب مي كنيم.  Element's متغير هايي هستن كه نوع داده اونها از نوع داده هاي ويژوال بيسيك مثل Byte, Integer ,String,... بايد باشه.
  • در تعريف Element's ها نبايد از كلمات Dim , Static, Public , Private استفاده كرد و بايد بدون اينها نوشته بشن. مثل:
  Type RecordStudent 
  FName As String
  Age As Byte
  .
  .
  .

  EndType: كلمه كليدي كه بلاك رو ميبنده.
  Varaible of Element : متغيري هستش كه از نوع UDTName هستش و فقط يك متغير از اين نوع داريم:
  Dim RecordStudent As Student


  يك مثال:
  من يك نوع داده جديد به اسم RecordStudent مي سازم و متغيري به اسم Student از اين نوع تعريف مي كنم:

  Type RecordStudent
  FName As String * 10
  LName As String * 15
  Age As Byte
  Average As Single
  TelePhone As Integer
  End Type
  Public Student As RecordStudent

  دسترسي به فيلدهاي UDT:
  براي دسترسي به فيلدها و مقدار دهي يا چاپ مقادير قبلي اونها بايد ابتدا نام متغيري از نوع UDT و بعد فيلدهاي درونش رو بنويسيم:
  VaraibleofUDT.FieldName = Value
  Student.FName = "Obalit"
  آخرین ویرایش به وسیله اوبالیت به بو : شنبه 18 خرداد 1387 در 01:02 صبح

 36. #36

  Arrow استفاده از UDT در فايلهاي تصادفي

  استفاده از UDT در فايلهاي تصادفي.
  فایل های ضمیمه فایل های ضمیمه

 37. #37

  Arrow استفاده از UDT در فايلهاي ترتيبي

  استفاده از UDT در فايلهاي ترتيبي.
  فایل های ضمیمه فایل های ضمیمه

 38. #38

  Arrow DriveListBox, DirectoryListBox, FileListBox

  DriveListBox
  يه Object كه براي نمايش و تغيير درايو از طريف برنامه استفاده ميشه براي تغيير درايو فعلي يا نمايش يه درايو ديگه بايد از خاصيت Drive اين كنترل استفاده كنيم.
  مثال:
  Private Sub CmdChange_Click()
  Drive1.Drive = "E"
  End Sub

  DirectoryListBox

  از اين كنترل براي نمايش يا تغير پوشه ها از طريف برنامه استفاده ميشه. مهمترين خاصيت ها:
  • Path: آدرس دقيق پوشه مورد نظر رو برميگردونه. مثال:
  Private Sub CmdPath_Click()
  MsgBox Dir1.Path
  End Sub


  FileListBox

  عنصري هستش كه ميشه باهاش فايلها رو مشاهده كرد. مهمترين ويژگي:
  • Pattern: مانند Filter تويه CommonDialog كار مي كنه يعني فايلهايي كه داراي شرايط خاصي هستن رو نشون مي ده. مثال:
  FileListBox1.Pattern = "*.txt"

  • Hidden: فايلهايي كه به صورت مخفي هستن رو نشون مي ده در صورتي كه با True مقدار دهي بشه(پس منطقي هستش)
  • System: اگر با True مقدار دهي بشه فايلهاي سيستمي رو نشون مي ده
  • Path: آدرس دقيق فايل مورد نظر رو اعلام مي كنه.
  Private Sub CmdPath_Click() 

  MsgBox File1.Path & File1.List(File1.ListIndex)
  End Sub
  فایل های ضمیمه فایل های ضمیمه
  • نوع فایل: rar DDF.rar‏ (11.0 کیلوبایت, 373 دیدار)
  آخرین ویرایش به وسیله اوبالیت به بو : شنبه 18 خرداد 1387 در 12:00 عصر

 39. #39

  Arrow توابع ()Dir() , CurDir

  تابع ()Dir:
  تابعي هستش كه بوسيله اون ميشه فهميد فايل مورد نظر در درايو جاري وجود داره يا نه. پس خروجي اون مقداريست منطقي. در صورت وجود فايل خروجي True و در صورت پيدا نشدن فايل مورد نظر خروجي False خواهد بود.
  مثال:
  كد زير تعيين مي كنه كه آيا فايل Student.txt در درايو C وجود داره يا نه.

  If (Dir("C:\Student.txt") = "Student.txt") Then
  MsgBox "اين فايل موجود مي باشد"
  Else
  MsgBox "اين فايل موجود نمي باشد"
  End If

  تابع () CurDir:
  تابعي هستش كه مي شه بوسيله اون نام دايركتوري فعلي رو تعيين كرد.
  MsgBox CurDir("D")

 40. #40

  Arrow دستورات فايل

  دستور Kill:
  فايل مورد نظر را پاك مي كند.
  مثال فايل Student.txt از دايركتوري خود پاك مي شود:
   Kill ("C:\Student.txt")

  فايل حتما بايد بسته باشد.
  دستور MkDir :
  يك پوشه در آدرس مورد نظر خود يعني Path مي سازد.
  مثال پوشه Student را در درايو D مي سازد:
   MkDir ("D:\Student")

  دستور RmDir:

  يك پوشه را پاك مي كند ولي بايد شرايط زير محيا باشد:
  • داخل پوشه خالي باشد (يعني هيچ فايل يا پوشه ديگري وجود نداشته باشد)
  • هم اكنون درون اين پوشه نباشيم (يعني پوشه جاري نباشد)
  مثال پوشه Student از درايو D پاك مي شود:
  RmDir("D:\Student")

  دستور ChDrive:
  با استفاده از اين فرمان ميشه به يك درايو ديگر رفت يعني درايو جاري را تغيير داد.
  ChDrive ("F:")

  دستور ChDir:
  با استفاده از اين دستور ميشه به پوشه ديگري رفت يعني بين پوشه ها حركت كرد.
  ChDir ("teacher")

  دستور Name:
  با استفاده از اين دستور ميشه يك فايل رو Rename كرد.
  شكل كلي:
  Name OldFileName As NewFileName

  OldFileName : نام فايل قديمي
  NewFileName : نام جديدي كه قراره براي فايل قديمي انتخاب كنيم.
  مثال:
  Name "C:\Student.txt" As "Teacher.txt"

  دستور Seek:
  با اين دستور ميشه اشاره گر يا مكان نما رو به محل دلخواه فايل فرستاد.
  شكل كلي:
  Seek #FileNumber , RecordNumber

  FileNumber: شماره فايل مورد نظر
  RecordNumber: شماره ركوردي كه مي خوايم مكان نما اونجا قرار بگيره.
  مثال:
  Seek #1 , 9
  Put #1, 9, "Barnamenevis.ORG"

  در تمامي دستورات بالا (دستوراتي كه كار با پوشه و فايل هستند) اگر نام درايو ذكر نشود، درايو پيش فرض درايوي هستش كه نرم افزار Visual Studio نصب شده.

صفحه 1 از 4 123 ... آخرآخر

برچسب های این تاپیک

قوانین ایجاد تاپیک در تالار

 • شما نمی توانید تاپیک جدید ایجاد کنید
 • شما نمی توانید به تاپیک ها پاسخ دهید
 • شما نمی توانید ضمیمه ارسال کنید
 • شما نمی توانید پاسخ هایتان را ویرایش کنید
 •