نمایش نتایج 1 تا 2 از 2

نام تاپیک: الگوریتم این توابع تبدیل تاریخ ها

 1. #1

  الگوریتم این توابع تبدیل تاریخ ها

  سلام.
  من این کد را از همین فورم گرفته ام، و به نظرمن که خوب کارمیکند... ولی من میخواهم بدونم که این عملیات ریاضی و اعداد برای چیست؟ روی چی اساس ؟ آیا کدام جایی توضیح این موجود است؟
  <?php


  function div($a,$b) {
  return (int) ($a / $b);
  }

  function gregorian_to_jalali ($g_y, $g_m, $g_d)
  {
  $g_days_in_month = array(31, 28, 31, 30, 31, 30, 31, 31, 30, 31, 30, 31);
  $j_days_in_month = array(31, 31, 31, 31, 31, 31, 30, 30, 30, 30, 30, 29);

  $gy = $g_y - 1600;
  $gm = $g_m - 1;
  $gd = $g_d - 1;

  $g_day_no = 365 * $gy + div($gy + 3,4) - div($gy + 99, 100) + div($gy + 399, 400);

  for ($i = 0; $i < $gm; ++$i)
  $g_day_no += $g_days_in_month[$i];
  if ($gm > 1 && (($gy % 4 == 0 && $gy % 100 != 0) || ($gy % 400 == 0)))
  /* leap and after Feb */
  $g_day_no++;
  $g_day_no += $gd;

  $j_day_no = $g_day_no - 79;

  $j_np = div($j_day_no, 12053); /* 12053 = 365*33 + 32/4 */
  $j_day_no = $j_day_no % 12053;

  $jy = 979 + 33 * $j_np + 4 * div($j_day_no, 1461); /* 1461 = 365*4 + 4/4 */

  $j_day_no %= 1461;

  if ($j_day_no >= 366) {
  $jy += div($j_day_no - 1, 365);
  $j_day_no = ($j_day_no-1)%365;
  }

  for ($i = 0; $i < 11 && $j_day_no >= $j_days_in_month[$i]; ++$i)
  $j_day_no -= $j_days_in_month[$i];
  $jm = $i + 1;
  $jd = $j_day_no + 1;

  return array($jy, $jm, $jd);
  }

  function jalali_to_gregorian($j_y, $j_m, $j_d)
  {
  $g_days_in_month = array(31, 28, 31, 30, 31, 30, 31, 31, 30, 31, 30, 31);
  $j_days_in_month = array(31, 31, 31, 31, 31, 31, 30, 30, 30, 30, 30, 29);  $jy = $j_y - 979;
  $jm = $j_m - 1;
  $jd = $j_d - 1;

  $j_day_no = 365 * $jy + div($jy, 33) * 8 + div($jy % 33 + 3, 4);
  for ($i = 0; $i < $jm; ++$i)
  $j_day_no += $j_days_in_month[$i];

  $j_day_no += $jd;

  $g_day_no = $j_day_no + 79;

  $gy = 1600 + 400 * div($g_day_no, 146097); /* 146097 = 365*400 + 400/4 - 400/100 + 400/400 */
  $g_day_no = $g_day_no % 146097;

  $leap = true;
  if ($g_day_no >= 36525) /* 36525 = 365*100 + 100/4 */
  {
  $g_day_no--;
  $gy += 100 * div($g_day_no, 36524); /* 36524 = 365*100 + 100/4 - 100/100 */
  $g_day_no = $g_day_no % 36524;

  if ($g_day_no >= 365)
  $g_day_no++;
  else
  $leap = false;
  }

  $gy += 4 * div($g_day_no, 1461); /* 1461 = 365*4 + 4/4 */
  $g_day_no %= 1461;

  if ($g_day_no >= 366) {
  $leap = false;

  $g_day_no--;
  $gy += div($g_day_no, 365);
  $g_day_no = $g_day_no % 365;
  }

  for ($i = 0; $g_day_no >= $g_days_in_month[$i] + ($i == 1 && $leap); $i++)
  $g_day_no -= $g_days_in_month[$i] + ($i == 1 && $leap);
  $gm = $i + 1;
  $gd = $g_day_no + 1;

  return array($gy, $gm, $gd);
  }

  function get_jalali_date( $gdate='now' )
  {

  if ( $gdate == 'now' )
  {
  list($gyear, $gmonth, $gday ) = preg_split ('/-/', date("Y-m-d\ "));
  }
  else
  {
  list( $gyear, $gmonth, $gday ) = preg_split ( '/-/', $gdate );
  }
  list( $jyear, $jmonth, $jday ) = gregorian_to_jalali($gyear, $gmonth, $gday);
  return "$jyear/$jmonth/$jday";

  }
  ?> 2. #2

قوانین ایجاد تاپیک در تالار

 • شما نمی توانید تاپیک جدید ایجاد کنید
 • شما نمی توانید به تاپیک ها پاسخ دهید
 • شما نمی توانید ضمیمه ارسال کنید
 • شما نمی توانید پاسخ هایتان را ویرایش کنید
 •