نمایش نتایج 1 تا 1 از 1

نام تاپیک: در مورد کدها راهنماییم کنین

 1. #1
  کاربر دائمی آواتار mehdad.koulab
  تاریخ عضویت
  فروردین 1387
  محل زندگی
  تبریز
  پست
  345

  در مورد کدها راهنماییم کنین

  سلام دوستان در مورد کدهای زیر که درمورد فیلتر پردازش تصویر است یه توضیحی به من بدین. دقیق نمیدونم چیکار میکنن. اگه حوصلتون نکشید اینجا بخونین فایلرو گذاشتم. با تشکر

  Option Explicit
  Public Enum enmFilter
  conFltBlacknWhite = 0
  conFltBlur = 1
  conFltBrightness = 2
  conFltCrease = 3
  conFltDarkness = 4
  conFltDiffuse = 5
  conFltEmboss = 6
  conFltGrayBlacknWhite = 7
  conFltGrayscale = 8
  conFltInvertColors = 9
  conFltReplaceColors = 10
  conFltSharpen = 11
  conFltSnow = 12
  conFltWave = 13
  End Enum
  'Properties for "replace color" filter
  Public lngReplacedColor As Long
  Public lngReplaceWithColor As Long
  Public Sub ApplyFilter(intFilter As enmFilter, ByRef pic As PictureBox, _
  Optional X1 As Long = -1, Optional Y1 As Long = -1, _
  Optional X2 As Long = -1, Optional Y2 As Long = -1)
  Dim blnSmallArea As Boolean 'Condition whether the filter operation
  ' only be applied to small area
  Dim intDrawMode As Integer 'to keep current draw mode value
  Dim lngColor() As Long 'three dimensions array to save RGB color (first
  ' dimension: R = 0, G = 1, B = 2) of
  ' (X,Y) coordinate (second and third dimensions)
  Dim lngReadColor As Long 'current color readed
  Dim lngTransColor As Long 'color transformation factor
  Dim lngWriteColor As Long 'current color written
  Dim R As Long 'current RGB
  Dim G As Long ' color
  Dim B As Long 'information
  Dim sngFilterFactor As Single
  Dim X As Long 'current coordinate
  Dim Y As Long ' pixel processed



  If (X1 = -1) And (Y1 = -1) And (X2 = -1) And (Y2 = -1) Then
  X1 = 0
  Y1 = 0
  X2 = pic.ScaleWidth
  Y2 = pic.ScaleHeight
  End If
  blnSmallArea = (((X2 - X1) * (Y2 - Y1)) < (16 * 16))
  With pic
  intDrawMode = .DrawMode
  .DrawMode = vbCopyPen
  Select Case intFilter
  Case conFltBlacknWhite
  sngFilterFactor = 192 'increase this value to get more black colors
  ' than white colors or decrease it to get
  ' more white colors than black colors
  ' 0 for total white and 256 for total black)
  For X = X1 To X2
  For Y = Y1 To Y2
  lngReadColor = mdlAPI.GetPixel(hDC:=.hDC, X:=X, Y:=Y)
  R = lngReadColor Mod 256
  If (R >= sngFilterFactor) Then
  lngWriteColor = vbWhite
  Else
  G = (lngReadColor \ 256) Mod 256
  If (G >= sngFilterFactor) Then
  lngWriteColor = vbWhite
  Else
  B = (lngReadColor \ 256) \ 256
  If (B >= sngFilterFactor) Then
  lngWriteColor = vbWhite
  Else
  lngWriteColor = vbBlack
  End If
  End If
  End If
  mdlAPI.SetPixel hDC:=.hDC, X:=X, Y:=Y, crColor:=lngWriteColor
  Next
  If Not blnSmallArea Then
  pic.Refresh

  End If
  Next
  Case conFltBlur
  sngFilterFactor = 10 'decrease this value to get more bright blur
  ' or increase it to get more dark blur
  ' (limit to 0 for total white and
  ' 256 for total black
  RetrieveColorInformation pic:=pic, lngColor:=lngColor, _
  X1:=X1, Y1:=Y1, X2:=X2, Y2:=Y2, _
  blnShowProgress:=(Not blnSmallArea)
  For X = X1 + 1 To X2 - 1
  For Y = Y1 + 1 To Y2 - 1
  R = lngColor(0, X - 1, Y - 1) + lngColor(0, X, Y - 1) + _
  lngColor(0, X + 1, Y - 1) + lngColor(0, X - 1, Y) + _
  lngColor(0, X, Y) + lngColor(0, X + 1, Y) + _
  lngColor(0, X - 1, Y + 1) + lngColor(0, X, Y + 1) + _
  lngColor(0, X + 1, Y + 1)
  G = lngColor(1, X - 1, Y - 1) + lngColor(1, X, Y - 1) + _
  lngColor(1, X + 1, Y - 1) + lngColor(1, X - 1, Y) + _
  lngColor(1, X, Y) + lngColor(1, X + 1, Y) + _
  lngColor(1, X - 1, Y + 1) + lngColor(1, X, Y + 1) + _
  lngColor(1, X + 1, Y + 1)
  B = lngColor(2, X - 1, Y - 1) + lngColor(2, X, Y - 1) + _
  lngColor(2, X + 1, Y - 1) + lngColor(2, X - 1, Y) + _
  lngColor(2, X, Y) + lngColor(2, X + 1, Y) + _
  lngColor(2, X - 1, Y + 1) + lngColor(2, X, Y + 1) + _
  lngColor(2, X + 1, Y + 1)
  lngWriteColor = RGB(Abs(R / sngFilterFactor), _
  Abs(G / sngFilterFactor), _
  Abs(B / sngFilterFactor))
  mdlAPI.SetPixel hDC:=.hDC, X:=X, Y:=Y, crColor:=lngWriteColor
  Next
  If Not blnSmallArea Then
  pic.Refresh

  End If
  Next
  Case conFltBrightness, conFltDarkness
  Select Case intFilter
  Case conFltBrightness
  If Not blnSmallArea Then
  sngFilterFactor = 32 'decrease this value to make more bright or
  ' increase it to make less bright
  ' (limit to 0 for total white and
  ' 256 for no brightness)
  Else
  sngFilterFactor = 2
  End If
  Case conFltDarkness
  If Not blnSmallArea Then
  sngFilterFactor = -32 'decrease this value to make more dark or
  ' increase it to make less dark
  ' (-256 for inverting colors and
  ' limit to for no darkness)
  Else
  sngFilterFactor = -2
  End If
  End Select
  For X = X1 To X2
  For Y = Y1 To Y2
  lngReadColor = mdlAPI.GetPixel(hDC:=.hDC, X:=X, Y:=Y)
  GetRGBColor lngColor:=lngReadColor, R:=R, G:=G, B:=B
  lngWriteColor = RGB(Abs(R + sngFilterFactor), _
  Abs(G + sngFilterFactor), _
  Abs(B + sngFilterFactor))
  mdlAPI.SetPixel hDC:=.hDC, X:=X, Y:=Y, crColor:=lngWriteColor

  Next
  If Not blnSmallArea Then
  pic.Refresh

  End If
  Next
  Case conFltCrease, conFltWave
  Select Case intFilter
  Case conFltCrease
  sngFilterFactor = 512 'decrease this value to get more crease or
  ' increase it to get less crease
  ' (64 for maximum crease and
  ' 65536 for no crease)
  Case conFltWave
  sngFilterFactor = 4 'increase this value to get more wave or
  ' decrease it to get less wave
  ' (0 for no wave and 16 for maximum wave)
  End Select
  RetrieveColorInformation pic:=pic, lngColor:=lngColor, _
  X1:=X1, Y1:=Y1, X2:=X2, Y2:=Y2, blnAll:=True, _
  blnShowProgress:=(Not blnSmallArea)
  For X = X1 To X2
  For Y = Y1 To Y2
  lngWriteColor = lngColor(3, X, Y)
  mdlAPI.SetPixel hDC:=.hDC, X:=X, _
  Y:=(Sin(X) * sngFilterFactor) + (Y), _
  crColor:=lngWriteColor
  Next
  If Not blnSmallArea Then
  pic.Refresh

  End If
  Next
  Case conFltDiffuse
  sngFilterFactor = 5
  RetrieveColorInformation pic:=pic, lngColor:=lngColor, _
  X1:=X1, Y1:=Y1, X2:=X2, Y2:=Y2, blnAll:=True, _
  blnShowProgress:=(Not blnSmallArea)
  For X = X1 + 2 To X2 - 3
  For Y = Y1 + 2 To Y2 - 3
  lngReadColor = lngColor(3, X, Y + Int((Rnd * sngFilterFactor) - 2))
  R = Abs(lngReadColor Mod 256)
  lngReadColor = lngColor(3, X + Int((Rnd * sngFilterFactor) - 2), Y)
  G = Abs((lngReadColor \ 256) Mod 256)
  lngReadColor = lngColor(3, X + Int((Rnd * sngFilterFactor) - 2), _
  Y + Int((Rnd * sngFilterFactor) - 2))
  B = Abs((lngReadColor \ 256) \ 256)
  lngWriteColor = RGB(Red:=R, Green:=G, Blue:=B)
  mdlAPI.SetPixel hDC:=.hDC, X:=X, Y:=Y, crColor:=lngWriteColor
  Next
  If Not blnSmallArea Then
  pic.Refresh

  End If
  Next
  Case conFltEmboss
  sngFilterFactor = -128 'increase this abs(value) to get more bright
  ' emboss decrease it to get more dark emboss
  ' (0 for maximum dark emboss and
  ' 256 for maximum bright emboss
  RetrieveColorInformation pic:=pic, lngColor:=lngColor, _
  X1:=X1, Y1:=Y1, X2:=X2, Y2:=Y2, _
  blnShowProgress:=(Not blnSmallArea)
  For X = X1 To X2 - 1
  For Y = Y1 To Y2 - 1
  R = Abs(lngColor(0, X, Y) - lngColor(0, X + 1, Y + 1) + _
  sngFilterFactor)
  G = Abs(lngColor(1, X, Y) - lngColor(1, X + 1, Y + 1) + _
  sngFilterFactor)
  B = Abs(lngColor(2, X, Y) - lngColor(2, X + 1, Y + 1) + _
  sngFilterFactor)
  lngWriteColor = RGB(Red:=R, Green:=G, Blue:=B)
  mdlAPI.SetPixel hDC:=.hDC, X:=X, Y:=Y, crColor:=lngWriteColor
  Next
  If Not blnSmallArea Then
  pic.Refresh

  End If
  Next
  Case conFltGrayBlacknWhite
  sngFilterFactor = 3 'increase this value to get more black colors
  ' or decrase it to get more white colors
  ' (limit to 0 for total white
  ' and 32 for total black)
  For X = X1 To X2
  For Y = Y1 To Y2
  lngReadColor = mdlAPI.GetPixel(hDC:=.hDC, X:=X, Y:=Y)
  GetRGBColor lngColor:=lngReadColor, R:=R, G:=G, B:=B
  R = Abs(R * (G - B + G + R)) / 256
  G = Abs(R * (B - G + B + R)) / 256
  B = Abs(G * (B - G + B + R)) / 256
  lngReadColor = RGB(Red:=R, Green:=G, Blue:=B)
  GetRGBColor lngColor:=lngReadColor, R:=R, G:=G, B:=B
  lngReadColor = (R + G + B) / sngFilterFactor
  lngWriteColor = RGB(Red:=lngReadColor, _
  Green:=lngReadColor, Blue:=lngReadColor)
  mdlAPI.SetPixel hDC:=.hDC, X:=X, Y:=Y, crColor:=lngWriteColor
  Next
  If Not blnSmallArea Then
  pic.Refresh

  End If
  Next
  Case conFltGrayscale
  sngFilterFactor = 0.32 'increase this value to get more bright grayscale
  ' or decrease it to get more dark grayscale
  ' (0 for total black and (256 / 6)
  ' for almost total white
  For X = X1 To X2
  For Y = Y1 To Y2
  lngReadColor = mdlAPI.GetPixel(hDC:=.hDC, X:=X, Y:=Y)
  GetRGBColor lngColor:=lngReadColor, R:=R, G:=G, B:=B
  lngTransColor = Abs((R * sngFilterFactor) + _
  (G * sngFilterFactor) + (B * sngFilterFactor))
  lngWriteColor = RGB(Red:=lngTransColor, _
  Green:=lngTransColor, Blue:=lngTransColor)
  mdlAPI.SetPixel hDC:=.hDC, X:=X, Y:=Y, crColor:=lngWriteColor
  Next
  If Not blnSmallArea Then
  pic.Refresh

  End If
  Next
  Case conFltReplaceColors
  For X = X1 To X2
  For Y = Y1 To Y2
  lngReadColor = mdlAPI.GetPixel(hDC:=.hDC, X:=X, Y:=Y)
  If lngReadColor = lngReplacedColor Then
  lngWriteColor = lngReplaceWithColor
  mdlAPI.SetPixel hDC:=.hDC, X:=X, Y:=Y, crColor:=lngWriteColor
  End If
  Next
  If Not blnSmallArea Then
  pic.Refresh

  End If
  Next
  Case conFltSharpen, conFltSnow
  Select Case intFilter
  Case conFltSharpen
  sngFilterFactor = 0.5 'increase this value to get more sharp
  ' or decrease it to get less sharp
  ' (0 for no sharpen and
  ' 2 for maximum sharpen)
  Case conFltSnow
  sngFilterFactor = 24 'increase this value to get more snow
  ' or decrease it to get less snow
  ' (4 for minimum snowy and
  ' 64 for maximum snowy)
  End Select
  RetrieveColorInformation pic:=pic, lngColor:=lngColor, _
  X1:=X1, Y1:=Y1, X2:=X2, Y2:=Y2, _
  blnShowProgress:=(Not blnSmallArea)
  For X = X1 + 1 To X2
  For Y = Y1 + 1 To Y2
  R = lngColor(0, X, Y) + _
  (sngFilterFactor * _
  (lngColor(0, X, Y) - lngColor(0, X - 1, Y - 1)))
  G = lngColor(1, X, Y) + _
  (sngFilterFactor * _
  (lngColor(1, X, Y) - lngColor(1, X - 1, Y - 1)))
  B = lngColor(2, X, Y) + _
  (sngFilterFactor * _
  (lngColor(2, X, Y) - lngColor(2, X - 1, Y - 1)))
  lngWriteColor = RGB(Abs(R), Abs(G), Abs(B))
  mdlAPI.SetPixel hDC:=.hDC, X:=X, Y:=Y, crColor:=lngWriteColor
  Next
  If Not blnSmallArea Then
  pic.Refresh

  End If
  Next
  End Select
  .DrawMode = intDrawMode
  .Refresh
  End With
  Exit Sub
  End Sub


  ' Purpose : Get each R (red), G (green), B (blue) information color from RGB
  ' color lngColor
  ' Assumptions: -
  ' Effects : -
  ' Inputs : lngColor
  ' Return : R, G, B
  Private Sub GetRGBColor(lngColor As Long, ByRef R As Long, _
  ByRef G As Long, ByRef B As Long)


  R = lngColor Mod 256
  G = (lngColor \ 256) Mod 256
  B = (lngColor \ 256) \ 256
  Exit Sub
  End Sub


  ' Purpose : Retrieve every pixels color information in region (X1,Y1)-(X2,Y2)
  ' of picture box pic and save the result to lngColor()
  ' Assumptions: -
  ' Effects : -
  ' Input : * pic
  ' * X1, Y1, X2, Y2
  ' * blnAll (condition whether to retrieve all color in once
  ' or seperate it in Red, Green and Blue color information
  ' * blnShowProgress (condition whether it needs to refresh for
  ' every column filtered)
  ' Return : lngColor() (three dimensions array to save RGB color (first
  ' dimension: R = 0, G = 1, B = 2, All = 3) of (X,Y)
  ' coordinate (second and third dimensions))
  Private Sub RetrieveColorInformation( _
  pic As PictureBox, ByRef lngColor() As Long, _
  Optional X1 As Long = -1, Optional Y1 As Long = -1, _
  Optional X2 As Long = -1, Optional Y2 As Long = -1, _
  Optional blnAll As Boolean = False, _
  Optional blnShowProgress = True _
  )
  Dim R As Long 'current RGB
  Dim G As Long ' color
  Dim B As Long 'information
  Dim X As Long 'current coordinate
  Dim Y As Long ' pixel processed



  If (X1 = -1) Or (Y1 = -1) Or (X2 = -1) Or (Y2 = -1) Then
  X1 = 0
  Y1 = 0
  X2 = pic.ScaleWidth
  Y2 = pic.ScaleHeight
  End If
  If blnAll Then
  ReDim lngColor(3, X2, Y2)
  Else
  ReDim lngColor(2, X2, Y2)
  End If
  For X = X1 To X2
  For Y = Y1 To Y2
  If blnAll Then
  lngColor(3, X, Y) = mdlAPI.GetPixel(pic.hDC, X, Y)
  Else
  GetRGBColor lngColor:=mdlAPI.GetPixel(pic.hDC, X, Y), R:=R, G:=G, B:=B
  lngColor(0, X, Y) = R
  lngColor(1, X, Y) = G
  lngColor(2, X, Y) = B
  End If
  Next
  If blnShowProgress Then

  End If
  Next
  Exit Sub

  End Sub
  فایل های ضمیمه فایل های ضمیمه




قوانین ایجاد تاپیک در تالار

 • شما نمی توانید تاپیک جدید ایجاد کنید
 • شما نمی توانید به تاپیک ها پاسخ دهید
 • شما نمی توانید ضمیمه ارسال کنید
 • شما نمی توانید پاسخ هایتان را ویرایش کنید
 •