چگونه در vb.nt كليد تركيبي بكار ببريم
به عنوان مثل وقتي alt+x زدم برنامه بسته شود
if e.keycode=keys.alt+x then
end
endif
من اين دستور را در keydown لود فرم نوشتم هيچ عملي انجام نداد
لطفا كمك كنيد