یه سئوال میپرسم اما نخندین!
چطور میشه جلوی Serial Fishing رو گرفت؟ و چه جور مقایسه ای واسه چک کردن رشته مناسبه؟