این یه نمونه از Junk Code که تو نت پیداش کردم.
      db 0E9h,0A2h,001h,000h,000h,049h,00Fh,0F6h,03Ch,0CFh,  075h,0EEh,0C0h,00Fh,031h,08Bh
db 0C8h,00Fh,031h,02Bh,0C8h,0F7h,0D1h,081h,0F9h,000h, 050h,000h,000h,07Fh,0FEh,00Fh
db 031h,08Bh,0C8h,00Fh,031h,02Bh,0C8h,0F7h,0D1h,081h, 0F9h,000h,050h,000h,000h,07Fh
db 0FEh,0D6h,00Fh,088h,0DDh,001h,000h,000h,00Fh,089h, 0D7h,001h,000h,000h,03Eh,0C1h
db 0C3h,005h,0C1h,0CBh,005h,036h,00Fh,08Ah,001h,002h, 000h,000h,00Fh,08Bh,0FBh,001h
db 000h,000h,05Bh,0E8h,00Bh,000h,000h,000h,072h,065h, 067h,069h,073h,074h,065h,072h
db 065h,064h,000h,058h,0EBh,002h,012h,028h,0E8h,03Eh, 000h,000h,000h,099h,04Fh,0F6h
db 03Ch,0FFh,090h,05Fh,050h,00Fh,031h,08Bh,0C8h,00Fh, 031h,02Bh,0C8h,0F7h,0D1h,081h
db 0F9h,000h,050h,000h,000h,07Ch,005h,0E9h,0D7h,06Ch, 030h,0F0h,0E8h,00Bh,000h,000h
db 000h,072h,065h,067h,069h,073h,074h,065h,072h,065h, 064h,000h,058h,0F8h,00Fh,084h
db 0A1h,000h,000h,000h,00Fh,085h,09Bh,000h,000h,000h, 03Bh,068h,01Dh,024h,000h,000h
db 083h,0C4h,004h,083h,0C4h,004h,00Fh,084h,007h,000h, 000h,000h,00Fh,085h,001h,000h
db 000h,000h,048h,0E8h,00Bh,000h,000h,000h,072h,065h, 067h,069h,073h,074h,065h,072h
db 065h,064h,000h,058h,0EBh,00Bh,072h,065h,067h,069h, 073h,074h,065h,072h,065h,064h
db 000h,065h,0F8h,00Fh,083h,056h,0FFh,0FFh,0FFh,000h, 0A4h,0BCh,0E6h,0D6h,0B7h,0E8h
db 00Bh,000h,000h,000h,072h,065h,067h,069h,073h,074h, 065h,072h,065h,064h,000h,058h
db 0F9h,00Fh,031h,08Bh,0C8h,00Fh,031h,02Bh,0C8h,0F7h, 0D1h,081h,0F9h,000h,050h,000h
db 000h,07Fh,0FEh,068h,019h,054h,000h,000h,083h,0C4h, 004h,0D6h,00Fh,08Ah,0CFh,000h
db 000h,000h,00Fh,08Bh,0C9h,000h,000h,000h,058h,0EBh, 00Dh,077h,072h,06Fh,06Eh,067h
db 020h,073h,065h,072h,069h,061h,06Ch,000h,0E9h,038h, 0FFh,0FFh,0FFh,043h,03Eh,0F6h
db 03Ch,0C5h,094h,053h,011h,0E8h,001h,000h,000h,000h, 086h,0E8h,001h,000h,000h,000h
db 0B8h,083h,044h,024h,004h,012h,083h,004h,024h,00Ah, 0C3h,0F8h,050h,052h,00Fh,031h
db 033h,0C8h,05Ah,033h,0C8h,058h,051h,059h,0F9h,00Fh, 082h,006h,000h,000h,000h,000h
db 06Bh,05Dh,082h,06Bh,0EBh,00Fh,0CFh,00Fh,0CFh,036h, 00Fh,080h,0D3h,0FEh,0FFh,0FFh
db 00Fh,081h,0CDh,0FEh,0FFh,0FFh,0DCh,050h,052h,00Fh, 031h,033h,0C8h,05Ah,033h,0C8h
db 058h,068h,0EFh,04Ch,000h,000h,083h,0C4h,004h,036h, 00Fh,084h,06Dh,0FEh,0FFh,0FFh
db 00Fh,085h,067h,0FEh,0FFh,0FFh,00Ah,00Fh,031h,08Bh, 0C8h,00Fh,031h,02Bh,0C8h,0F7h
db 0D1h,081h,0F9h,000h,050h,000h,000h,07Fh,0FEh,0EBh, 00Bh,072h,065h,067h,069h,073h
db 074h,065h,072h,065h,064h,000h,068h,027h,0ACh,000h, 000h,083h,0C4h,004h,00Fh,08Ch
db 0B3h,0FFh,0FFh,0FFh,00Fh,08Dh,0ADh,0FFh,0FFh,0FFh, 094h,068h,075h,004h,000h,000h
db 083h,0C4h,004h,0F3h,0F8h,00Fh,083h,004h,0FFh,0FFh, 0FFh,000h,0BBh,08Dh,090h,07Ch
db 097h,0E8h,001h,000h,000h,000h,0EAh,0E8h,001h,000h, 000h,000h,008h,083h,044h,024h
db 004h,012h,083h,004h,024h,00Ah,0C3h,010h,0F9h,00Fh, 082h,01Ah,0FFh,0FFh,0FFh,000h
db 02Bh,09Dh,0CDh,020h,0DBh,00Fh,031h,08Bh,0C8h,00Fh, 031h,02Bh,0C8h,0F7h,0D1h,081h
db 0F9h,000h,050h,000h,000h,07Fh,0FEh,0E8h,00Bh,000h, 000h,000h,072h,065h,067h,069h
db 073h,074h,065h,072h,065h,064h,000h,058h,068h,09Fh, 00Ch,000h,000h,083h,0C4h,004h
db 00Fh,088h,095h,0FFh,0FFh,0FFh,00Fh,089h,08Fh,0FFh, 0FFh,0FFh,073h,0EBh,00Bh,072h
db 065h,067h,069h,073h,074h,065h,072h,065h,064h,000h, 00Fh,088h,007h,000h,000h,000h
db 00Fh,089h,001h,000h,000h,000h,0A1h
واسم عجیبه که لابلای Junk Code ،دستورات پرش داره و وقتی با Olly کد رو Trace میکنم به جاهای عیجب و غریب پرش میکنه و exception میده. اما به هر حال برنامه بدون Olly درست اجرا میشه.

1) بدون Olly و با Olly چه تفاوتی در اجرای کد پیش میاد ؟!
2) Junk Code های بیشتر رو چطور میشه ساخت؟