من این کد را که برای صحت تاریخ وارده است را در vb داشتم
TextBox15.Text = IsDate(TextBox14.Text)
حالا اونا به سی شارپ تبدیل کردم و این کد را بهم داده
TextBox15.Text = System.Convert.ToString(Information.IsDate(TextBox 14.Text));
ولی حالا نمیدونم information را چه جوری به برنامه معرفی کنم