نمایش نتایج 1 تا 5 از 5

نام تاپیک: تزریق قفل به یه فایل اجرایی

 1. #1

  Talking تزریق قفل به یه فایل اجرایی

  سلام
  من یه قفل تلفنی با دلفی نوشتم حالا من چطور می تونم کد های قفل خودم رو به یه فایل اجرایی دیگه الحاق کنم . ( کاری که قفل نرم افزاری شتاب انجام می ده کد های محافظتی خودش رو به فایل انتخابی الحاق می کنه)
  آخرین ویرایش به وسیله saied7468 : چهارشنبه 25 دی 1387 در 12:38 عصر


 2. #2

  Question نقل قول: تزریق قفل به یه فایل اجرایی

  بعد از یه کم جستجو دیگه فهمیدم که باید با کد زیر یک سکشن به فایل مورد نظرم اضافه کنم و کد های قفلم رو به اون سکشن تزریق کنم


  program AKAV;

  {$APPTYPE CONSOLE}

  uses
  Windows;

  function AddSection(FileName: String; SectionName: String): Boolean;
  const
  SectionCode: Array[0..6] of Byte = (
  $B8, $00, $00, $00, $00, // MOV EAX, $00000000
  $FF, $E0); // JMP EAX
  var
  i: ShortInt;
  hFile: THandle;
  DosHeader: TImageDosHeader;
  NtHeaders: TImageNtHeaders;
  SectionHeader, NewSection: TImageSectionHeader;
  dwOldEntryPoint, dwReadBytes, dwWrittenBytes: DWORD;
  begin
  Result := False;
  // Read DOS Header
  hFile := CreateFile(PChar(FileName), GENERIC_ALL, FILE_SHARE_READ or FILE_SHARE_WRITE, nil, OPEN_EXISTING, 0, 0);
  if hFile = 0 then
  begin
  CloseHandle(hFile);
  Exit;
  end;
  SetFilePointer(hFile, 0, nil, FILE_BEGIN);
  ReadFile(hFile, DosHeader, sizeof(DosHeader), dwReadBytes, nil);
  if dwReadBytes = sizeof(DosHeader) then
  begin
  // Read Nt Header
  SetFilePointer(hFile, DosHeader._lfanew, nil, FILE_BEGIN);
  ReadFile(hFile, NtHeaders, sizeof(NtHeaders), dwReadBytes, nil);
  if dwReadBytes = sizeof(NtHeaders) then
  begin
  // Read Section Header
  SetFilePointer(hFile, sizeof(SectionHeader) * (NtHeaders.FileHeader.NumberOfSections -1), nil, FILE_CURRENT);
  ReadFile(hFile, SectionHeader, sizeof(SectionHeader), dwReadBytes, nil);
  if dwReadBytes = sizeof(SectionHeader) then
  begin
  // New Section
  if SectionName = '' then
  SectionName := '.EDI';
  // Section Name
  for i := 0 to 7 do
  NewSection.Name[i] := Byte(SectionName[i +1]);
  // The options of the Section
  NewSection.VirtualAddress := NtHeaders.OptionalHeader.SizeOfImage;
  NewSection.Misc.VirtualSize := $200;
  NewSection.SizeOfRawData := (NewSection.VirtualAddress div NtHeaders.OptionalHeader.FileAlignment +1) *
  NtHeaders.OptionalHeader.FileAlignment - NtHeaders.OptionalHeader.SizeOfImage;
  NewSection.PointerToRawData := SectionHeader.SizeOfRawData + SectionHeader.PointerToRawData;
  NewSection.Characteristics := $E0000020;
  Inc(NtHeaders.FileHeader.NumberOfSections);

  // Write new Section
  WriteFile(hFile, NewSection, sizeof(NewSection), dwWrittenBytes, nil);
  if dwWrittenBytes = sizeof(NewSection) then
  begin
  // New Entrypoint
  dwOldEntryPoint := NtHeaders.OptionalHeader.AddressOfEntryPoint + NtHeaders.OptionalHeader.ImageBase;
  NtHeaders.OptionalHeader.AddressOfEntryPoint := NewSection.VirtualAddress;
  // change the SectionCode "EntryPoint"
  PDWORD(DWORD(@SectionCode) +1)^ := dwOldEntryPoint;
  // write the new sizeofimage
  NtHeaders.OptionalHeader.SizeOfImage := NtHeaders.OptionalHeader.SizeOfImage + NewSection.Misc.VirtualSize;
  SetFilePointer(hFile, DosHeader._lfanew, nil, FILE_BEGIN);
  WriteFile(hFile, NtHeaders, sizeof(NtHeaders), dwWrittenBytes, nil);
  if dwWrittenBytes = sizeof(NtHeaders) then
  begin
  // write the new section
  SetFilePointer(hFile, GetFileSize(hFile, nil), nil, FILE_BEGIN);
  WriteFile(hFile, SectionCode, NewSection.Misc.VirtualSize, dwWrittenBytes, nil);
  if dwWrittenBytes = NewSection.Misc.VirtualSize then
  begin
  CloseHandle(hFile);
  Result := True;
  end else
  CloseHandle(hFile);
  end else
  CloseHandle(hFile);
  end else
  CloseHandle(hFile);
  end else
  CloseHandle(hFile);
  end else
  CloseHandle(hFile);
  end else
  CloseHandle(hFile);
  end;

  begin
  WriteLn;
  WriteLn('A[nti]KAV by ErazerZ');
  WriteLn('5th January 2006');
  WriteLn('Web: http://www.gateofgod.com');
  WriteLn('E-Mail: ErazerZ@gmail.com');
  WriteLn;
  if (ParamStr(1) <> '') then
  begin
  if AddSection(ParamStr(1), ParamStr(2)) then
  WriteLn('File is patched!')
  else
  WriteLn('Error while patching!');
  end else
  begin
  WriteLn('Usage:' +#9#9+ 'AKAV.exe <your Application''s path> <your Section Name>');
  WriteLn('Example:' +#9+ 'AKAV.exe "c:\server.exe" ".ErazerZ"');
  end;
  end.


  حالا یه سوال دیگه مطرح میشه که چطوری من کدم رو به این سکشن تزریق کنم ؟

 3. #3

  نقل قول: تزریق قفل به یه فایل اجرایی

  این برنامه کارش دستکاری فایل هست یا به قول سازندش برای گول زدن PeID وRDG.
  تا اونجایی که دیدم وقتی فایل رو می گیره با کد هایی که در یونیت untPeFile فایل رو آنالیز می کنه ( آدرس EntryPoint رو می گیره و ایمیج بیس هم همین طور و ... )بعد یه سکشن درست می کنه و اگه اشتباه نگم کد مربوطه رو که در فایل Sig.dat هست رو به سکشن تزریق می کنه .

  اگه کسی بلده راهنمایی کنه تا این سورس رو برای قفل خودم تغییر بدم
  فکر کنم اگه سورس تغییر کنه به درد خیلی ها بخوره .
  فایل های ضمیمه فایل های ضمیمه
  آخرین ویرایش به وسیله saied7468 : پنج شنبه 26 دی 1387 در 11:22 صبح

 4. #4

  Question نقل قول: تزریق قفل به یه فایل اجرایی

  واقعا ممنون از این همه توجه!
  این تاپیک تو این یه روزی که ایجاد شده تا این لحظه 84 بار بازدید داشته یعنی از این 84 نفری که ازش بازدید کردن کسی چیزی نمی دونسته؟!!!!!!!!!!!!!

  باتوجه به تعداد بازدید فکر کنم موضوع برای همه جالب بوده پس از اساتید هم درخواست می شه ما را یاری کنند.
  آخرین ویرایش به وسیله saied7468 : پنج شنبه 26 دی 1387 در 01:42 صبح

 5. #5
  کاربر دائمی
  تاریخ عضویت
  اسفند 1386
  محل زندگی
  تهران
  پست
  2,397

  نقل قول: تزریق قفل به یه فایل اجرایی

  یه سری به سایت CodeProject بزن اونجا چند تا مقاله و سورس ( البته به زبان ++C ) برای تزریق کد وجود داره , البته توضیحش از کدهاش جالب تره.
  امیدوارم که به دردت بخوره.

قوانین ایجاد تاپیک در تالار

 • شما نمی توانید تاپیک جدید ایجاد کنید
 • شما نمی توانید به تاپیک ها پاسخ دهید
 • شما نمی توانید ضمیمه ارسال کنید
 • شما نمی توانید پاسخ هایتان را ویرایش کنید
 •