نمایش نتایج 1 تا 3 از 3

نام تاپیک: تبدیل vb6 به C#‎

 1. #1
  کاربر دائمی آواتار bahar_engineer
  تاریخ عضویت
  دی 1387
  محل زندگی
  تهران
  پست
  657

  Cool تبدیل vb6 به C#‎

  سلام
  من یه کد پازل دارم ... یک تصویر که به چندین قسمت مساوی تقسیم شده و تصاویر به هم ریخته را مرتب می کنه
  این کد که به زبان ویژوال بیسیک 6 هست رو می خوام convert کنم به سی شارپ ...
  من توی 2005 کار می کنم

  یه convertor پیدا کردم اما حلقه ها و بعضی دیگه از دستورات رو درست تبدیل نکرده

  ممکنه کمک کنید


  Option Explicit

  Dim second As Integer
  Dim a As Boolean
  Dim b As Long
  Dim g As String

  Private Sub cmdcorrect_Click()

  Dim i As Integer
  Dim strfilename As String

  a = False

  For i = 0 To 8

  strfilename = App.Path + "\" + Trim(Str(i)) + ".bmp"
  img(i).Picture = LoadPicture(strfilename)
  img(i).Tag = i

  Next

  second = 0

  cmdplay.Enabled = True
  cmdcorrect.Enabled = False

  End Sub

  Private Sub cmdplay_Click()

  Dim z As Integer
  Dim z2 As Integer
  Dim i As Integer

  Call cmdcorrect_Click

  For i = 0 To 8

  Randomize
  z = 8 * Rnd
  z2 = 8 * Rnd
  imgtemp.Picture = img(z).Picture
  img(z).Picture = img(z2).Picture
  img(z2).Picture = imgtemp.Picture
  imgtemp.Tag = img(z).Tag
  img(z).Tag = img(z2).Tag
  img(z2).Tag = imgtemp.Tag

  Next

  a = True
  b = Timer

  Timer1.Enabled = True
  cmdcorrect.Enabled = False
  img(0).Enabled = True
  img(1).Enabled = True
  img(2).Enabled = True
  img(3).Enabled = True
  img(4).Enabled = True
  img(5).Enabled = True
  img(6).Enabled = True
  img(7).Enabled = True
  img(8).Enabled = True

  End Sub

  Private Sub Command1_Click()

  End

  End Sub

  Private Sub Form_Activate()

  'Skin1.ApplySkin hWnd

  End Sub

  Private Sub Form_Load()

  cmdplay.Enabled = False
  img(0).Enabled = False
  img(1).Enabled = False
  img(2).Enabled = False
  img(3).Enabled = False
  img(4).Enabled = False
  img(5).Enabled = False
  img(6).Enabled = False
  img(7).Enabled = False
  img(8).Enabled = False

  End Sub

  Private Sub img_DragDrop(Index As Integer, Source As Control, X As Single, Y As Single)

  Dim strtime As String

  If a = False Then

  Exit Sub

  End If

  imgtemp.Picture = img(Index).Picture
  img(Index).Picture = Source.Picture
  Source.Picture = imgtemp.Picture

  imgtemp.Tag = img(Index).Tag
  img(Index).Tag = Source.Tag
  Source.Tag = imgtemp.Tag

  If CheckCorrect = True Then

  strtime = Str(Int(Timer - b))
  MsgBox ("ÒãÇä ӁÑí ÔÏå : " + strtime + " ËÇäíå "), vbInformation, "ÞåÑãÇä"

  cmdcorrect.Enabled = True
  Command1.Enabled = True

  a = False
  img(0).Enabled = False
  img(1).Enabled = False
  img(2).Enabled = False
  img(3).Enabled = False
  img(4).Enabled = False
  img(5).Enabled = False
  img(6).Enabled = False
  img(7).Enabled = False
  img(8).Enabled = False

  End If
  End Sub

  Private Function CheckCorrect() As Boolean

  Dim i As Integer

  For i = 0 To 8

  If img(i).Tag <> i Then

  CheckCorrect = False
  Exit Function

  End If

  Next

  CheckCorrect = True
  second = 0

  End Function

  Private Sub Timer1_Timer()

  If a = True Then

  second = second + 1
  Label1.Caption = second

  If second = 15 Then Timer1.Enabled = False
  If Timer1.Enabled = False Then

  MsgBox ("æÞÊ ÔãÇ ÊãÇã ÔÏ"), vbCritical, "ÇÊãÇã ÒãÇä"
  cmdplay.Enabled = False
  Command1.Enabled = True
  cmdcorrect.Enabled = True
  img(0).Enabled = False
  img(1).Enabled = False
  img(2).Enabled = False
  img(3).Enabled = False
  img(4).Enabled = False
  img(5).Enabled = False
  img(6).Enabled = False
  img(7).Enabled = False
  img(8).Enabled = False

  End If
  End If
  End Sub
  اینم تبدیل شده به سی شارپ هست اما مشکل داره

  using System;
  using System.Drawing;
  using System.Collections;
  using System.ComponentModel;
  using System.Windows.Forms;

  namespace ProjectName
  {
  /// <summary>
  /// Summary description for Form1.
  /// </summary>
  public class Form1 : System.Windows.Forms.Form
  {
  private System.Windows.Forms.ACTIVESKINLibCtl.Skin Skin1;
  private System.Windows.Forms.Timer Timer1;
  private System.Windows.Forms.Button cmdcorrect;
  private System.Windows.Forms.Button cmdplay;
  private System.Windows.Forms.Button Command1;
  private System.Windows.Forms.Label Label1;
  private System.Windows.Forms.PictureBox imgtemp;
  private System.Windows.Forms.PictureBox img8;
  private System.Windows.Forms.PictureBox img7;
  private System.Windows.Forms.PictureBox img6;
  private System.Windows.Forms.PictureBox img5;
  private System.Windows.Forms.PictureBox img4;
  private System.Windows.Forms.PictureBox img3;
  private System.Windows.Forms.PictureBox img2;
  private System.Windows.Forms.PictureBox img1;
  private System.Windows.Forms.PictureBox img0;
  /// <summary>
  /// Required designer variable.
  /// </summary>
  private System.ComponentModel.Container components = null;

  public Form1()
  {
  // Required for Windows Form Designer support
  InitializeComponent();

  // TODO: Add any constructor code after InitializeComponent call
  }
  /// <summary>
  /// Clean up any resources being used.
  /// </summary>
  protected override void Dispose( bool disposing )
  {
  if( disposing )
  {
  if (components != null)
  {
  components.Dispose();
  }
  }
  base.Dispose( disposing );
  }
  #region Windows Form Designer generated code
  /// <summary>
  /// Required method for Designer support - do not modify
  /// the contents of this method with the code editor.
  /// </summary>
  private void InitializeComponent()
  {
  this.Skin1 = new System.Windows.Forms.ACTIVESKINLibCtl.Skin();
  this.Timer1 = new System.Windows.Forms.Timer();
  this.cmdcorrect = new System.Windows.Forms.Button();
  this.cmdplay = new System.Windows.Forms.Button();
  this.Command1 = new System.Windows.Forms.Button();
  this.Label1 = new System.Windows.Forms.Label();
  this.imgtemp = new System.Windows.Forms.PictureBox();
  this.img8 = new System.Windows.Forms.PictureBox();
  this.img7 = new System.Windows.Forms.PictureBox();
  this.img6 = new System.Windows.Forms.PictureBox();
  this.img5 = new System.Windows.Forms.PictureBox();
  this.img4 = new System.Windows.Forms.PictureBox();
  this.img3 = new System.Windows.Forms.PictureBox();
  this.img2 = new System.Windows.Forms.PictureBox();
  this.img1 = new System.Windows.Forms.PictureBox();
  this.img0 = new System.Windows.Forms.PictureBox();
  this.SuspendLayout();
  //
  // Skin1
  //
  this.Skin1.Name = "Skin1";
  this.Skin1.Location = new System.Drawing.Point(264, 128);
  // this.Skin1.OleObjectBlob = "Form1.frx":0000;
  //
  // Timer1
  //
  this.Timer1.Enabled = false;
  this.Timer1.Interval = 1000;
  //
  // cmdcorrect
  //
  this.cmdcorrect.Name = "cmdcorrect";
  this.cmdcorrect.Text = " ";
  this.cmdcorrect.Font = new System.Drawing.Font("B Traffic",9F, System.Drawing.FontStyle.Regular, System.Drawing.GraphicsUnit.Point, ((System.Byte)(178)));;
  this.cmdcorrect.Size = new System.Drawing.Size(81, 33);
  this.cmdcorrect.Location = new System.Drawing.Point(8, 208);
  this.cmdcorrect.TabIndex = 2;
  //
  // cmdplay
  //
  this.cmdplay.Name = "cmdplay";
  this.cmdplay.Text = " ";
  this.cmdplay.DialogResult = System.Windows.Forms.DialogResult.OK;
  this.cmdplay.Font = new System.Drawing.Font("B Traffic",9F, System.Drawing.FontStyle.Regular, System.Drawing.GraphicsUnit.Point, ((System.Byte)(178)));;
  this.cmdplay.Size = new System.Drawing.Size(81, 33);
  this.cmdplay.Location = new System.Drawing.Point(168, 208);
  this.cmdplay.TabIndex = 1;
  //
  // Command1
  //
  this.Command1.Name = "Command1";
  this.Command1.Text = "";
  this.Command1.Font = new System.Drawing.Font("B Traffic",9F, System.Drawing.FontStyle.Regular, System.Drawing.GraphicsUnit.Point, ((System.Byte)(178)));;
  this.Command1.Size = new System.Drawing.Size(81, 33);
  this.Command1.Location = new System.Drawing.Point(88, 208);
  this.Command1.TabIndex = 0;
  //
  // Label1
  //
  this.Label1.Name = "Label1";
  this.Label1.TextAlign = System.Drawing.ContentAlignment.TopCenter;
  this.Label1.AutoSize = true;
  this.Label1.Text = "00";
  this.Label1.Size = new System.Drawing.Size(13, 13);
  this.Label1.Location = new System.Drawing.Point(264, 176);
  this.Label1.TabIndex = 3;
  this.Label1.Visible = false;
  //
  // imgtemp
  //
  this.imgtemp.Name = "imgtemp";
  this.imgtemp.Size = new System.Drawing.Size(81, 65);
  this.imgtemp.Location = new System.Drawing.Point(264, 8);
  // this.imgtemp.Stretch = -1;
  this.imgtemp.Visible = false;
  //
  // img8
  //
  this.img8.Name = "img8";
  this.img8.BorderStyle = System.Windows.Forms.BorderStyle.FixedSingle;
  // this.img8.DragMode = 1;
  this.img8.Size = new System.Drawing.Size(81, 65);
  this.img8.Location = new System.Drawing.Point(168, 136);
  // this.img8.Stretch = -1;
  //
  // img7
  //
  this.img7.Name = "img7";
  this.img7.BorderStyle = System.Windows.Forms.BorderStyle.FixedSingle;
  // this.img7.DragMode = 1;
  this.img7.Size = new System.Drawing.Size(81, 65);
  this.img7.Location = new System.Drawing.Point(88, 136);
  // this.img7.Stretch = -1;
  //
  // img6
  //
  this.img6.Name = "img6";
  this.img6.BorderStyle = System.Windows.Forms.BorderStyle.FixedSingle;
  // this.img6.DragMode = 1;
  this.img6.Size = new System.Drawing.Size(81, 65);
  this.img6.Location = new System.Drawing.Point(8, 136);
  // this.img6.Stretch = -1;
  //
  // img5
  //
  this.img5.Name = "img5";
  this.img5.BorderStyle = System.Windows.Forms.BorderStyle.FixedSingle;
  // this.img5.DragMode = 1;
  this.img5.Size = new System.Drawing.Size(81, 65);
  this.img5.Location = new System.Drawing.Point(168, 72);
  // this.img5.Stretch = -1;
  //
  // img4
  //
  this.img4.Name = "img4";
  this.img4.BorderStyle = System.Windows.Forms.BorderStyle.FixedSingle;
  // this.img4.DragMode = 1;
  this.img4.Size = new System.Drawing.Size(81, 65);
  this.img4.Location = new System.Drawing.Point(88, 72);
  // this.img4.Stretch = -1;
  //
  // img3
  //
  this.img3.Name = "img3";
  this.img3.BorderStyle = System.Windows.Forms.BorderStyle.FixedSingle;
  // this.img3.DragMode = 1;
  this.img3.Size = new System.Drawing.Size(81, 65);
  this.img3.Location = new System.Drawing.Point(8, 72);
  // this.img3.Stretch = -1;
  //
  // img2
  //
  this.img2.Name = "img2";
  this.img2.BorderStyle = System.Windows.Forms.BorderStyle.FixedSingle;
  // this.img2.DragMode = 1;
  this.img2.Size = new System.Drawing.Size(81, 65);
  this.img2.Location = new System.Drawing.Point(168, 8);
  // this.img2.Stretch = -1;
  //
  // img1
  //
  this.img1.Name = "img1";
  this.img1.BorderStyle = System.Windows.Forms.BorderStyle.FixedSingle;
  // this.img1.DragMode = 1;
  this.img1.Size = new System.Drawing.Size(81, 65);
  this.img1.Location = new System.Drawing.Point(88, 8);
  // this.img1.Stretch = -1;
  //
  // img0
  //
  this.img0.Name = "img0";
  this.img0.BorderStyle = System.Windows.Forms.BorderStyle.FixedSingle;
  // this.img0.DragMode = 1;
  this.img0.Size = new System.Drawing.Size(81, 65);
  this.img0.Location = new System.Drawing.Point(8, 8);
  // this.img0.Stretch = -1;
  //
  // Form1
  //
  this.Controls.AddRange(new System.Windows.Forms.Control[]
  {
  this.Skin1,
  this.cmdcorrect,
  this.cmdplay,
  this.Command1,
  this.Label1,
  this.imgtemp,
  this.img8,
  this.img7,
  this.img6,
  this.img5,
  this.img4,
  this.img3,
  this.img2,
  this.img1,
  this.img0
  });
  this.Name = "Form1";
  this.BackColor = System.Drawing.Color.FromArgb(-4144897);
  this.FormBorderStyle = System.Windows.Forms.FormBorderStyle.None;
  this.ClientSize = new System.Drawing.Size(257, 249);
  this.MaximizeBox = false;
  this.MinimizeBox = false;
  this.ShowInTaskbar = false;
  this.StartPosition = System.Windows.Forms.FormStartPosition.CenterScree n;
  this.ResumeLayout(false);
  }
  #endregion

  private short second;
  private bool a;
  private int b;
  private string g;
  private short i;
  private string strfilename;
  private short z;
  private short z2;
  private short i;
  private string strtime;
  private short i;

  private void cmdcorrect_Click()
  {


  a = false;

  For i = 0 To 8;

  strfilename = App.Path + "\" + Trim(Str(i)) + ".bmp";
  img(i).Picture = LoadPicture(strfilename);
  img(i).Tag = i;

  Next;

  second = 0;

  cmdplay.Enabled = true;
  cmdcorrect.Enabled = false;

  }
  private void cmdplay_Click()
  {


  Call cmdcorrect_Click;

  For i = 0 To 8;

  Randomize;
  z = 8 * Rnd;
  z2 = 8 * Rnd;
  imgtemp.Picture = img(z).Picture;
  img(z).Picture = img(z2).Picture;
  img(z2).Picture = imgtemp.Picture;
  imgtemp.Tag = img(z).Tag;
  img(z).Tag = img(z2).Tag;
  img(z2).Tag = imgtemp.Tag;

  Next;

  a = true;
  b = Timer;

  Timer1.Enabled = true;
  cmdcorrect.Enabled = false;
  img(0).Enabled = true;
  img(1).Enabled = true;
  img(2).Enabled = true;
  img(3).Enabled = true;
  img(4).Enabled = true;
  img(5).Enabled = true;
  img(6).Enabled = true;
  img(7).Enabled = true;
  img(8).Enabled = true;

  }
  private void Command1_Click()
  {

  }
  private void Form_Activate()
  {

  Skin1.ApplySkin hWnd;

  }
  private void Form_Load()
  {

  cmdplay.Enabled = false;
  img(0).Enabled = false;
  img(1).Enabled = false;
  img(2).Enabled = false;
  img(3).Enabled = false;
  img(4).Enabled = false;
  img(5).Enabled = false;
  img(6).Enabled = false;
  img(7).Enabled = false;
  img(8).Enabled = false;

  }
  private void img_DragDrop {


  if ( a = false )
  {;

  Exit Sub;

  };

  imgtemp.Picture = img(Index).Picture;
  img(Index).Picture = Source.Picture;
  Source.Picture = imgtemp.Picture;

  imgtemp.Tag = img(Index).Tag;
  img(Index).Tag = Source.Tag;
  Source.Tag = imgtemp.Tag;

  if ( CheckCorrect = true )
  {;

  strtime = Str(Int(Timer - b));
  MsgBox (" Ӂ : " + strtime + " "), vbInformation, "";

  cmdcorrect.Enabled = true;
  Command1.Enabled = true;

  a = false;
  img(0).Enabled = false;
  img(1).Enabled = false;
  img(2).Enabled = false;
  img(3).Enabled = false;
  img(4).Enabled = false;
  img(5).Enabled = false;
  img(6).Enabled = false;
  img(7).Enabled = false;
  img(8).Enabled = false;

  };
  }
  private As CheckCorrect()
  {


  For i = 0 To 8;

  if ( img(i).Tag <> i )
  {;

  CheckCorrect = false;
  Exit Function;

  };

  Next;

  CheckCorrect = true;
  second = 0;

  }
  private void Timer1_Timer()
  {

  if ( a = true )
  {;

  second = second + 1;
  Label1.Text = second;

  if ( second = 15 )
  {
  Timer1.Enabled = false;
  if ( Timer1.Enabled = false )
  {;

  MsgBox (" "), vbCritical, " ";
  cmdplay.Enabled = false;
  Command1.Enabled = true;
  cmdcorrect.Enabled = true;
  img(0).Enabled = false;
  img(1).Enabled = false;
  img(2).Enabled = false;
  img(3).Enabled = false;
  img(4).Enabled = false;
  img(5).Enabled = false;
  img(6).Enabled = false;
  img(7).Enabled = false;
  img(8).Enabled = false;

  };
  };
  }
  }
  } 2. #2

  نقل قول: تبدیل vb6 به C#‎

  اسم کانورتو که استفاده می کنی چی هستش
  ودر ضمن من این کد رو با استفاده از # Instant c که مال شرکت tangible softwares تبدیل کردم که امیدوارم کار بکنه

  private int second;
  private bool a;
  private long b;
  private string g;

  private void cmdcorrect_Click()
  {

  int i = 0;
  string strfilename = null;

  a = false;

  for (i = 0; i <= 8; i++)
  {

  strfilename = App.Path + "\\" + System.Convert.ToString(i).ToString().Trim(' ') + ".bmp";
  img(i).Picture = LoadPicture(strfilename);
  img(i).Tag = i;

  }

  second = 0;

  cmdplay.Enabled = true;
  cmdcorrect.Enabled = false;

  }

  private void cmdplay_Click()
  {

  int z = 0;
  int z2 = 0;
  int i = 0;

  cmdcorrect_Click();

  for (i = 0; i <= 8; i++)
  {

  Randomize;
  z = 8 * Rnd;
  z2 = 8 * Rnd;
  imgtemp.Picture = img(z).Picture;
  img(z).Picture = img(z2).Picture;
  img(z2).Picture = imgtemp.Picture;
  imgtemp.Tag = img(z).Tag;
  img(z).Tag = img(z2).Tag;
  img(z2).Tag = imgtemp.Tag;

  }

  a = true;
  b = Timer;

  Timer1.Enabled = true;
  cmdcorrect.Enabled = false;
  img(0).Enabled = true;
  img(1).Enabled = true;
  img(2).Enabled = true;
  img(3).Enabled = true;
  img(4).Enabled = true;
  img(5).Enabled = true;
  img(6).Enabled = true;
  img(7).Enabled = true;
  img(8).Enabled = true;

  }

  private void Command1_Click()
  {

  System.Environment.Exit(1);

  }

  private void Form_Activate()
  {

  //Skin1.ApplySkin hWnd

  }

  private void Form_Load()
  {

  cmdplay.Enabled = false;
  img(0).Enabled = false;
  img(1).Enabled = false;
  img(2).Enabled = false;
  img(3).Enabled = false;
  img(4).Enabled = false;
  img(5).Enabled = false;
  img(6).Enabled = false;
  img(7).Enabled = false;
  img(8).Enabled = false;

  }

  private void img_DragDrop(int Index, Control Source, float X, float Y)
  {

  string strtime = null;

  if (a == false)
  {

  return;

  }

  imgtemp.Picture = img(Index).Picture;
  img(Index).Picture = Source.Picture;
  Source.Picture = imgtemp.Picture;

  imgtemp.Tag = img(Index).Tag;
  img(Index).Tag = Source.Tag;
  Source.Tag = imgtemp.Tag;

  if (CheckCorrect() == true)
  {

  strtime = System.Convert.ToString((int)Math.Floor(Timer - b)).ToString();
  MessageBox.Show("ÒãÇä ӁÑí ÔÏå : " + strtime + " ËÇäíå "), Microsoft.VisualBasic.Constants.vbInformation, "ÞåÑãÇä";

  cmdcorrect.Enabled = true;
  Command1.Enabled = true;

  a = false;
  img(0).Enabled = false;
  img(1).Enabled = false;
  img(2).Enabled = false;
  img(3).Enabled = false;
  img(4).Enabled = false;
  img(5).Enabled = false;
  img(6).Enabled = false;
  img(7).Enabled = false;
  img(8).Enabled = false;

  }
  }

  private bool CheckCorrect()
  {
  bool tempCheckCorrect = false;

  int i = 0;

  for (i = 0; i <= 8; i++)
  {

  if (img(i).Tag != i)
  {

  return false;

  }

  }

  tempCheckCorrect = true;
  second = 0;

  return tempCheckCorrect;
  }

  private void Timer1_Timer()
  {

  if (a == true)
  {

  second = second + 1;
  Label1.Caption = second;

  if (second == 15)
  {
  Timer1.Enabled = false;
  }
  if (Timer1.Enabled == false)
  {

  MessageBox.Show("æÞÊ ÔãÇ ÊãÇã ÔÏ"), Microsoft.VisualBasic.Constants.vbCritical, "ÇÊãÇã ÒãÇä";
  cmdplay.Enabled = false;
  Command1.Enabled = true;
  cmdcorrect.Enabled = true;
  img(0).Enabled = false;
  img(1).Enabled = false;
  img(2).Enabled = false;
  img(3).Enabled = false;
  img(4).Enabled = false;
  img(5).Enabled = false;
  img(6).Enabled = false;
  img(7).Enabled = false;
  img(8).Enabled = false;

  }
  }
  }

 3. #3

  نقل قول: تبدیل vb6 به C#‎

  البته از ظاهر قضیه بر میاد که کار کنه

قوانین ایجاد تاپیک در تالار

 • شما نمی توانید تاپیک جدید ایجاد کنید
 • شما نمی توانید به تاپیک ها پاسخ دهید
 • شما نمی توانید ضمیمه ارسال کنید
 • شما نمی توانید پاسخ هایتان را ویرایش کنید
 •