چگونه میتوان username و password را از یک table بدست آورد تا با وارد کردن آنها بتوان وارد برنامه شد.برنامه نوشته شده به صورت معماری چند لایه می باشد.