سلام
من یک برنامه با دلفی 2005 تحت asp . net با دلفی نوشتم.
در صفحه اول که اجرا میشود(در IIS) یک username و Password از کاربر میگیرد اگر درست باشد وارد صفحه بعد میشود و اگر غلط وارد صفحه ایی میشود که به او میگوید غلط است و دوباره باید سعی کند برای ورود به هر صفحه هم از دستور
Response.redirect('webform3.aspx'); 

استفاده میکنم فقط بار اول درست جواب داد بارهای بعد (با توجه به اینکه اول اشتباه اطلاعات را وارد کرده باشی یا درست) عیناْ همان نتیجه اول را برمیگرداند
چطور رفع نقص کنم
تشکر روانفر