نمایش نتایج 1 تا 10 از 10

نام تاپیک: تبدیل کد c به اسمبلی

 1. #1

  تبدیل کد c به اسمبلی

  سلام.
   
  1-
  char
  int sum=0;
  for(x=0;x<100;x++)
  for(y=0;y<=x;y+=2)
  {
  if(x+y<=20) sum=sum+5;
  else if(x-y>50) sum-=2;
  else sum++
  }
  char x=6;
  y=7;
  if(x%y==4&&x/y>10) z=-2;
  else z=7;

  کسی می تونه کد رو به اسمبلی برگردونه؟

 2. #2
  کاربر دائمی
  تاریخ عضویت
  فروردین 1388
  محل زندگی
  ایران سرای من است
  پست
  2,655

  نقل قول: تبدیل کد c به اسمبلی

  خوب کاری نداره چند تا حلقه هست با چند عمل ریاضی.
  برای این کار برای هر متغییر حلقه یک متعیر و برای هر کدوم از متغیر های ریاض همم یک متغیر جدا.
  بهتری راه برای شما فقط کار با این متغییر هاست و از رجیستر ها کمتر استفاده کنید به نتیجه در کوتاهترین زمان میرسید.
  موفق باشید.

 3. #3

  نقل قول: تبدیل کد c به اسمبلی

  سلام
  کد HTML:
  1-
  char 
  int sum=0;
  for(x=0;x<100;x++)
   for(y=0;y<=x;y+=2)
   {
   if(x+y<=20) sum=sum+5;
   else if(x-y>50) sum-=2;
   else sum++
   }
  char x=6;
  y=7;
  if(x%y==4&&x/y>10)  z=-2; 
  -------------------------
  sum db 0
  lf1:
   mov cx,0
   cmp cx,100
   ja exit
   inc cx 
   lf2:
   mov dx,0
   cmp dx,cx
   jnle exit  
    mov bx,cx
    add bx,dx
    cmp bx,20
    jnle els1
    add sum,5
    els1:
    mov bx,cx
    sub bx,dx
    cmp bx,50
    jna exit
    sub sum,2
    cmp dx,cx
    jle lf2  
   cmp cx,100 
   jle lf1
  ;part 2 !
  x db 6
  y db 7
  z db 0
  mov ax,x
  div y
  mov cl,ah
  cmp cl,4
  je f2
  f2:
  mov ax,x
  div y
  cmp al,10
  jna exit
  sub z,2
  exit:
  ;some code goes here!
  
    
   
  
  

 4. #4

  نقل قول: تبدیل کد c به اسمبلی

  نقل قول نوشته شده توسط tdkhakpur مشاهده تاپیک
  خوب کاری نداره چند تا حلقه هست با چند عمل ریاضی.
  برای این کار برای هر متغییر حلقه یک متعیر و برای هر کدوم از متغیر های ریاض همم یک متغیر جدا.
  بهتری راه برای شما فقط کار با این متغییر هاست و از رجیستر ها کمتر استفاده کنید به نتیجه در کوتاهترین زمان میرسید.
  موفق باشید.
  سلام ببخشید من یه برنامه به زبان c می خوام که یه فایل c رو بخونه و به زبان اسمبلی تبدیل کنه(شبیه یه کامپایلر)ممنون میشم کمکم کنید خیلی فوری
  ممنون

 5. #5

  نقل قول: تبدیل کد c به اسمبلی

  در کامپایلر بورلند سی:
  bcc -S my_c_file.c
  توجه شود که S- را با حروف بزرگ بنویسید.

  یا از طریق منوی option کامپایلر را طوری پیکربندی کنید که کد اسمبلی را تولید کند

 6. #6

  نقل قول: تبدیل کد c به اسمبلی

  اینو فراموش کردم

  در توربو سی هم به جای tcc , bcc را بنویسید.

 7. #7

  نقل قول: تبدیل کد c به اسمبلی

  #include <conio.h>
  #include <iostream>
  #include <iomanip>
  #include <stdio.h>
  #include <stdlib.h>
  using namespace std;
  const int m=20;
  int k[m][m];
  int Count=0;
  int v=0 , n=0 , i=0 , j=0 , state=0;
  void remove(int i,int j)
  {
  int p,q;
  k[i][j]=0;
  Count--;
  for(p=0;p<n;p++)
  if(p!=i)
  k[p][j]--;
  for(p=0;p<n;p++)
  if(p!=j)
  k[i][p]--;
  p=i+1;
  q=j+1;
  while(p<n && q<n)
  {
  k[p++][q++]--;
  }
  p=i-1;
  q=j-1;
  while(p>=0 && q>=0)
  {
  k[p--][q--]--;
  }
  p=i+1;
  q=j-1;
  while(p<n && q>=0)
  {
  k[p++][q--]--;
  }
  p=i-1;
  q=j+1;
  while(p>=0 && q<n)
  {
  k[p--][q++]--;
  }
  }
  int apply(int i,int j)
  {
  int p,q;
  k[i][j]=1;
  Count++;
  for(p=0;p<n;p++)
  if(p!=i)
  k[p][j]++;
  for(p=0;p<n;p++)
  if(p!=j)
  k[i][p]++;
  p=i+1;
  q=j+1;
  while(p<n && q<n)
  {
  k[p++][q++]++;
  }
  p=i-1;
  q=j-1;
  while(p>=0 && q>=0)
  {
  k[p--][q--]++;
  }
  p=i+1;
  q=j-1;
  while(p<n && q>=0)
  {
  k[p++][q--]++;
  }
  p=i-1;
  q=j+1;
  while(p>=0 && q<n)
  {
  k[p--][q++]++;
  }
  }
  void draw()
  {
  system("cls");
  for(int p=0;p<n;p++)
  {
  for(int q=0;q<n;q++)
  {
  if(k[p][q]!=1)
  cout<<setw(3)<<'.';
  else
  cout<<setw(3)<<'X';
  }
  cout<<endl<<endl;
  }
  cout<<endl<<endl<<"Total states founded for "<<n<<"*"<<n<<" boards and "<<v<<" Queens: "<<state<<endl;
  }
  void check()
  {
  if(Count==v)
  {
  state++;
  draw();
  cout<<endl<<endl<<"Press q to exit or any key to continue...";
  int c=getch();
  if(c=='q')exit(0);
  }
  }
  void move(int p,int q)
  {
  apply(p,q);
  check();
  for(int i=p;i<n;i++)
  {
  for(int j=0;j<n;j++)
  if(k[i][j]==0)
  move(i,j);
  }
  remove(p,q);
  }
  int main()
  {
  cout<<"**************Queens******************"<<en dl<<endl;
  cout<<"Enter size of board :";
  cin>>n;
  cout<<"Enter number of queens:";
  cin>>v;
  system("cls");
  draw();
  for(i=0;i<n;i++)
  for(j=0;j<n;j++)
  move(i,j);

  system("cls");
  cout<<"Total states:"<<state<<endl;
  getch();
  return 0;
  }
  سلام به دوستان محترم .
  آیا کسی میتونه این کد به اسمبلی تغییر بده ؟؟

 8. #8

  نقل قول: تبدیل کد c به اسمبلی

  دوستان منم اینو میخوام کسی نمیدونه چطوری میشه ؟


  برنامه ای به زبان اسمبلی، که توش کاربر بیاد دستور if و یا for را به زبان برنامه نویسی c بنویسه و این برنامه ما که خودشم به زبان اسمبلی نوشته شده بیاد این if یا for رو معادل اسمبلیشو تو خود اسمبلی پایینش چاپ کنه

 9. #9

  نقل قول: تبدیل کد c به اسمبلی

  نقل قول نوشته شده توسط هدایتی مشاهده تاپیک
  سلام ببخشید من یه برنامه به زبان c می خوام که یه فایل c رو بخونه و به زبان اسمبلی تبدیل کنه(شبیه یه کامپایلر)ممنون میشم کمکم کنید خیلی فوری
  ممنون
  دوستان منم اینو میخوام کسی نمیدونه چطوری میشه ؟


  برنامه ای به زبان اسمبلی، که توش کاربر بیاد دستور if و یا for را به زبان برنامه نویسی c بنویسه و این برنامه ما که خودشم به زبان اسمبلی نوشته شده بیاد این if یا for رو معادل اسمبلیشو تو خود اسمبلی پایینش چاپ کنه

 10. #10

  نقل قول: تبدیل کد ++ c به اسمبلی

  سلام.
  #include <iostream>
  #include <vector>

  enum State
  {
  RUNNING,
  READY,
  BLOCKED
  };

  const uint32_t INTERRUPT_TIMER = 1;
  const uint32_t INTERRUPT_IO = 2;
  const uint32_t INTERRUPT_NETWORK = 3;

  struct Process
  {
  int id;
  int state;
  int priority;
  };

  struct VirtualMemory
  {
  int page_size;
  int num_pages;
  int *pages;
  };

  class Kernel
  {
  std::vector<Process> processes;
  VirtualMemory memory;

  public:
  Kernel()
  {
  processes.reserve(10);
  memory.page_size = 4096;
  memory.num_pages = 1024;
  memory.pages = new int[memory.num_pages];

  // Initialize other components...
  }

  void create_process(int id, int priority)
  {
  processes.emplace_back(Process{id, 0, priority});

  // Additional logic for process creation...
  }

  void schedule_process(Process *process)
  {
  // Implement your scheduling algorithm here.
  // For example, a simple round-robin scheduler:

  Process *next_process = nullptr;

  for (Process &p : processes)
  {
  if (p.state == READY)
  {
  next_process = &p;
  break;
  }
  }

  if (next_process != nullptr)
  {
  schedule_process(next_process);
  }

  // Set the process state to RUNNING.
  process->state = RUNNING;
  }

  uint32_t get_interrupt_type()
  {
  // Placeholder implementation.
  // You should replace this with your actual logic.
  return INTERRUPT_TIMER;
  }

  void handle_interrupt()
  {
  uint32_t interrupt_type = get_interrupt_type();

  // Handle different interrupt types...
  switch (interrupt_type)
  {
  case INTERRUPT_TIMER:
  // Handle timer interrupt...
  break;
  case INTERRUPT_IO:
  // Handle I/O interrupt...
  break;
  case INTERRUPT_NETWORK:
  // Handle network interrupt...
  break;
  default:
  // Handle other cases...
  break;
  }
  }

  int main()
  {
  Kernel kernel;

  // Your main program logic...

  return 0;
  }
  };

  int main()
  {
  // Instantiate the Kernel and start your program.
  Kernel myKernel;

  // Your main program logic...

  return 0;
  }
  کسی میتونه این کد را به زبان اسمبلی برگردونه؟

قوانین ایجاد تاپیک در تالار

 • شما نمی توانید تاپیک جدید ایجاد کنید
 • شما نمی توانید به تاپیک ها پاسخ دهید
 • شما نمی توانید ضمیمه ارسال کنید
 • شما نمی توانید پاسخ هایتان را ویرایش کنید
 •