سلام
دوستان من یه master page دارم و یه default.aspx که مرتبط هست با master page من.
می خوام از توی contentplaceholder در default.aspx از طریق iframe صفحه ی default2.aspx را نمایش بدم که نمیشه .راه حل چیه؟
کد من به این صورته:
<asp:content contentplaceholder="c1" id="c" runat="server">
<iframe src="default2.aspx" runat="server" id="i1"/>
</asp:content>