ميشه لطفا مراحل گزارش گيري را برام مرحله به مرحله بنويسيد