چطوري ميشه عرض (اندازه) يک متن محاسبه کرد؟
البته يک راهشو ميدونم که از طريق Graphics ميشه ولي اون دقيق نميده
ممنون ميشم کسي کمک کنه.