این کد به شما نشون میده که چطور اندازه فونت صفحه را تغییر دهید
همان View -> Text Size Menu در IE


 1. Private Sub Command1_Click() ' Smallest Button
 2. On Error Resume Next
 3. WebBrowser1.ExecWB OLECMDID_ZOOM, OLECMDEXECOPT_DONTPROMPTUSER, CLng(0), vbNull
 4. End Sub
 5. Private Sub Command2_Click() 'Small Button
 6. On Error Resume Next
 7. WebBrowser1.ExecWB OLECMDID_ZOOM, OLECMDEXECOPT_DONTPROMPTUSER, CLng(1), vbNull
 8. End Sub
 9. Private Sub Command3_Click() 'Medium Button
 10. On Error Resume Next
 11. WebBrowser1.ExecWB OLECMDID_ZOOM, OLECMDEXECOPT_DONTPROMPTUSER, CLng(2), vbNull
 12. End Sub
 13. Private Sub Command4_Click() 'Large Button
 14. On Error Resume Next
 15. WebBrowser1.ExecWB OLECMDID_ZOOM, OLECMDEXECOPT_DONTPROMPTUSER, CLng(3), vbNull
 16. End Sub
 17. Private Sub Command5_Click() 'Largest Button
 18. On Error Resume Next
 19. WebBrowser1.ExecWB OLECMDID_ZOOM, OLECMDEXECOPT_DONTPROMPTUSER, CLng(4), vbNull
 20. End Sub
 21. Private Sub Form_Load()
 22. WebBrowser1.Navigate2 "www.google.com"
 23. End Sub