با سلام
نام درس هایی که در ارشد نرم افزار ارائه می شه چیست؟ منظورم 32 واحد درسی است.
نام درس هایی که در ارشد هوش ارائه می شه چیست؟ نمی دونم چند واحد درسی است.
نام درس هایی که در ارشد محاسبات و الگوریتم ارائه می شه چیست؟ نمی دونم چند واحد درسی است.
نام درس هایی که در ارشد معماری ارائه می شه چیست؟ نمی دونم چند واحد درسی است.