سلام . می خواستم از مدیران و کاربران عزیز تقاضای هر نوع کتاب یا تایپیکی رو در زمینه آموزش دریم ویور درخواست کنم .
درخواست می کنم .

Solong "


گشتم نبود ، نگرد نیست """""