با سلام
در سایت http://www.hivushop.com از jquery استفاده شده است و کنترل ها و بخشها پس از یک زمان بترتیب لوود میشوند.
کد های زیر مربوط به لوود شدن قسمتها و بخش های صفحه است:


<script src="index.aspx_files/jquery-1.js" type="text/javascript"></script>

<script src="index.aspx_files/jquery_003.js" type="text/javascript"></script>

<script src="index.aspx_files/jquery-ui-1.js" type="text/javascript"></script>

<script src="index.aspx_files/jquery_002.js" type="text/javascript"></script>

<script src="index.aspx_files/jquery.js" type="text/javascript"></script>

<script language="javascript" type="text/javascript">
$(window).load(function() {
$.easing.custom = function(x, t, b, c, d) {
var s = 1.70158; var p = 0; var a = c;
if (t == 0) return b; if ((t /= d) == 1) return b + c; if (!p) p = d * .3;
if (a < Math.abs(c)) { a = c; var s = p / 4; }
else var s = p / (2 * Math.PI) * Math.asin(c / a);
return a * Math.pow(2, -10 * t) * Math.sin((t * d - s) * (2 * Math.PI) / p) + c + b;
};
$("#top_pros").scrollable({ easing: 'custom',speed: 2000, next: '#GoNext', prev: '#GoPrev', size: 4,steps: 5, loop: true });
$("#best_pros").scrollable({ easing: 'custom', speed: 2000, next: '#GoNext2', prev: '#GoPrev2', size: 4, loop: true });
$(".treeview-red").treeview({ animated: "slow", collapsed: true, unique: true });
function loadeIT(path, loc) {
var obj = $(loc);
$.ajax({
type: "POST",
url: "loaders.aspx?path=" + path,
success:
function(msg) {
obj.html(msg).effect("highlight", {'color':'#f97141'},500);
},
error:
function(XMLHttpRequest, textStatus, errorThrown) {
obj.html("امكان اتصال به سرور در اين لحظه مقدور نيست. لطفا مجددا سعي كنيد.");
}
});
};
loadeIT("DateInfo", "#date_pos");
$(window).delay(500, function() {
loadeIT("TopAds", "#top_adss");
}).delay(800, function() {
loadeIT("HMenu", "#HMenu_pos");
}).delay(1100, function() {
loadeIT("navMenu", "#nav_menu_pos");
}).delay(1400, function() {
loadeIT("LeftAds", "#leftadd_pos");
}).delay(1700, function() {
loadeIT("RightAds", "#rightadd_pos");
}).delay(2000, function() {
loadeIT("stat", "#stat_pos");
});

$("#mid_page").delay(2300, function() { loadeIT("FirstPage", "#mid_page"); });

});
</script>لطفا یه توضیحی در مورد چگونگی ارتباط بین وقفه دریافت اطلاعات و دریافت اطلاعات سمت سرور (مثلا یک WebUserControl و فراخوانی ان توسط jquery) بدهید
آیا از ajax استفاده شده؟
با تشکر