کسی مقاله یا مطلب در باره Software Quality Assurance (تضمين كيفيت نرم افزار) که یکی از فعالیت های موجود در "فعالیت های چتری" هست، سراغ نداره؟(فارسی چون انگلیسیم اصلا خوب نیست)