تابعی به زبان c که جستجویی دودویی رو در بازه 4 انجام بده