برنامه زير به زبان VB نوشته شده است .
https://barnamenevis.org/showthread.php?t=229546
با اين خطش مشكل دارم !

Private CustomerData As New CustomerDataSet
Private taCust As New CustomerDataSetTableAdapters.CustomerTableAdapter
Private taManager As New CustomerDataSetTableAdapters.TableAdapterManager
.
.
.
Me.taCust.Fill(Me.CustomerData.Customer)
Me.taManager.CustomerTableAdapter = taCust

اين TableAdapterManager تو C#‎‎ چيه ؟
ضمنا مبدل زبان VB به سي شارپ را تست كردم !