نمایش نتایج 1 تا 8 از 8

نام تاپیک: تبدیل تاریخ میلادی به شمسی و بالعکس

 1. #1
  کاربر دائمی آواتار sasan_vm
  تاریخ عضویت
  بهمن 1381
  محل زندگی
  زاهدان
  پست
  494

  تبدیل تاریخ میلادی به شمسی و بالعکس

  سلام
  نوشتن این کد چند ساعت وقت گرفت، برای استفاده دوستان upload می کنم.
  موفق باشید.

  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  -- T-SQL Functions, Procedures for converting DATE from gregorian to solar and revers
  --
  -- Author:
  -- owner of sasan_vm@yahoo.com :), please send any bug to my email
  --
  -- OFFER TO:
  -- barnamenevis.org
  --
  -- USAGE:
  -- in all functions this strategy used
  -- @type is smallint
  -- @type=0 meaning solar date
  -- @type=1 meaning gregorian date
  --
  -- ToSolar @date : input datetime, output solar date as varchar(10)
  -- ToGregorian @date : input solar date varchar(10), output datetime
  -- SolarYear @date : input datetime , output solar year as smallint
  -- SolarMonth @date : input datetime , output solar month as smallint
  -- SolarDay @date : input datetime , output solar day as smallint
  --
  -- EXAMPLE:
  --
  -- declare @date datetime
  -- set @date = getdate()
  --
  -- exec dbo.ToGregorian '1389/5/1'
  -- exec dbo.ToSolar @date
  -- exec dbo.SolarYear @date
  -- exec dbo.SolarMonth @date
  -- exec dbo.SolarDay @date
  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  ---------------------------------------------------------------------------------------------

  CREATE FUNCTION [dbo].[LeapMonth] (@type SMALLINT)
  RETURNS SMALLINT AS
  BEGIN

  DECLARE @array VARCHAR(5)
  DECLARE @result SMALLINT

  SET @array = '12,02' -- esfand, february
  SET @result = CAST(SUBSTRING(@array, @type*2+@type+1, 2) AS SMALLINT)

  RETURN @result

  END
  GO


  CREATE FUNCTION [dbo].[DaysOfMonths] (@type SMALLINT, @month SMALLINT)
  RETURNS SMALLINT AS
  BEGIN

  DECLARE @array_s VARCHAR(38) -- shamsi month days
  DECLARE @array_g VARCHAR(38) -- gregorian month days
  DECLARE @result SMALLINT

  SET @array_s = '00,31,31,31,31,31,31,30,30,30,30,30,29'
  SET @array_g = '00,31,28,31,30,31,30,31,31,30,31,30,31'

  IF ( @type = 0 )
  SET @result = CAST(SUBSTRING(@array_s, @month*2+@month+1, 2) AS SMALLINT)
  ELSE
  SET @result = CAST(SUBSTRING(@array_g, @month*2+@month+1, 2) AS SMALLINT)


  RETURN @result

  END
  GO


  CREATE FUNCTION [dbo].[DaysToMonth] (@type SMALLINT, @month SMALLINT)
  RETURNS SMALLINT AS
  BEGIN

  DECLARE @array_s VARCHAR(55) -- shamsi month days
  DECLARE @array_g VARCHAR(55) -- gregorian month days
  DECLARE @result SMALLINT

  SET @array_s = '000,000,031,062,093,124,155,186,216,246,276,306,3 36,365'
  SET @array_g = '000,000,031,059,090,120,151,181,212,243,273,304,3 34,365'

  IF ( @type = 0 )
  SET @result = CAST(SUBSTRING(@array_s, @month*3+@month+1, 3) AS SMALLINT)
  ELSE
  SET @result = CAST(SUBSTRING(@array_g, @month*3+@month+1, 3) AS SMALLINT)


  RETURN @result

  END
  GO


  CREATE FUNCTION [dbo].[IsLeapYear] (@type SMALLINT, @year SMALLINT)
  RETURNS BIT AS
  BEGIN

  DECLARE @result BIT

  IF ( @type = 0 )
  BEGIN
  IF ( ((((@year + 38) * 31) % 128) <= 30) )
  SET @result = 1
  ELSE
  SET @result = 0
  END
  ELSE
  BEGIN
  IF ( ((@year%4) = 0) and (((@year%100) != 0) or ((@year%400) = 0)) )
  SET @result = 1
  ELSE
  SET @result = 0
  END

  RETURN @result

  END
  GO


  CREATE FUNCTION [dbo].[IsDateValid] (@type SMALLINT, @year SMALLINT, @month SMALLINT, @day SMALLINT)
  RETURNS BIT AS
  BEGIN

  DECLARE @result BIT

  IF ( (@year != 0) AND (@month >= 1) AND (@month <= 12) AND
  (@day >= 1) AND (@day <= dbo.DaysOfMonth(@type, @year, @month)) )
  SET @result = 1
  ELSE
  SET @result = 0

  RETURN @result

  END
  GO


  CREATE FUNCTION [dbo].[DaysOfMonth] (@type SMALLINT, @year SMALLINT, @month SMALLINT)
  RETURNS SMALLINT AS
  BEGIN

  DECLARE @result SMALLINT

  IF ( (@year != 0) AND (@month >= 1 AND @month <= 12) )
  BEGIN
  SET @result = dbo.DaysOfMonths(@type, @month)
  IF ( (@month = dbo.LeapMonth(@type)) AND (dbo.IsLeapYear(@type, @year)=1) )
  SET @result = @result+1
  END
  ELSE
  SET @result = 0


  RETURN @result

  END
  GO


  CREATE FUNCTION [dbo].[DaysToDate] (@type SMALLINT, @year SMALLINT, @month SMALLINT, @day SMALLINT)
  RETURNS SMALLINT AS
  BEGIN

  DECLARE @result SMALLINT

  IF ( dbo.IsDateValid(@type, @year, @month, @day) = 1)
  BEGIN
  SET @result = dbo.DaysToMonth(@type, @month) + @day
  IF ( (@month > dbo.LeapMonth(@type)) AND (dbo.IsLeapYear(@type, @year) = 1) )
  SET @result = @result+1
  END
  ELSE
  SET @result = 0

  RETURN @result

  END
  GO


  CREATE PROC [dbo].[DateOfDay] @type SMALLINT, @days SMALLINT, @year SMALLINT, @month SMALLINT OUTPUT, @day SMALLINT OUTPUT, @result BIT OUTPUT
  AS

  DECLARE @leapday SMALLINT
  DECLARE @m SMALLINT

  SET @leapday = 0
  SET @month = 0
  SET @day = 0
  SET @m = 2

  WHILE (@m <= 13)
  BEGIN
  IF ( (@m > dbo.LeapMonth(@type)) AND (dbo.IsLeapYear(@type, @year) = 1) )
  SET @leapday = 1
  IF ( @days <= (dbo.DaysToMonth(@type, @m) + @leapday) )
  BEGIN
  SET @month = @m - 1
  IF ( @month <= dbo.LeapMonth(@type) )
  SET @leapday = 0
  SET @day = @days - (dbo.DaysToMonth(@type, @month) + @leapday)
  BREAK
  END

  SET @m = @m+1
  END
  SET @result = dbo.IsDateValid(@type, @year, @month, @day)

  GO


  CREATE PROC [dbo].[GregorianToSolar] @year SMALLINT OUTPUT, @month SMALLINT OUTPUT, @day SMALLINT OUTPUT, @result BIT OUTPUT
  AS

  DECLARE @leapday SMALLINT
  DECLARE @days SMALLINT
  DECLARE @prevgregorianleap BIT

  IF ( dbo.IsDateValid(1, @year, @month, @day) = 1 )
  BEGIN
  SET @prevgregorianleap = dbo.IsLeapYear(1, @year-1)
  SET @days = dbo.DaysToDate(1, @year, @month, @day)
  SET @year = @year - 622
  IF ( dbo.IsLeapYear(0, @year) = 1 )
  SET @leapday = 1
  ELSE
  SET @leapday = 0
  IF ( (@prevgregorianleap = 1) AND (@leapday = 1) )
  SET @days = @days + 287
  ELSE
  SET @days = @days + 286
  IF ( @days > (365 + @leapday) )
  BEGIN
  SET @year = @year+1
  SET @days = @days - (365 + @leapday)
  END
  EXEC dbo.DateOfDay 0, @days, @year, @month OUT, @day OUT, @result OUT
  END
  ELSE
  SET @result = 0

  GO


  CREATE PROC [dbo].[SolarToGregorian] @year SMALLINT OUTPUT, @month SMALLINT OUTPUT, @day SMALLINT OUTPUT, @result BIT OUTPUT
  AS

  DECLARE @leapday SMALLINT
  DECLARE @days SMALLINT
  DECLARE @prevsolarleap BIT

  IF ( dbo.IsDateValid(0, @year, @month, @day) = 1 )
  BEGIN
  SET @prevsolarleap= dbo.IsLeapYear(0, @year-1)
  SET @days = dbo.DaysToDate(0, @year, @month, @day)
  SET @year = @year + 621
  IF ( dbo.IsLeapYear(1, @year) = 1 )
  SET @leapday = 1
  ELSE
  SET @leapday = 0
  IF ( (@prevsolarleap = 1) AND (@leapday = 1) )
  SET @days = @days + 80
  ELSE
  SET @days = @days + 79
  IF ( @days > (365 + @leapday) )
  BEGIN
  SET @year = @year+1
  SET @days = @days - (365 + @leapday)
  END
  EXEC dbo.DateOfDay 1, @days, @year, @month OUT, @day OUT, @result OUT
  END
  ELSE
  SET @result = 0

  GO


  CREATE PROC [dbo].[ToSolar] @date DATETIME
  AS

  DECLARE @result VARCHAR(10)
  DECLARE @year SMALLINT
  DECLARE @month SMALLINT
  DECLARE @day SMALLINT
  DECLARE @flag BIT

  SET @year = DATEPART(yyyy, @date)
  SET @month = DATEPART(mm, @date)
  SET @day = DATEPART(dd, @date)

  EXEC dbo.GregorianToSolar @year OUT, @month OUT, @day OUT, @flag OUT
  IF ( @flag = 1 )
  SET @result = CAST(@year AS VARCHAR) + '/' + CAST(@month AS VARCHAR) + '/' + CAST(@day AS VARCHAR)
  ELSE
  SET @result = 'ERROR'

  SELECT @result

  GO


  CREATE PROC [dbo].[ToGregorian] @date VARCHAR (10)
  AS

  DECLARE @result DATETIME
  DECLARE @temp VARCHAR(10)
  DECLARE @year SMALLINT
  DECLARE @month SMALLINT
  DECLARE @day SMALLINT
  DECLARE @pos1 SMALLINT
  DECLARE @pos2 SMALLINT
  DECLARE @flag BIT

  SET @pos1 = CHARINDEX('/', @date)
  SET @pos2 = CHARINDEX('/', @date, @pos1+1)
  SET @year = CAST(LEFT(@date, @pos1-1) AS SMALLINT)
  SET @month = CAST(SUBSTRING(@date, @pos1+1, @pos2-@pos1-1) AS SMALLINT)
  SET @day = CAST(SUBSTRING(@date, @pos2+1, LEN(@date)-@pos2) AS SMALLINT)

  EXEC dbo.SolarToGregorian @year OUT, @month OUT, @day OUT, @flag OUT
  IF ( @flag = 1 )
  SET @temp = CAST(@year AS VARCHAR) + '/' + CAST(@month AS VARCHAR) + '/' + CAST(@day AS VARCHAR)
  ELSE
  SET @temp = 'ERROR'

  SET @result = CAST(@temp AS DATETIME)
  SELECT @result

  GO


  CREATE PROC [dbo].[SolarYear] @date DATETIME
  AS

  DECLARE @result SMALLINT
  DECLARE @year SMALLINT
  DECLARE @month SMALLINT
  DECLARE @day SMALLINT
  DECLARE @flag BIT

  SET @year = DATEPART(yyyy, @date)
  SET @month = DATEPART(mm, @date)
  SET @day = DATEPART(dd, @date)

  EXEC dbo.GregorianToSolar @year OUT, @month OUT, @day OUT, @flag OUT
  IF ( @flag = 1 )
  SET @result = @year
  ELSE
  SET @result = 0

  SELECT @result

  GO


  CREATE PROC [dbo].[SolarMonth] @date DATETIME
  AS

  DECLARE @result SMALLINT
  DECLARE @year SMALLINT
  DECLARE @month SMALLINT
  DECLARE @day SMALLINT
  DECLARE @flag BIT

  SET @year = DATEPART(yyyy, @date)
  SET @month = DATEPART(mm, @date)
  SET @day = DATEPART(dd, @date)

  EXEC dbo.GregorianToSolar @year OUT, @month OUT, @day OUT, @flag OUT
  IF ( @flag = 1 )
  SET @result = @month
  ELSE
  SET @result = 0

  SELECT @result

  GO


  CREATE PROC [dbo].[SolarDay] @date DATETIME
  AS

  DECLARE @result SMALLINT
  DECLARE @year SMALLINT
  DECLARE @month SMALLINT
  DECLARE @day SMALLINT
  DECLARE @flag BIT

  SET @year = DATEPART(yyyy, @date)
  SET @month = DATEPART(mm, @date)
  SET @day = DATEPART(dd, @date)

  EXEC dbo.GregorianToSolar @year OUT, @month OUT, @day OUT, @flag OUT
  IF ( @flag = 1 )
  SET @result = @day
  ELSE
  SET @result = 0

  SELECT @result

  GO

 2. #2
  کاربر دائمی آواتار sasan_vm
  تاریخ عضویت
  بهمن 1381
  محل زندگی
  زاهدان
  پست
  494

  نقل قول: تبدیل تاریخ میلادی به شمسی و بالعکس

  در این نسخه procedure ها کلا حذف و به function تبدیل شده اند که بتوان در query ها و توابع از آن استفاده کرد:

  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  -- T-SQL Functions for converting DATE from gregorian to solar and revers
  --
  -- Author:
  -- owner of sasan_vm@yahoo.com :), please send any bug to my email
  --
  -- OFFER TO:
  -- barnamenevis.org
  --
  -- USAGE:
  -- in all functions this strategy used
  -- @type is smallint
  -- @type=0 meaning solar date
  -- @type=1 meaning gregorian date
  --
  -- ToSolar ( @date ) : input datetime, output solar date as varchar(10)
  -- ToGregorian ( @date ) : input solar date varchar(10), output datetime
  -- SolarYear ( @date ) : input datetime , output solar year as smallint
  -- SolarMonth ( @date ) : input datetime , output solar month as smallint
  -- SolarDay ( @date ) : input datetime , output solar day as smallint
  --
  -- EXAMPLE:
  --
  -- select dbo.ToGregorian( '1389/5/1' )
  -- select dbo.ToSolar( getdate() )
  -- select dbo.SolarYear( getdate() )
  -- select dbo.SolarMonth( getdate() )
  -- select dbo.SolarDay( getdate() )
  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  CREATE FUNCTION [dbo].[LeapMonth] (@type SMALLINT)
  RETURNS SMALLINT AS
  BEGIN
  DECLARE @array VARCHAR(5)
  DECLARE @result SMALLINT
  SET @array = '12,02' -- esfand, february
  SET @result = CAST(SUBSTRING(@array, @type*2+@type+1, 2) AS SMALLINT)
  RETURN @result
  END
  GO

  CREATE FUNCTION [dbo].[DaysOfMonths] (@type SMALLINT, @month SMALLINT)
  RETURNS SMALLINT AS
  BEGIN
  DECLARE @array_s VARCHAR(38) -- shamsi month days
  DECLARE @array_g VARCHAR(38) -- gregorian month days
  DECLARE @result SMALLINT
  SET @array_s = '00,31,31,31,31,31,31,30,30,30,30,30,29'
  SET @array_g = '00,31,28,31,30,31,30,31,31,30,31,30,31'
  IF ( @type = 0 )
  SET @result = CAST(SUBSTRING(@array_s, @month*2+@month+1, 2) AS SMALLINT)
  ELSE
  SET @result = CAST(SUBSTRING(@array_g, @month*2+@month+1, 2) AS SMALLINT)

  RETURN @result
  END
  GO

  CREATE FUNCTION [dbo].[DaysToMonth] (@type SMALLINT, @month SMALLINT)
  RETURNS SMALLINT AS
  BEGIN
  DECLARE @array_s VARCHAR(55) -- shamsi month days
  DECLARE @array_g VARCHAR(55) -- gregorian month days
  DECLARE @result SMALLINT
  SET @array_s = '000,000,031,062,093,124,155,186,216,246,276,306,3 36,365'
  SET @array_g = '000,000,031,059,090,120,151,181,212,243,273,304,3 34,365'
  IF ( @type = 0 )
  SET @result = CAST(SUBSTRING(@array_s, @month*3+@month+1, 3) AS SMALLINT)
  ELSE
  SET @result = CAST(SUBSTRING(@array_g, @month*3+@month+1, 3) AS SMALLINT)

  RETURN @result
  END
  GO

  CREATE FUNCTION [dbo].[IsLeapYear] (@type SMALLINT, @year SMALLINT)
  RETURNS BIT AS
  BEGIN
  DECLARE @result BIT
  IF ( @type = 0 )
  BEGIN
  IF ( ((((@year + 38) * 31) % 128) <= 30) )
  SET @result = 1
  ELSE
  SET @result = 0
  END
  ELSE
  BEGIN
  IF ( ((@year%4) = 0) and (((@year%100) != 0) or ((@year%400) = 0)) )
  SET @result = 1
  ELSE
  SET @result = 0
  END
  RETURN @result
  END
  GO

  CREATE FUNCTION [dbo].[IsDateValid] (@type SMALLINT, @year SMALLINT, @month SMALLINT, @day SMALLINT)
  RETURNS BIT AS
  BEGIN
  DECLARE @result BIT
  IF ( (@year != 0) AND (@month >= 1) AND (@month <= 12) AND
  (@day >= 1) AND (@day <= dbo.DaysOfMonth(@type, @year, @month)) )
  SET @result = 1
  ELSE
  SET @result = 0
  RETURN @result
  END
  GO

  CREATE FUNCTION [dbo].[DaysOfMonth] (@type SMALLINT, @year SMALLINT, @month SMALLINT)
  RETURNS SMALLINT AS
  BEGIN
  DECLARE @result SMALLINT
  IF ( (@year != 0) AND (@month >= 1 AND @month <= 12) )
  BEGIN
  SET @result = dbo.DaysOfMonths(@type, @month)
  IF ( (@month = dbo.LeapMonth(@type)) AND (dbo.IsLeapYear(@type, @year)=1) )
  SET @result = @result+1
  END
  ELSE
  SET @result = 0

  RETURN @result
  END
  GO

  CREATE FUNCTION [dbo].[DaysToDate] (@type SMALLINT, @year SMALLINT, @month SMALLINT, @day SMALLINT)
  RETURNS SMALLINT AS
  BEGIN
  DECLARE @result SMALLINT
  IF ( dbo.IsDateValid(@type, @year, @month, @day) = 1)
  BEGIN
  SET @result = dbo.DaysToMonth(@type, @month) + @day
  IF ( (@month > dbo.LeapMonth(@type)) AND (dbo.IsLeapYear(@type, @year) = 1) )
  SET @result = @result+1
  END
  ELSE
  SET @result = 0
  RETURN @result
  END
  GO

  CREATE FUNCTION [dbo].[GregorianToSolar] (@year SMALLINT, @month SMALLINT, @day SMALLINT)
  RETURNS VARCHAR(10) AS
  BEGIN
  DECLARE @result VARCHAR(10)
  DECLARE @leapday SMALLINT
  DECLARE @days SMALLINT
  DECLARE @prevgregorianleap BIT
  SET @result = 'ERROR'
  IF ( dbo.IsDateValid(1, @year, @month, @day) = 1 )
  BEGIN
  SET @prevgregorianleap = dbo.IsLeapYear(1, @year-1)
  SET @days = dbo.DaysToDate(1, @year, @month, @day)
  SET @year = @year - 622
  IF ( dbo.IsLeapYear(0, @year) = 1 )
  SET @leapday = 1
  ELSE
  SET @leapday = 0
  IF ( (@prevgregorianleap = 1) AND (@leapday = 1) )
  SET @days = @days + 287
  ELSE
  SET @days = @days + 286
  IF ( @days > (365 + @leapday) )
  BEGIN
  SET @year = @year+1
  SET @days = @days - (365 + @leapday)
  END
  --
  -- EXEC dbo.DateOfDay 0, @days, @year, @month OUT, @day OUT, @result OUT
  -- insert procedure body for converting procedure to function, for using in query
  DECLARE @type SMALLINT
  DECLARE @m SMALLINT
  SET @type = 0
  SET @leapday = 0
  SET @month = 0
  SET @day = 0
  SET @m = 2
  WHILE (@m <= 13)
  BEGIN
  IF ( (@m > dbo.LeapMonth(@type)) AND (dbo.IsLeapYear(@type, @year) = 1) )
  SET @leapday = 1
  IF ( @days <= (dbo.DaysToMonth(@type, @m) + @leapday) )
  BEGIN
  SET @month = @m - 1
  IF ( @month <= dbo.LeapMonth(@type) )
  SET @leapday = 0
  SET @day = @days - (dbo.DaysToMonth(@type, @month) + @leapday)
  BREAK
  END
  SET @m = @m+1
  END
  IF ( dbo.IsDateValid(@type, @year, @month, @day) = 1 )
  SET @result = CAST(@year AS VARCHAR) + '/' + CAST(@month AS VARCHAR) + '/' + CAST(@day AS VARCHAR)
  -- End procedure
  --
  END
  RETURN @result
  END
  GO

  CREATE FUNCTION [dbo].[SolarToGregorian] (@year SMALLINT, @month SMALLINT, @day SMALLINT)
  RETURNS DATETIME AS
  BEGIN
  DECLARE @result DATETIME
  DECLARE @leapday SMALLINT
  DECLARE @days SMALLINT
  DECLARE @prevsolarleap BIT
  SET @result = 0 -- Jan 1 1900 12:00AM
  IF ( dbo.IsDateValid(0, @year, @month, @day) = 1 )
  BEGIN
  SET @prevsolarleap= dbo.IsLeapYear(0, @year-1)
  SET @days = dbo.DaysToDate(0, @year, @month, @day)
  SET @year = @year + 621
  IF ( dbo.IsLeapYear(1, @year) = 1 )
  SET @leapday = 1
  ELSE
  SET @leapday = 0
  IF ( (@prevsolarleap = 1) AND (@leapday = 1) )
  SET @days = @days + 80
  ELSE
  SET @days = @days + 79
  IF ( @days > (365 + @leapday) )
  BEGIN
  SET @year = @year+1
  SET @days = @days - (365 + @leapday)
  END
  -- EXEC dbo.DateOfDay 1, @days, @year, @month OUT, @day OUT, @result OUT
  -- insert procedure body for converting procedure to function, for using in query
  DECLARE @type SMALLINT
  DECLARE @temp VARCHAR(10)
  DECLARE @m SMALLINT
  SET @type = 1
  SET @leapday = 0
  SET @month = 0
  SET @day = 0
  SET @m = 2
  WHILE (@m <= 13)
  BEGIN
  IF ( (@m > dbo.LeapMonth(@type)) AND (dbo.IsLeapYear(@type, @year) = 1) )
  SET @leapday = 1
  IF ( @days <= (dbo.DaysToMonth(@type, @m) + @leapday) )
  BEGIN
  SET @month = @m - 1
  IF ( @month <= dbo.LeapMonth(@type) )
  SET @leapday = 0
  SET @day = @days - (dbo.DaysToMonth(@type, @month) + @leapday)
  BREAK
  END
  SET @m = @m+1
  END
  IF ( dbo.IsDateValid(@type, @year, @month, @day) = 1 )
  BEGIN
  SET @temp = CAST(@year AS VARCHAR) + '/' + CAST(@month AS VARCHAR) + '/' + CAST(@day AS VARCHAR)
  SET @result = CAST(@temp AS DATETIME)
  END
  -- End procedure
  --
  END
  RETURN @result
  END
  GO

  CREATE FUNCTION [dbo].[ToSolar] (@date DATETIME)
  RETURNS VARCHAR(10) AS
  BEGIN
  DECLARE @result VARCHAR(10)
  DECLARE @year SMALLINT
  DECLARE @month SMALLINT
  DECLARE @day SMALLINT
  DECLARE @flag BIT
  SET @year = DATEPART(yyyy, @date)
  SET @month = DATEPART(mm, @date)
  SET @day = DATEPART(dd, @date)
  RETURN dbo.GregorianToSolar (@year, @month, @day)
  END
  GO

  CREATE FUNCTION [dbo].[ToGregorian] (@date VARCHAR (10))
  RETURNS DATETIME AS
  BEGIN
  DECLARE @year SMALLINT
  DECLARE @month SMALLINT
  DECLARE @day SMALLINT
  DECLARE @pos1 SMALLINT
  DECLARE @pos2 SMALLINT
  SET @pos1 = CHARINDEX('/', @date)
  SET @pos2 = CHARINDEX('/', @date, @pos1+1)
  SET @year = CAST(LEFT(@date, @pos1-1) AS SMALLINT)
  SET @month = CAST(SUBSTRING(@date, @pos1+1, @pos2-@pos1-1) AS SMALLINT)
  SET @day = CAST(SUBSTRING(@date, @pos2+1, LEN(@date)-@pos2) AS SMALLINT)
  RETURN dbo.SolarToGregorian (@year, @month, @day)
  END
  GO

  CREATE FUNCTION [dbo].[SolarYear] (@date DATETIME)
  RETURNS SMALLINT AS
  BEGIN
  DECLARE @result SMALLINT
  DECLARE @year SMALLINT
  DECLARE @month SMALLINT
  DECLARE @day SMALLINT
  DECLARE @temp VARCHAR (10)
  DECLARE @pos1 SMALLINT
  SET @result = 0
  SET @year = DATEPART(yyyy, @date)
  SET @month = DATEPART(mm, @date)
  SET @day = DATEPART(dd, @date)
  SET @temp = dbo.GregorianToSolar (@year, @month, @day)
  IF ( @temp != 'ERROR' )
  BEGIN
  SET @pos1 = CHARINDEX('/', @temp)
  SET @result = CAST(LEFT(@temp, @pos1-1) AS SMALLINT)
  END
  RETURN @result
  END
  GO

  CREATE FUNCTION [dbo].[SolarMonth] (@date DATETIME)
  RETURNS SMALLINT AS
  BEGIN
  DECLARE @result SMALLINT
  DECLARE @year SMALLINT
  DECLARE @month SMALLINT
  DECLARE @day SMALLINT
  DECLARE @flag BIT
  DECLARE @temp VARCHAR (10)
  DECLARE @pos1 SMALLINT
  DECLARE @pos2 SMALLINT
  SET @result = 0
  SET @year = DATEPART(yyyy, @date)
  SET @month = DATEPART(mm, @date)
  SET @day = DATEPART(dd, @date)
  SET @temp = dbo.GregorianToSolar (@year, @month, @day)
  IF ( @temp != 'ERROR' )
  BEGIN
  SET @pos1 = CHARINDEX('/', @temp)
  SET @pos2 = CHARINDEX('/', @temp, @pos1+1)
  SET @result = CAST(SUBSTRING(@temp, @pos1+1, @pos2-@pos1-1) AS SMALLINT)
  END
  RETURN @result
  END
  GO

  CREATE FUNCTION [dbo].[SolarDay] (@date DATETIME)
  RETURNS SMALLINT AS
  BEGIN
  DECLARE @result SMALLINT
  DECLARE @year SMALLINT
  DECLARE @month SMALLINT
  DECLARE @day SMALLINT
  DECLARE @flag BIT
  DECLARE @temp VARCHAR (10)
  DECLARE @pos1 SMALLINT
  DECLARE @pos2 SMALLINT
  SET @result = 0
  SET @year = DATEPART(yyyy, @date)
  SET @month = DATEPART(mm, @date)
  SET @day = DATEPART(dd, @date)
  SET @temp = dbo.GregorianToSolar (@year, @month, @day)
  IF ( @temp != 'ERROR' )
  BEGIN
  SET @pos1 = CHARINDEX('/', @temp)
  SET @pos2 = CHARINDEX('/', @temp, @pos1+1)
  SET @result = CAST(SUBSTRING(@temp, @pos2+1, LEN(@temp)-@pos2) AS SMALLINT)
  END
  RETURN @result
  END
  GO

 3. #3

  نقل قول: تبدیل تاریخ میلادی به شمسی و بالعکس

  نقل قول نوشته شده توسط sasan_vm مشاهده تاپیک
  در این نسخه procedure ها کلا حذف و به function تبدیل شده اند که بتوان در query ها و توابع از آن استفاده کرد:

  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  -- T-SQL Functions for converting DATE from gregorian to solar and revers
  --
  -- Author:
  -- owner of sasan_vm@yahoo.com :), please send any bug to my email
  --
  -- OFFER TO:
  -- barnamenevis.org
  --
  -- USAGE:
  -- in all functions this strategy used
  -- @type is smallint
  -- @type=0 meaning solar date
  -- @type=1 meaning gregorian date
  --
  -- ToSolar ( @date ) : input datetime, output solar date as varchar(10)
  -- ToGregorian ( @date ) : input solar date varchar(10), output datetime
  -- SolarYear ( @date ) : input datetime , output solar year as smallint
  -- SolarMonth ( @date ) : input datetime , output solar month as smallint
  -- SolarDay ( @date ) : input datetime , output solar day as smallint
  --
  -- EXAMPLE:
  --
  -- select dbo.ToGregorian( '1389/5/1' )
  -- select dbo.ToSolar( getdate() )
  -- select dbo.SolarYear( getdate() )
  -- select dbo.SolarMonth( getdate() )
  -- select dbo.SolarDay( getdate() )
  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  CREATE FUNCTION [dbo].[LeapMonth] (@type SMALLINT)
  RETURNS SMALLINT AS
  BEGIN
  DECLARE @array VARCHAR(5)
  DECLARE @result SMALLINT
  SET @array = '12,02' -- esfand, february
  SET @result = CAST(SUBSTRING(@array, @type*2+@type+1, 2) AS SMALLINT)
  RETURN @result
  END
  GO

  CREATE FUNCTION [dbo].[DaysOfMonths] (@type SMALLINT, @month SMALLINT)
  RETURNS SMALLINT AS
  BEGIN
  DECLARE @array_s VARCHAR(38) -- shamsi month days
  DECLARE @array_g VARCHAR(38) -- gregorian month days
  DECLARE @result SMALLINT
  SET @array_s = '00,31,31,31,31,31,31,30,30,30,30,30,29'
  SET @array_g = '00,31,28,31,30,31,30,31,31,30,31,30,31'
  IF ( @type = 0 )
  SET @result = CAST(SUBSTRING(@array_s, @month*2+@month+1, 2) AS SMALLINT)
  ELSE
  SET @result = CAST(SUBSTRING(@array_g, @month*2+@month+1, 2) AS SMALLINT)

  RETURN @result
  END
  GO

  CREATE FUNCTION [dbo].[DaysToMonth] (@type SMALLINT, @month SMALLINT)
  RETURNS SMALLINT AS
  BEGIN
  DECLARE @array_s VARCHAR(55) -- shamsi month days
  DECLARE @array_g VARCHAR(55) -- gregorian month days
  DECLARE @result SMALLINT
  SET @array_s = '000,000,031,062,093,124,155,186,216,246,276,306,3 36,365'
  SET @array_g = '000,000,031,059,090,120,151,181,212,243,273,304,3 34,365'
  IF ( @type = 0 )
  SET @result = CAST(SUBSTRING(@array_s, @month*3+@month+1, 3) AS SMALLINT)
  ELSE
  SET @result = CAST(SUBSTRING(@array_g, @month*3+@month+1, 3) AS SMALLINT)

  RETURN @result
  END
  GO

  CREATE FUNCTION [dbo].[IsLeapYear] (@type SMALLINT, @year SMALLINT)
  RETURNS BIT AS
  BEGIN
  DECLARE @result BIT
  IF ( @type = 0 )
  BEGIN
  IF ( ((((@year + 38) * 31) % 128) <= 30) )
  SET @result = 1
  ELSE
  SET @result = 0
  END
  ELSE
  BEGIN
  IF ( ((@year%4) = 0) and (((@year%100) != 0) or ((@year%400) = 0)) )
  SET @result = 1
  ELSE
  SET @result = 0
  END
  RETURN @result
  END
  GO

  CREATE FUNCTION [dbo].[IsDateValid] (@type SMALLINT, @year SMALLINT, @month SMALLINT, @day SMALLINT)
  RETURNS BIT AS
  BEGIN
  DECLARE @result BIT
  IF ( (@year != 0) AND (@month >= 1) AND (@month <= 12) AND
  (@day >= 1) AND (@day <= dbo.DaysOfMonth(@type, @year, @month)) )
  SET @result = 1
  ELSE
  SET @result = 0
  RETURN @result
  END
  GO

  CREATE FUNCTION [dbo].[DaysOfMonth] (@type SMALLINT, @year SMALLINT, @month SMALLINT)
  RETURNS SMALLINT AS
  BEGIN
  DECLARE @result SMALLINT
  IF ( (@year != 0) AND (@month >= 1 AND @month <= 12) )
  BEGIN
  SET @result = dbo.DaysOfMonths(@type, @month)
  IF ( (@month = dbo.LeapMonth(@type)) AND (dbo.IsLeapYear(@type, @year)=1) )
  SET @result = @result+1
  END
  ELSE
  SET @result = 0

  RETURN @result
  END
  GO

  CREATE FUNCTION [dbo].[DaysToDate] (@type SMALLINT, @year SMALLINT, @month SMALLINT, @day SMALLINT)
  RETURNS SMALLINT AS
  BEGIN
  DECLARE @result SMALLINT
  IF ( dbo.IsDateValid(@type, @year, @month, @day) = 1)
  BEGIN
  SET @result = dbo.DaysToMonth(@type, @month) + @day
  IF ( (@month > dbo.LeapMonth(@type)) AND (dbo.IsLeapYear(@type, @year) = 1) )
  SET @result = @result+1
  END
  ELSE
  SET @result = 0
  RETURN @result
  END
  GO

  CREATE FUNCTION [dbo].[GregorianToSolar] (@year SMALLINT, @month SMALLINT, @day SMALLINT)
  RETURNS VARCHAR(10) AS
  BEGIN
  DECLARE @result VARCHAR(10)
  DECLARE @leapday SMALLINT
  DECLARE @days SMALLINT
  DECLARE @prevgregorianleap BIT
  SET @result = 'ERROR'
  IF ( dbo.IsDateValid(1, @year, @month, @day) = 1 )
  BEGIN
  SET @prevgregorianleap = dbo.IsLeapYear(1, @year-1)
  SET @days = dbo.DaysToDate(1, @year, @month, @day)
  SET @year = @year - 622
  IF ( dbo.IsLeapYear(0, @year) = 1 )
  SET @leapday = 1
  ELSE
  SET @leapday = 0
  IF ( (@prevgregorianleap = 1) AND (@leapday = 1) )
  SET @days = @days + 287
  ELSE
  SET @days = @days + 286
  IF ( @days > (365 + @leapday) )
  BEGIN
  SET @year = @year+1
  SET @days = @days - (365 + @leapday)
  END
  --
  -- EXEC dbo.DateOfDay 0, @days, @year, @month OUT, @day OUT, @result OUT
  -- insert procedure body for converting procedure to function, for using in query
  DECLARE @type SMALLINT
  DECLARE @m SMALLINT
  SET @type = 0
  SET @leapday = 0
  SET @month = 0
  SET @day = 0
  SET @m = 2
  WHILE (@m <= 13)
  BEGIN
  IF ( (@m > dbo.LeapMonth(@type)) AND (dbo.IsLeapYear(@type, @year) = 1) )
  SET @leapday = 1
  IF ( @days <= (dbo.DaysToMonth(@type, @m) + @leapday) )
  BEGIN
  SET @month = @m - 1
  IF ( @month <= dbo.LeapMonth(@type) )
  SET @leapday = 0
  SET @day = @days - (dbo.DaysToMonth(@type, @month) + @leapday)
  BREAK
  END
  SET @m = @m+1
  END
  IF ( dbo.IsDateValid(@type, @year, @month, @day) = 1 )
  SET @result = CAST(@year AS VARCHAR) + '/' + CAST(@month AS VARCHAR) + '/' + CAST(@day AS VARCHAR)
  -- End procedure
  --
  END
  RETURN @result
  END
  GO

  CREATE FUNCTION [dbo].[SolarToGregorian] (@year SMALLINT, @month SMALLINT, @day SMALLINT)
  RETURNS DATETIME AS
  BEGIN
  DECLARE @result DATETIME
  DECLARE @leapday SMALLINT
  DECLARE @days SMALLINT
  DECLARE @prevsolarleap BIT
  SET @result = 0 -- Jan 1 1900 12:00AM
  IF ( dbo.IsDateValid(0, @year, @month, @day) = 1 )
  BEGIN
  SET @prevsolarleap= dbo.IsLeapYear(0, @year-1)
  SET @days = dbo.DaysToDate(0, @year, @month, @day)
  SET @year = @year + 621
  IF ( dbo.IsLeapYear(1, @year) = 1 )
  SET @leapday = 1
  ELSE
  SET @leapday = 0
  IF ( (@prevsolarleap = 1) AND (@leapday = 1) )
  SET @days = @days + 80
  ELSE
  SET @days = @days + 79
  IF ( @days > (365 + @leapday) )
  BEGIN
  SET @year = @year+1
  SET @days = @days - (365 + @leapday)
  END
  -- EXEC dbo.DateOfDay 1, @days, @year, @month OUT, @day OUT, @result OUT
  -- insert procedure body for converting procedure to function, for using in query
  DECLARE @type SMALLINT
  DECLARE @temp VARCHAR(10)
  DECLARE @m SMALLINT
  SET @type = 1
  SET @leapday = 0
  SET @month = 0
  SET @day = 0
  SET @m = 2
  WHILE (@m <= 13)
  BEGIN
  IF ( (@m > dbo.LeapMonth(@type)) AND (dbo.IsLeapYear(@type, @year) = 1) )
  SET @leapday = 1
  IF ( @days <= (dbo.DaysToMonth(@type, @m) + @leapday) )
  BEGIN
  SET @month = @m - 1
  IF ( @month <= dbo.LeapMonth(@type) )
  SET @leapday = 0
  SET @day = @days - (dbo.DaysToMonth(@type, @month) + @leapday)
  BREAK
  END
  SET @m = @m+1
  END
  IF ( dbo.IsDateValid(@type, @year, @month, @day) = 1 )
  BEGIN
  SET @temp = CAST(@year AS VARCHAR) + '/' + CAST(@month AS VARCHAR) + '/' + CAST(@day AS VARCHAR)
  SET @result = CAST(@temp AS DATETIME)
  END
  -- End procedure
  --
  END
  RETURN @result
  END
  GO

  CREATE FUNCTION [dbo].[ToSolar] (@date DATETIME)
  RETURNS VARCHAR(10) AS
  BEGIN
  DECLARE @result VARCHAR(10)
  DECLARE @year SMALLINT
  DECLARE @month SMALLINT
  DECLARE @day SMALLINT
  DECLARE @flag BIT
  SET @year = DATEPART(yyyy, @date)
  SET @month = DATEPART(mm, @date)
  SET @day = DATEPART(dd, @date)
  RETURN dbo.GregorianToSolar (@year, @month, @day)
  END
  GO

  CREATE FUNCTION [dbo].[ToGregorian] (@date VARCHAR (10))
  RETURNS DATETIME AS
  BEGIN
  DECLARE @year SMALLINT
  DECLARE @month SMALLINT
  DECLARE @day SMALLINT
  DECLARE @pos1 SMALLINT
  DECLARE @pos2 SMALLINT
  SET @pos1 = CHARINDEX('/', @date)
  SET @pos2 = CHARINDEX('/', @date, @pos1+1)
  SET @year = CAST(LEFT(@date, @pos1-1) AS SMALLINT)
  SET @month = CAST(SUBSTRING(@date, @pos1+1, @pos2-@pos1-1) AS SMALLINT)
  SET @day = CAST(SUBSTRING(@date, @pos2+1, LEN(@date)-@pos2) AS SMALLINT)
  RETURN dbo.SolarToGregorian (@year, @month, @day)
  END
  GO

  CREATE FUNCTION [dbo].[SolarYear] (@date DATETIME)
  RETURNS SMALLINT AS
  BEGIN
  DECLARE @result SMALLINT
  DECLARE @year SMALLINT
  DECLARE @month SMALLINT
  DECLARE @day SMALLINT
  DECLARE @temp VARCHAR (10)
  DECLARE @pos1 SMALLINT
  SET @result = 0
  SET @year = DATEPART(yyyy, @date)
  SET @month = DATEPART(mm, @date)
  SET @day = DATEPART(dd, @date)
  SET @temp = dbo.GregorianToSolar (@year, @month, @day)
  IF ( @temp != 'ERROR' )
  BEGIN
  SET @pos1 = CHARINDEX('/', @temp)
  SET @result = CAST(LEFT(@temp, @pos1-1) AS SMALLINT)
  END
  RETURN @result
  END
  GO

  CREATE FUNCTION [dbo].[SolarMonth] (@date DATETIME)
  RETURNS SMALLINT AS
  BEGIN
  DECLARE @result SMALLINT
  DECLARE @year SMALLINT
  DECLARE @month SMALLINT
  DECLARE @day SMALLINT
  DECLARE @flag BIT
  DECLARE @temp VARCHAR (10)
  DECLARE @pos1 SMALLINT
  DECLARE @pos2 SMALLINT
  SET @result = 0
  SET @year = DATEPART(yyyy, @date)
  SET @month = DATEPART(mm, @date)
  SET @day = DATEPART(dd, @date)
  SET @temp = dbo.GregorianToSolar (@year, @month, @day)
  IF ( @temp != 'ERROR' )
  BEGIN
  SET @pos1 = CHARINDEX('/', @temp)
  SET @pos2 = CHARINDEX('/', @temp, @pos1+1)
  SET @result = CAST(SUBSTRING(@temp, @pos1+1, @pos2-@pos1-1) AS SMALLINT)
  END
  RETURN @result
  END
  GO

  CREATE FUNCTION [dbo].[SolarDay] (@date DATETIME)
  RETURNS SMALLINT AS
  BEGIN
  DECLARE @result SMALLINT
  DECLARE @year SMALLINT
  DECLARE @month SMALLINT
  DECLARE @day SMALLINT
  DECLARE @flag BIT
  DECLARE @temp VARCHAR (10)
  DECLARE @pos1 SMALLINT
  DECLARE @pos2 SMALLINT
  SET @result = 0
  SET @year = DATEPART(yyyy, @date)
  SET @month = DATEPART(mm, @date)
  SET @day = DATEPART(dd, @date)
  SET @temp = dbo.GregorianToSolar (@year, @month, @day)
  IF ( @temp != 'ERROR' )
  BEGIN
  SET @pos1 = CHARINDEX('/', @temp)
  SET @pos2 = CHARINDEX('/', @temp, @pos1+1)
  SET @result = CAST(SUBSTRING(@temp, @pos2+1, LEN(@temp)-@pos2) AS SMALLINT)
  END
  RETURN @result
  END
  GO
  خوب چه طوربایداستفاده کرد
  ممنون

 4. #4
  کاربر دائمی آواتار sasan_vm
  تاریخ عضویت
  بهمن 1381
  محل زندگی
  زاهدان
  پست
  494

  نقل قول: تبدیل تاریخ میلادی به شمسی و بالعکس

  نقل قول نوشته شده توسط rahele83 مشاهده تاپیک
  خوب چه طوربایداستفاده کرد
  ممنون
  خیلی ساده است کدهای ارسالی را بر روی هر database ای که می خواهید در آن استفاده کنید 1 بار اجرا کنید (توسط Query Analyazer/Managment Studio) تا توابع مورد نیاز در database ایجاد شوند، راهنما را هم که در ابتدای کد گذاشتم.

  مثال انتخاب فیلد فرضی تاریخ (RegDate) و تبدیل آن از جدول فرضی MyTable:


  SELECT dbo.ToSolar(MyTable.[RegDate]) FROM [MyTable]

 5. #5

  نقل قول: تبدیل تاریخ میلادی به شمسی و بالعکس

  نقل قول نوشته شده توسط sasan_vm مشاهده تاپیک
  خیلی ساده است کدهای ارسالی را بر روی هر database ای که می خواهید در آن استفاده کنید 1 بار اجرا کنید (توسط Query Analyazer/Managment Studio) تا توابع مورد نیاز در database ایجاد شوند، راهنما را هم که در ابتدای کد گذاشتم.

  مثال انتخاب فیلد فرضی تاریخ (RegDate) و تبدیل آن از جدول فرضی MyTable:


  SELECT dbo.ToSolar(MyTable.[RegDate]) FROM [MyTable]
  ممنون دوست عزیز پیغام زیر مربوط به چیه؟
  'ToSolar' is not a recognized built-in function name.
  با تشکر

 6. #6

  نقل قول: تبدیل تاریخ میلادی به شمسی و بالعکس

  این پیغام به خاطر این هست که احتمالا تابع مربوطه رو شما نساختین.
  یکبار دیگه Script بالا رو اجرا کنید بعد از این Select استفاده کنید.

 7. #7

  نقل قول: تبدیل تاریخ میلادی به شمسی و بالعکس

  سلام
  ببخشید من از توابع شما استفاده کردم اما اگر بخواهم در همه جا تاریخ رو به صورت شمسی نمایش دهد باید برای تک تک فیلدهای موجود در جدول های مختلفی که دارم دستور بنویسم و همچنین چطوری در برنامه در همه زمان ها از این ها استفاده کنم ؟

 8. #8

  نقل قول: تبدیل تاریخ میلادی به شمسی و بالعکس

  دوستان سلام هیچ راه حلی به ذهنتون در این موردآخر نمی رسه؟


برچسب های این تاپیک

قوانین ایجاد تاپیک در تالار

 • شما نمی توانید تاپیک جدید ایجاد کنید
 • شما نمی توانید به تاپیک ها پاسخ دهید
 • شما نمی توانید ضمیمه ارسال کنید
 • شما نمی توانید پاسخ هایتان را ویرایش کنید
 •