نمایش نتایج 1 تا 2 از 2

نام تاپیک: مشکل با جستجو

 1. #1

  مشکل با جستجو

  سلام دوستان من از روی کتاب آقای هاشمیان دارم یاد می گیرم دیتابیس رو اما داخل یک پروژه تمامی موارد کار می کرد اما جستجو کار نمی کنه هنوز به دکمه های ویرایش و حذف و ... نرسیدم تا اینجایی که کار کردم کد رو می زارم ممنون می شم مشکل کار رو بگید چون با هر بار سرچ فقط موردی پیدا نشد رو می ده بعضی اوقات به یک خط کد گیر می ده ...


  public partial class Form1 : Form
  {
  private const string _CommandText =
  "SELECT authors.au_id, au_lname, au_fname, " +
  "titles.title_id, title, price " +
  "FROM authors " +
  "JOIN titleauthor ON authors.au_id = " +
  "titleauthor.au_id " +
  "JOIN titles ON titleauthor.title_id = " +
  "titles.title_id " +
  "ORDER BY au_lname, au_fname";

  private const string _ConnectionString =
  "server=localhost;database=pubs;integrated security=true";

  SqlConnection objConnection;
  SqlDataAdapter objDataAdapter;
  DataSet objDataSet;
  DataView objDataView;
  CurrencyManager objCurrencyManager;
  public Form1()
  {
  objConnection = new SqlConnection(_ConnectionString);
  objDataAdapter = new SqlDataAdapter(_CommandText, objConnection);
  InitializeComponent();
  }
  private void FillDataSetAndView()
  {
  objDataSet =new DataSet();
  objDataAdapter.Fill(objDataSet,"authors");
  objDataView=new DataView(objDataSet.Tables["authors"]);
  objCurrencyManager =(CurrencyManager) this.BindingContext[objDataView];
  }
  private void BindFields()
  {
  txtLastName.DataBindings.Clear();
  txtFirstName.DataBindings.Clear();
  txtBookTitle.DataBindings.Clear();
  txtPrice.DataBindings.Clear();

  txtLastName.DataBindings.Add("Text", objDataView, "au_lname");
  txtFirstName.DataBindings.Add("Text", objDataView, "au_fname");
  txtBookTitle.DataBindings.Add("Text", objDataView, "title");
  txtPrice.DataBindings.Add("Text", objDataView, "price");
  toolStripStatusLabel1.Text = "Ready";
  }
  private void ShowPosition()
  {
  try
  {
  txtPrice.Text = Decimal.Parse(txtPrice.Text).ToString("##0.00");
  }
  catch (System.Exception e)
  {
  txtPrice.Text = "0";
  txtPrice.Text=Decimal.Parse(txtPrice.Text).ToStrin g("##0.00");
  }
  txtRecordPosition.Text = (objCurrencyManager.Position + 1)+
  "of" + objCurrencyManager.Count;
  }

  private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
  {
  cboField.Items.Add("نام خانوادگی");
  cboField.Items.Add("نام");
  cboField.Items.Add("عنوان کتاب");
  cboField.Items.Add("قیمت");
  cboField.SelectedIndex = 0;

  FillDataSetAndView();
  BindFields();
  ShowPosition();
  }

  private void btnMoveFirst_Click(object sender, EventArgs e)
  {
  objCurrencyManager.Position = 0;
  ShowPosition();
  }

  private void btnMovePrevious_Click(object sender, EventArgs e)
  {
  objCurrencyManager.Position -= 1;
  ShowPosition();

  }

  private void btnMoveNext_Click(object sender, EventArgs e)
  {
  objCurrencyManager.Position += 1;
  ShowPosition();

  }

  private void btnMoveLast_Click(object sender, EventArgs e)
  {
  objCurrencyManager.Position = objCurrencyManager.Count - 1;
  ShowPosition();

  }

  private void btnPerformSort_Click(object sender, EventArgs e)
  {
  switch (cboField.SelectedIndex)
  {
  case 0:
  objDataView.Sort="au_lname";
  break;
  case 1:
  objDataView.Sort="au_fname";
  break;
  case 2:
  objDataView.Sort = "title";
  break;
  case 3:
  objDataView.Sort = "price";
  break;
  }
  btnMoveFirst_Click(null,null);
  toolStripStatusLabel1.Text = "مرتب سازی انجام شد";
  }

  private void btnPerformSearch_Click(object sender, EventArgs e)
  {
  int intposition;
  switch (cboField.SelectedIndex)
  {
  case 0:
  objDataView.Sort = "au_lname";
  break;
  case 1:
  objDataView.Sort = "au_fname";
  break;
  case 2:
  objDataView.Sort = "title";
  break;
  case 3:
  objDataView.Sort = "price";
  break;
  }

  if (cboField.SelectedIndex < 3)
  {
  intposition = objDataView.Find(txtSearchCriteria.Text);
  }
  else
  {
  intposition = objDataView.Find(Decimal.Parse(txtSearchCriteria.T ext));
  }
  if (intposition == -1)
  {
  toolStripStatusLabel1.Text = "موردی یافت نشد";
  }
  else
  {
  toolStripStatusLabel1.Text = "جستجو با موفقیت انجام شد ";
  objCurrencyManager.Position = intposition;
  }
  ShowPosition();
  }

  private void btnNew_Click(object sender, EventArgs e)
  {
  txtBookTitle.Text = "";
  txtPrice.Text = "";
  }
  }


  ارادتمند


 2. #2

  نقل قول: مشکل با جستجو

  من همچنان با این مشکل مواجه هستم و درخواست راهنمایی دارم جایی که برنامه کار نمی کنه دقیقا این button هست :

    private void btnPerformSearch_Click(object sender, EventArgs e)
  {
  int intposition;
  switch (cboField.SelectedIndex)
  {
  case 0:
  objDataView.Sort = "au_lname";
  break;
  case 1:
  objDataView.Sort = "au_fname";
  break;
  case 2:
  objDataView.Sort = "title";
  break;
  case 3:
  objDataView.Sort = "price";
  break;
  }

  if (cboField.SelectedIndex < 3)
  {
  intposition = objDataView.Find(txtSearchCriteria.Text);
  }
  else
  {
  intposition = objDataView.Find(Decimal.Parse(txtSearchCriteria.T ext));
  }
  if (intposition == -1)
  {
  toolStripStatusLabel1.Text = "موردی یافت نشد";
  }
  else
  {
  toolStripStatusLabel1.Text = "جستجو با موفقیت انجام شد ";
  objCurrencyManager.Position = intposition;
  }
  ShowPosition();
  }

قوانین ایجاد تاپیک در تالار

 • شما نمی توانید تاپیک جدید ایجاد کنید
 • شما نمی توانید به تاپیک ها پاسخ دهید
 • شما نمی توانید ضمیمه ارسال کنید
 • شما نمی توانید پاسخ هایتان را ویرایش کنید
 •